Маслак Олександр Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Маслак Олександр Олександрович
Maslak sajt.JPG
Науковий ступінь Д.е.н.
Вчене звання Доцент


Посада

Професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Львівський національний університет імені І. Франка, спеціальність «Планування народного господарства», кваліфікація економіста, 1989 р.


Професійна діяльність

2020 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2012 – 2020 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2000 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1995 – 2000 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1990 – 1994 – Інститут регіональних досліджень НАН України, аспірант

1989 – 1990 – Інститут регіональних досліджень НАН України, інженер


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Оподаткування та банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні організації та транснаціональні корпорації»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Вдосконалення організаційно-економічних методів управління зайнятістю та ефективним використанням трудового потенціалу» (спеціальність 08.06.02 – зайнятість та ринок праці), 1994 р.

Назва докторської дисертаційної роботи: «Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством), 2019 р.


Почесні звання та нагороди

 • Академік Академії економічних наук України


Підвищення кваліфікації

2017 – стажування у Вищій економічній школі у м. Білосток (Польща)

2016 – стажування в Інституті регіональних досліджень НАН України (відділ транскордонного співробітництва)

2012 – стажування в Інституті регіональних досліджень НАН України (відділ регіональної економічної політики)


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, К.О. Дорошкевич, В.В. Овчарук, М.М. Томич. – К.: Каравела, 2011. – 280 с.
 • Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – К.: Каравела, 2011. – 400 с.
 • Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. Львів: «Новий Світ-2000», 2009. – 312 с.


Монографії

 • Маслак О.О. Системи кластеризації національної економіки: формування розвиток та державне управління: [монографія]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.
 • Маслак О.О. Безпека інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак // Львів: Видавництво ННВК "АТБ", 2018. – 274 с.
 • Maslak O. In addition to the question of the development of the normative-legal field of clustering / O. Maslak, K. Doroshkevych, N. Petryshyn // Innovative approaches in the management of competitiveness of business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – Vol.1. – P. 26-35.
 • Маслак О.О. Значення інвестицій для пожвавлення інноваційного розвитку промисловості в умовах активізації її кластеризації / О.О. Маслак, К.О. Дорошевич, Т.Є. Удовиченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С. 408-414.
 • Маслак О.О. Значення банківської системи у підтримці кластеризації промисловості / О.О. Маслак // Economic efficiency of business in the cindotions of unstable economy: сollective monograph. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P.297-302.
 • Пріоритетні напрямки регіональної політики в економічній сфері [колективна монографія : у 2 т.]. – Павлоград: Арт Синтез – Т, 2014. – [т. 1.] – 370 с. / О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич. Підроділ 3.6. «Фінансові ресурси створення та розвитку кластерів», підрозділ 3.7. «Оцінка потенціалу кластеризації Західних регіонів України». – 196–205.
 • Маслак О.О. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / В.О. Маслак, О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2010. – 204 с.


Наукові статті

 • Maslak, O., Doroshkevych, K., Voronovska, V., Salata, І. Use of Markov chains for modeling processes of strategic planning of innovative activity of the enterprise. WSEAS Transactions on Environment and Development, 2020, 16, pp.440-447.
 • Maslak, O.O., Kuzmin, O.Ye., Petryshyn, N.Ya. and Zhezhukha, V.Yo., 2018. Revisiting the issue of development of the legal framework for cluster development. Проблеми економіки, 1 (35), с.101-107
 • Maslak, O.O., Doroshkevych, K.O. and Salata I.Z., 2018. Principles of formation and development of clustering systems of the national economy. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія «Економічні науки», 20 (86), с. 68-72.
 • Маслак, О.О., Кузьмін, О.Є. та Удовиченко, Т.Є., 2018. Проблеми кластеризації національної економіки та шляхи їх вирішення. Бізнес-інформ, 1 (480), с. 73-78.
 • Маслак, О.О., Дорошкевич, К.О. та Вороновська, М.М., 2017. Діагностика загроз інноваційного розвитку промисловості в умовах кластеризації національної економіки. Економічний простір, 118, с. 106-116.
 • Maslak O. Security provision mechanism of the industry innovative development under conditions of national economics clustering: functions and practical value / O. Maslak, O. Kuzmin, N. Petryshyn // Journal Association 1901 «SEPIKE». Part II: Actual issues of macro- and microeconomics. Edition 16. – 2017. – P.110-114.
 • Maslak O. Recommendations for the establishment and management of industrial clustering / O. Maslak, N. Petryshyn, T. Udovychenko // Journal Association 1901 «SEPIKE». Part I: Actual issues in modern pedagogy. Edition 14. – 2016. – P.113- 118.
 • Маслак О.О. Підвищення інформаційної складової інноваційного розвитку на основі використання інвестиційних ресурсів / О.О. Маслак, К.О. Дорошевич // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016, Issue 2. – Р.139-144.
 • Маслак О.О. До питання державного управління кластеризацією промисловості / О.О. Маслак, О.Є. Кузьмін, Т.Є. Удовиченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – Вип. 851. – С. 48-54.
 • Маслак О.О. Кластеризація національної економіки України та її конкурентоспроможність на світових ринках / О.О. Маслак, К.В. Ткаченко // Молодий вчений. – 2014. – Вип. №4 (07). – Ч.1. – С. 86-90.
 • Маслак О.О. Безпека інноваційного розвитку промисловості як складова національної безпеки України / О.О. Маслак // Бізнес інформ. – 2014. – Вип. №7 – С.93-97.
 • Маслак О.О. Конкурентоспроможність регіону в умовах кластеризації національної економіки: сутність та перспективи розвитку / О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич, В.В. Овчарук // Економічний простір: збірник наукових праць. – №85. – Дніпропетровськ: ПДАБА,2014. – С. 72-82.
 • Maslak А. Studio Della Clustering Competitivita Economia Nazionale della Regione / A. Prokopyuk, A. Maslak, K. Doroshkevych, V. Ovcharuk, K. Tkachenko // Italian Science Review. – Issue 4 (13); April 2014. – P. 210–214.
 • Маслак О.О. Необхідність застосування міжнародних стандартів обліку (IAS) в умовах економічної інтеграції України з ЄС / О.О. Маслак, О.С. Лега // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми розвитку – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – Вип.№797 – С. 263-268.