Микитюк Наталія Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Микитюк Наталія Олегівна
1975-07-14IMG 0026.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 14 липня 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1997 р.
Галузь наукових інтересів Аналіз середовища функціонування організації та формування стратегії розвитку промислових підприємств на засадах впровадження науково-технічної продукції.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Микитюк Наталія Олегівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 14 липня 1975 року

Закінчила Державний університет «Львівська політехніка» у 1997 р. з відзнакою.

В 1998-2001рр. навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка»

В березні 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Маркетинг продукції реального інвестування».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри обліку та аналізу

З вересня 2002 р. працює на кафедрі обліку та аналізу.

В 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аналізу Національного університету «Львівська політехніка».

В межах міжнародної академічної мобільності у травні 2018 р. завершила міжнародне стажування на економічному факультеті Університету Марії Кюрі Склодовської (м. Люблін, Польща)

Має значний досвід організаційної роботи. Протягом 2011-2016 рр. була деканом деканату перепідготовки спеціалістів Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Бере участь в суспільному житті країни. З червня 2014 р. є волонтером ГО «Допоможи фронту» із забезпечення військових Збройних сил України. З Травня 2019 р. член Всеукраїнської ГО «Справа Громад».

Педагогічний стаж понад 17 років.

Має практичний досвід діяльності – надає інформаційно-консультаційні послуги в сфері бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності підприємств та формування управлінської звітності.


Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Інтелектуальна власність»,
 • «Економічний аналіз» та «Управлінський облік» (англійською мовою).

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, оцінка показників бухгалтерського і управлінського обліку в системі управління підприємством; оцінювання інтелектуального капіталу.

Вибрані публікації

Написано і видано (одноосібно чи у співавторстві) понад 50 наукових праць, у т. ч. однієї колективної монографії, та понад 30 навчально-методичних рекомендацій.

Більшість публікацій присвячена проблемам економічного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності підприємств, визначенню стратегічних передумов прийняття фінансових рішень в умовах ринкового середовища, оцінці та розвитку науково-інноваційного потенціалу підприємництва в Україні тощо.

Автор/співатор електронних навчально-методичних комплексів з 5-ти дисциплін, розміщених у Віртуальному навчальному середовищі

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Монографії:

Микитюк Н.О. Peculiarities of accounts receivable and cash analysis in the context of enterprise current asset management (Особливості аналізу дебіторської заборгованості і грошових коштів у контексті управління оборотними активами підприємства) / М.М. Нашкерська, Н.О. Микитюк, Н.О. Литвиненко // Колективна монографія «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (англ. мовою) / Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с. (англійською мовою)

Наукові статті, тези конференцій:

 1. Микитюк Н.О. Методологічні аспекти аналізу власного капіталу бюджетної установи / М.М. Нашкерська, Н.О. Микитюк, В.Я. Оліховський // Облік і фінанси, № 2 (88)’ 2020. – С.125-30.(Index Copernicus)
 2. Микитюк Н.О. Зовнішньоекономічна діяльність: експорт та імпорт як фактори впливу на економіку України / Н.О. Микитюк, І.М. Манчур // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – Випуск 38. – Одеса, 2019 р.
 3. Mykytyuk N.O. Remarks Concerning Methodology Improvementfor Integral Assessmentofa Company's Investment Attractiveness/ M.M. Nashkerska, N.O. Mykytyuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Vol. 5, № 1. – – P. 47–54. (Index Copernicus (Польща))
 4. Микитюк Н.О. Класифікація трансакційних витрат для потреб управлінського обліку / А.І.Ясінська, Н.О. Микитюк// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - Збірник наукових праць.- Випуск 1(51). – Ужгород, 2018. – С.475-481. (CrossRef (США); Index Copernicus (Польща); Російський індекс наукового цитування (Росія); Google Scholar (США); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).
 5. Mykytiuk N. Improving the Methods for Company’s Liquidity Assessment / M. Nashkerska, N. Mykytiuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2016. – Vol. 3. № 2. – P. 39-44. (Index Copernicus (Польща))
 6. Микитюк Н.О. Особливості застосування системного підходу при формуванні та управлінні кластерами / Н.О. Микитюк // Проблеми економіки та управління”. Вісник НУ ”Львівська політехніка”, 2010. – № 683. – 384с. – С. 112-117.
 7. Микитюк Н.О. Типологія загроз фінансовій безпеці суб‘єктів підприємницької діяльності / О.М. Підхомний, Н.О. Микитюк, І.П. Вознюк // ”Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Спеціальний випуск Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2007. – № 605. – 232 с. – С. 119-123
 8. Микитюк Н.О. Аналіз забезпечення науковими кадрами науково-технічного розвитку промислових підприємств / Н.О. Микитюк // Тези доповідей другої науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства».– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 92-94.
 9. Микитюк Н.О. Оцінка наукового та інноваційного потенціалу підприємництва в Україні / Н.О. Микитюк // «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики»: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 26-27 листопада 2009 р.– Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 202-204.
 10. Тимощук М.Р., Яворська Н.Р., Микитюк Н.О. Вплив фінансово-економічних факторів на оцінювання потенціалу розвитку підприємств // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (20-21 травня 2010 р., м. Львів) – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка», 2010.– С. 306.
 11. Микитюк Н.О. Стан та перспективи використання інформаційних технологій в системі післядипломної освіти України / В.М. Якубенко, Н.О. Микитюк // Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: тези доп. II Всеукраїнської науково-методичної конференції, 27 жовтня 2011 р. - Хмельницький: ХмЦНП, 2011. – С.28-31.
 12. Микитюк Н.О. Особливості управління кластерами як проектами / Н.О. Микитюк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та менеджменту» (Львів, 10-12 листопада 2011 р.). – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011 – С. 683-684.
 13. Микитюк Н.О. Необхідність оцінки використання людського капіталу в кластерних системах / Н.О. Микитюк, О.І. Тивончук // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту під-приємства: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-28 квітня 2012 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 194-195.
 14. Микитюк Н.О. Особливості управління конкурентоспроможністю кластерів / Н.О. Микитюк // Маркетинг і логістика в системі менеджменту: тези доповідей IX.Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8-10 листопада 2012 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 275.
 15. Микитюк Н.О. Результативність моніторингової діяльності в системі післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» / В.М. Якубенко, Н.О. Микитюк, О.Б.Свірська // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації» (23 листопада 2012 р.). – Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М,П, Драгоманова, м. Київ – Електронний журнал.
 16. Микитюк Н.О. Використання інтелектуального капіталу вітчизняних ВНЗ в формуванні кластер них систем України / Н.О. Микитюк // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16-18 травня 2013 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 416-417.
 17. Микитюк Н.О. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності бюджетної установи / М.М. Нашкерська, Н.О. Микитюк // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24-25 жовтня 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 151-153.
 18. Микитюк Н. О. Волонтерський рух - як різновид кластерної системи / Н.О. Микитюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції (до 200-річчя Національного університету "Львівська політехніка") (м. Львів, 3-5 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 179–180.
 19. Микитюк Н.О. Сутнісні аспекти обліку об’єктів права інтелектуальної власності як основи інтелектуального капіталу / Н.О. Микитюк // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2017 р., м. Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ун-т Марії Кюрі-Садовської [та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської політех-ніки, 2017. – С. 189-190.
 20. Микитюк Н.О. Можливості залучення держави до фінансування медичних стартапів в Україні // Фінансовий ринок: інституції та інструменти: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 72 – 73.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: nataliya.o.mykytyuk@lpnu.ua