Мельник Оксана Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мельник Оксана Ярославівна
Мельник.jpg
к.мист., доцент
Дата народження 16 жовтня 1976 року
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівська національна академія мистецтв, Українська академія друкарства
Спеціальність Дизайн
Галузь наукових інтересів Книжкова графіка, національні школи графічного дизайну, формування образних та типографічних систем у дизайні візуальних комунікацій.
Кваліфікаційний рівень мистецтвознавець.
Науковий ступінь кандидат мистецтвознавства
Науковий керівник доктор історичних наук, професор, Яців Роман Миронович, проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв, професор кафедри художнього дерева Львівської національної академії мистецтв
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2014 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»


Мельник Оксана Ярославівна — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 16 жовтня 1976 року. Член спілки дизайнерів України

Тема дисертації: Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ століття: дис ... канд. мистецтвознавства / О. Я. Мельник . — Львів : Б.в., 2009 .

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Яців Роман Миронович, проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв, професор кафедри художнього дерева ЛНАМ


Навчальна робота

Викладає курси: ОКР Бакалавр

 • Проектування
 • Передпроектний аналіз в дизайні візуальних комунікацій
 • Основи комплексного проектування

ОКР Магістр

 • Комплексне проектування
 • Основні тенденції розвитку сучасного дизайну
 • Перспективи розвитку дизайну та інформаційного середовища

Наукова робота

Вчений секретар спеціалізаваної вченої ради К 35.052.25 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – дизайн (з 2017 по 2021 рр.).


Наукові інтереси:

Книжкова графіка, національні школи графічного дизайну, формування образних та типографічних систем у дизайні візуальних комунікацій.

Вибрані публікації. Творчі доробки

 1. Проблема пошуку цілісного образу книжкового видання. Синтез змісту та композиції / О.Штець // Вісник ХДАДМ. — Харків: ХДАДМ, 2006. — № 3.— С.143—148.
 2. На шляху до відродження: українська книжкова графіка початку ХХ ст. / О.Штець // Вісник ХДАДМ. — Харків: ХДАДМ, 2006. — № 9. — С.128—134.
 3. Роберт Лісовський: сторінки життя та творчості / О.Штець // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Львів: ЛНАМ, 2006. — Вип.17. — С.164—174.
 4. Роберт Лісовський: базова мистецька освіта та творча зорієнтованість українського графіка у 1910-х рр. / О.Мельник // Вісник ХДАДМ. — Харків: ХДАДМ, 2007.— № 5.— С.70—75.
 5. Цілісність творчих пошуків Роберта Лісовського на тлі мистецького життя Львова 1922-1929 рр. / О.Мельник // Вісник ХДАДМ. — Харків: ХДАДМ, 2007. — № 9. — С. 70–76.
 6. Нарбутівська школа графіки діє і в діаспорі (На прикладі творчості Р.Лісовського) / О.Мельник // Українська академія мистецтв. Дослідницькі та науково-методичні праці. — К.: УАМ, 2007. — Вип. 14. — С.175—182.
 7. Школа Г.Нарбута та її вплив на формування мистецької концепції Р.Лісовського / О. Мельник // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Вип. 18. — Львів: ЛНАМ, 2007. — С.33—51.
 8. Творчість Р.Лісовського «лондонського періоду» в контексті мистецьких стратегій європейського постмодернізму / О.Мельник // Вісник ХДАДМ. — Харків: ХДАДМ, 2008. — № 4. — С. 63–67.
 9. Структура графічної спадщини Роберта Лісовського / О.Мельник // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Львів: ЛНАМ, 2008. — Вип. 19. — С. 369–380.
 10. Специфіка шрифтової творчості Р.Лісовського / О. Мельник // Вісник ХДАДМ. — Харків: ХДАДМ, 2008. — № 10. — С. 66–72.
 11. Книжково-журнальна графіка Роберта Лісовського. Особливості графічно-композиційних вирішень / О.Мельник // Українська академія мистецтв: дослідницькі та науково-методичні праці. — К.: УАМ, 2008. — Вип. 15. — С.—298—309.
 12. Дослідження творчості Роберта Лісовського в мистецтвознавчих розвідках ХХ ст. / О.Мельник. — Наукова конференція професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи у 2006/2007 н.р. 14–19 травня 2007 р. / зб. матеріалів. — Харків: ХДАДМ, 2007. — С. 59–65.
 13. Графічна спадщина Р. Лісовського у львівських виданнях 20-30-их рр. ХХ ст. / О.Мельник. — Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу наукових працівників та аспірантів (4–8 лютого 2008 р.): зб. матеріалів. — Львів: Укр. акад. друк., 2008. — С. 30.
 14. Прикмети національного в творчості Роберта Лісовського періоду еміграції (1927–1970-ті рр.). / О.Мельник. — Дизайн-освіта 2008: умови адаптації до європейського освітнього та наукового простору: зб. матеріалів всеукр. наук-метод. конф., 15 квітня 2008 р. — Х.: ХДАДМ, 2008. — С. 96–99.
 15. Прикладна графіка Р.Лісовського. Поєднання функціональності та естетики / Художня культура. Актуальні проблеми. Науковий вісник Ін-ту проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 478-491.
 16. Поетика образу у творах оригінальної графіки Р.Лісовського / О. Мельник // Вісник ХДАДМ. – Харків: ХДАДМ, 2010. – № 4. – С.125-126
 17. Мельник О.Я. Комп’ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю / О.Я.Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: мистецтвознавство/ [За ред. О.С.Смоляка] . – Тернопіль, Вид.-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. - №1 (Вип.33). – 252 с. – С. 157-162
 18. Мельник О.Я. Історичні передумови формування художньо-образної системи української книжкової графіки початку ХХ століття / О.Я. Мельник // Парадигма пізнання. Наукові питання : науковий журнал, Київ : ТК Меганом. – 2016. – Вип. 5 (16). – С.40-54 (РІНЦ SCIENCE INDEX)
 19. Мельник О.Я.Мехмед Фемі Ага: учень Г. Нарбута зі світовим ім’ям/ О.Я.Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: мистецтвознавство/ [За ред. О.С.Смоляка] . – Тернопіль, Вид.-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. С. 181-187 (фахове, Index Copernicus)
 20. Melnyk O.Ya. Design and artistic tools in the interactive children's book. Paradigm of knowledge. Scientific journal. Muscat : Center for international scientific cooperation TK Meganom, LLC. 2017. – № 5(25). C. 113 - 121
 21. Мельник О.Я. Слово, образ, форма. Художньо-проектний інструментарій дитячої книжки-іграшки. Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: ЛНАМ, 2018. - №35. – С.187-201
 22. Мельник О.Я. Штець В.О. Комунікативні концепції та технологічні інновації у дизайні сучасного плакату / Культура і сучасність : альманах. – К. НАККіМ, Міленіум, 2019. – № 1. С.124-129.
 23. Мельник О.Я., Штець В.О. Особливості дизайну мультимедійної презентації для віртуального мистецького середовища. – Культура і сучасність : альманах. – К. НАККіМ, Міленіум, 2020. – №2. С. 123-127
 24. Мельник О.Я., Штець В.О., Ракочий Я.В. Інтерактивність у дизайні новинного сайту. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 3. – С.45-50
 25. Melnyk O., Milchevych S., Rakochyi Y., Linda S., Shtets V. O. Robert Lisovsky’s graphic design during the Prague period of his work [Електронний ресурс] // AIP Conference Proceedings. – 2022. – Vol. 2574 : 6th World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium, WMCAUS 2021, Prague, 30 August - 3 September. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).
 26. Штець В.О., Мельник О.Я. Архітектурні мотиви Закарпаття у творчості Золтана Шолтеса. Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва, 2022, № 1 (13). С. 123-132

Робота зі студентами

 1. Мельник О., Селіванов І. Інфографіка як засіб візуальної інтерпретації астрономічних понять у вебдизайні. Вісник Львівської національної академії мистецтв 2019. Вип. № 42. С. 40-49
 2. Бекар В., Мельник О., Лінда С. Інтерпретація людських почуттів у художній мові артбуку. The 4th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (November 18-20, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. 1036p. ISBN 978-1-73981-124-2 Р. 326-338
 3. Грицай А., Мельник О. Ідентифікація українських міфологічних образів у сучасному графічному дизайні // Актуальні проблеми сучасного дизайну: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22 квітня 2021). – 2021. – C. 34–36.
 4. Куліш Ю. В. Особливості трактування портретних образів у мистецтві українського авангарду // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2021. – Вип. 44, т. 2. – С. 4–8. 0,22 ум.д.ар.[н.к. - Мельник О.Я.] .
 5. Левицька Н., Мельник О. Візуальна ідентифікація авторських брендів художнього скла засобами графічного дизайну // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2022. Pp. 670-677.


Вибрані навчально-методичні роботи

 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Дизайн книги». Адреса розміщення: Moodle2.1+;//http:// http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12068. Номер та дата реєстрації: Е41-205-05/2014 від 27.01.2014 р.
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Основні тенденції розвитку графічного дизайну». Адреса розміщення: Moodle2.1+;//http:// http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12070. Номер та дата реєстрації: Е41-205-06/2014 від 27.01.2014 р.
 3. Дизайн книжкового видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів І-го курсу другого освітнього (магістерського) рівня спеціальності 022 «Дизайн» / Укл. О. Мельник, В. Штець. – Львів, 2018.
 4. Основи технології поліграфічного виробництва. Електронний навчально-методичний комплекс, зареєстрований у ВНС НУ «Львівська політехніка». Укл. В.Штець, О.Мельник. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9987. Номер та дата реєстрації Е41-205-56/2020 від 12.10.2020 р.
 5. Основні тенденції розвитку сучасного дизайну. Електронний навчально-методичний комплекс, зареєстрований у ВНС НУ «Львівська політехніка». Укл. О.Мельник, В.Штець. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11320. Номер та дата реєстрації Е41-205-67/2021 від 16.02.2021 р.
 6. Мельник О. Я. Передпроектний аналіз у дизайні візуальних комунікацій : конспект лекцій / О.Я. Мельник, Ю. Р. Петровська. – Львів: ПП "Ощипок М. М.", 2022. – 48 c.
 7. Мельник О. Я. Методичні вказівки до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни “Передпроектний аналіз у дизайні візуальних комунікацій для студентів 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації 03 «Дизайн середовища» денної та заочної форм навчання : методичні вказівки / О.Я. Мельник, Ю. Р. Петровська. – Львів: ПП "Ощипок М.М.", 2022. – 40 c.
 8. Мельник О. Я. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Проектування, частина 5” для студентів 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації 03 «Дизайн середовища» денної та заочної форм навчання : методичні вказівки / О.Я. Мельник, Ю. Р. Петровська. – Львів: ПП "Ощипок М.М.", 2022. – 24 c.Загалом опубліковано понад 60 науковий публікацій у фахових виданнях України та закордонних фахових виданнях та близько 20 навчально-методичних праць.


Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 325,311

тел. +38 (032) 258- 25-36

E-mail: <oksana.y.melnyk@lpnu.ua