Маршалок Галина Олексіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Маршалок Галина Олексіївна
RTEmagicC marshalok.jpg.jpg
д.т.н.,професор
Дата народження 17.08.1953 р
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів розробка методів синтезу та аналізу акрилатних мономерів і нових речовин.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Ятчишин Йосип Йосипович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедрa аналітичної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Маршалок Галина Олексіївна — доктор технічних наук,професор Кафедри аналітичної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Науково-педагогічна діяльність

Захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів [Текст] : дис. д-ра техн. наук: 05.17.04 / Маршалок Галина Олексіївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2008. — 334, [99] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 300-334» у 2008 р.

Науковий консультант: доктор хімічних наук, професор Ятчишин Йосип Йосипович, Національний університет «Львівська політехніка»

Дослідження проводяться з метою розробки наукових засад процесів синтезу α-алкілакролеїнів і похідних α-алкілакрилових кислот та створення на їх основі розширеного асортименту нових промислово доступних реакційноздатних акрилових мономерів, придатних для практичного використання у виробництві полімерних композиційних матеріалів різноманітного призначення.

Науково-педагогічний стаж – 35 років.

Співкеріник 1 кандидатської дисертації.

Нагороди – Соросівський стипендіат.

Наукові інтереси

Основний науковий напрямок – розробка методів синтезу та аналізу акрилатних мономерів і нових речовин.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Інструментальні методи хімічного аналізу

Вибрані публікації

Опубліковано понад 150 наукових праць і тез доповідей,отримано 18 авторських свідоцтв і патентів.

Серед них:

 1. Устаткування і основи організації виробництв тонкого органічного синтезу / Генрі Аршавирович Галстян, Андрій Генрійович Галстян,Галина Олексіївна Маршалок.— Луганськ : Ноулідж, 2012. — 452 с. — ISBN978-617-579-401-2.
 2. Дослідження циклізації а-етилакролеїну з етиловим естерома-етилакрилової кислоти / Н. М. Карп’як, Г. О. Маршалок, Я. П. Ковальський, М.Д. Федевич // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009.— С. 65-70. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 644). — Бібліогр.: 8назв.
 3. Кінетика та квантово-хімічне моделювання реакції Канніццародля 2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбальдегіду / Я. Ковальський, Н.Карп’як, Г. Маршалок // Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічні читання-2009», 1-4 черв. 2009 р., Львів : зб. наук. пр. — Л., 2009. — С. У63.
 4. Синтез 2,3-диметилбутадієну / І. С. Польова, М. Д. Федевич,Г. О. Маршалок, Й. Й. Ятчишин // Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічні читання-2009», 1-4 черв. 2009 р., Львів : зб. наук. пр. — Л., 2009. — С. ОБ55.
 5. Эффекты сольватации в процессе димеризации а-этилакролеина /Р. Г. Макитра, Н. М. Карпяк, Г. А. Маршалок, А. Я. Пальчикова, И. Ю. Пыриг //Журн. общ. химии. — 2009. -Т. 79 (141), вып. 3. — C. 408-411. — Библиогр.: 11 назв.
 6. Joint obtaining of 2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2methanoland sodium salt of 2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid viaCannizzaro reaction / N. Karpyak, G. Marshalok, Уа. Kovalskyi, M. Fedevych //Chemistry and Chemical Technology. — 2009. — Vol. 3, № 2 (9). — P. 91-94. — Bibliogr.: 16 titles.
 7. Solvation effects in the dimerization of 2-ethylprop-2-enal /R. G. Makitra, N. M. Karpyak, G. A. Marshalok, A. У. Pal’chikova, I. Yu. Pyrig// Russ. J. Gen. Chemistry. — 2009. — Vol. 79,№ 3. — P. 398-400.
 8. А.С. 1363753 СССР. Способ получения метилового эфира α-этилакриловой кислоты / Романюк О.И., Маршалок Г.А., Ятчишин И.И.; ЛПИ(СССР). — № 4029029; Заявл. 26.02.1986; Опубл. 1.09.1987.
 9. Деклар. пат. 32883А України, МКІ С07С 67/08, С07С 69/54,С08F 16/26. Спосіб одержання акрилових ефірів гліколів / Семенюк І.В., Маршалок Г.О., Оглашенний Ю.І., Ятчишин Й.Й.; ДУ «ЛП» (Україна). — № 98073492; Заявл. 3.07.1998; Опубл. 15.02.2001. — Б. № 1, 2001.
 10. Деклар. пат. 3955U України, МКІ С07С 47/22. Спосіб одержанняα алкілакролеїнів / Маршалок Г.О., Карп’як Н.М., Федевич М.Д., Полюжин І.П.,Ятчишин Й.Й.; НУ «ЛП» (Україна). — № 2004042606; Заявл. 6.04.2004 ,Опубл. 15.12.2004. — Б. № 12, 2004.
 11. Деклар. пат. 66553А України, МКІ С07С 47/22. Спосіб одержання α-алкілакролеїнів / Маршалок Г.О., Карп’як Н.М., Федевич М.Д.,Полюжин І.П., Ятчишин Й.Й.; НУ «ЛП»(Україна). — № 2003076802; Заявл. 18.07.2003, Опубл. 17.05.2004. — Б. № 5, 2004.
 12. Деклар. пат. 69721А України, МКІ С07С 47/22. Спосіб одержання α-алкілакролеїнів / Маршалок Г.О., Карп’як Н.М., Федевич М.Д.,Полюжин І.П., Ятчишин Й.Й., Ковальський Я.П.; НУ «ЛП» (Україна). — №20031110620; Заявл. 25.11.2003; Опубл. 15.09.2004. — Б. № 9, 2004.
 13. Деклар. пат. 8374U України, МКІ С07D 309/16, C07D 309/20.Спосіб одержання димерів α-алкілакролеїнів / Маршалок Г.О., Карп’як Н.М., Федевич М.Д., Полюжин І.П., Ятчишин Й.Й.; НУ «ЛП» (Україна). — № 20040605168; Заявл. 29.06.2004; Опубл. 15.08.2005. — Б. № 8.
 14. Деклар. пат. 10455U України, МКІ С07D 309/16, C07D 309/20.Димер α-бутилакролеїну / Маршалок Г.О., Карп’як Н.М., Федевич М.Д., Полюжин І.П., Ятчишин Й.Й.; НУ «ЛП» (Україна). — № u2005 04135; Заявл. 29.04.2005; Опубл. 15.11.2005. — Б. № 11, 2005.
 15. Ятчишин И.И., Маршалок Г.А. α-Алкилакриловые эфиры α-оксиалкил-трет-бутилперок-сидов для получения полимеров // Тезисы докл. VIIIВсесоюз. конф. по химии орг. пероксидов. — Ленинград, 1985. — С. 61–62.
 16. Романюк О.И., Маршалок Г.А., Ятчишин И.И. Синтез диметилацеталя α-этилакролеина // Тезисы докладов Всесоюз. конф. «Химия непредельных соединений». — Казань, 1986. — Ч. 1. — С. 163.

Контакти

ІХХТ, каф. АХ, 223, 230к. 9 н.к., тел. 258-26-54