Литвин Ірина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Литвин Ірина Володимирівна
Литвин І..jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Міжнародна економіка»
Галузь наукових інтересів розвиток стартап-підприємництва, венчурне інвестування, управління креативною діяльністю підприємств, венчурний та інноваційний менеджмент
Кваліфікаційний рівень магістра з економіки і підприємництва
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Литвин Ірина Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію. Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)). Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • міжнародна економіка,
  • міжнародна венчурна діяльність,
  • управління інвестиційним та венчурним бізнесом,
  • основи міжнародного венчурного бізнесу.

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси:

Наукові інтереси: розвиток стартап-підприємництва, венчурне інвестування, управління креативною діяльністю підприємств, венчурний та інноваційний менеджмент.

Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)

Активно займається науковою діяльністю. За результатами наукових досліджень опублікувала понад 100 наукових та навчальних праць: 1 підручник, 12 навчальних посібників, 4 монографії, більше 50 статей у фахових виданнях.


Інформація про підвищення кваліфікації:

1. Весняна школа «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience» в межах міжнародного освітнього проекту Erasmus+ Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities»/ EXTECH з 3 по 11 березня 2021 р. – 30 год. / 1 кредит ЄКТС, сертифікат учасника.

2. Осіння школа «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience» в межах міжнародного освітнього проекту Erasmus+ Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities»/ EXTECH з 3 по 10 листопада 2021 р. – 30 год. / 1 кредит ЄКТС, сертифікат учасника

3. Вища Школа Економічна, 29.11.2019р. до 22.12.2019р., міжнародне навчально-наукове стажування, тема: «Методичні підходи до організації навчального процесу та науково-дослідницької діяльності в європейській системі освіти», м. Бєлосток (Польща), обсяг 180 год., 6 кредитів ЄКТС, сертифікат. Програма стажування і звіт про її виконання затверджено на засіданні кафедри ММП (протокол № 7 від 30.12.2019.)

4. Training Course «English Language Dynamics Course» - Michael Gott International in Ukraine (14-24 November 2019, Lviv). Сертифікат учасника.

5. Літня школа англійської мови Національного університету «Львівська політехніка», 16.07.2018р. – 21.07.2018р., м. Львів, обсяг 48 год.; 1,6 кредити ЄКТС, сертифікат учасника.

Інші вагомі здобутки:

Подяка Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ №3837-3-10 від 20.10.2021 р.)

Участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі на тему «Оцінка корисності технологій онлайн-продажу на ринках мінеральних добрив і засобів захисту рослин для ТОВ «Галант-Агро» від 1.04.2021р. до 30.04.2021. р. (Договір №613 від 1.04.2021р. НДЛ-87).


Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.

1 Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти: підручник. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 412 с.

2 Kuzmin O.E., Lytvyn I.V., Ossik Yu.I. Venturing: Teaching manual. – Karaganda: KarSU publ., 2016. – 311 p.

3 Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: навч. посібник /О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с.

4 Литвин І. В. Трансформаційні процеси в економічному розвиткові інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування: монографія / Ірина Литвин, Нестор Шпак, Ірина Крейдич, Катерина Бояринова, Наталія Григорська, Інна Мілько. – Київ: ТОВ "ДКС ЦЕНТР", 2016. – 256 c.

5 Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - К: «Знання», 2012. - 350 с.

6 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурный бизнес: Учеб. пособие. - Караганда: Изд-во КарГУ , 2015. - 354 с.

7 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурлық бизнес: Оқу. құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. - 347 бет.

8 Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 168 с.

9 Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с.

10 Креативний менеджмент: [навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 124 с.

11 Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168с. Укр. мова.

12. Heorhiadi Nelli, Stasevych Serhiy, Lytvyn Iryna, Danko Tetyana, Lyvdar Marta, Peredalo Khrystyna, Lema Halyna, Leschuk Halyna, Rozmarina Albina. Analysis of the Factors Affecting the Information Support of Enterprise Management Entitie // 35 Міжнародна конференція ІВІМА. – 2020. – C. 1035–1045.

13. Lytvyn I., Murza V. Formation of the institutional environment of the startup's ecosystem in Japan // Dynamics of the development of world science : abstracts of the IV International scientific and practical conference, December 18–20, 2019, Vancouver, Canada. – 2019. – C. 963–971.

14 Литвин І. В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету/ І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Проблеми економіки та управління”. - 2012. - №725. - С. 305-312.

15 Литвин І. В. Використання трансфертного потенціалу провідними дослідницькими університетами США // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2014. – № 769. – C. 167–174.

16 Литвин І. В. Освіта, наука, інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25). – C. 39–43.

17 Литвин І. В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – C. 179–191.

18 Литвин І. В. Особливості заcнування та розвитку ІТ-стартапів // Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка». – 2017. – № 4. – С. 799 – 805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5533.

19 Литвин І. В., Мельник А. В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини // Науковий журнал "Молодий вчений". – 2018. – №4 (56) (квітень) 2018 р. – С. 799-805. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/185.pdf

20 Литвин І.В. Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність [Електронний ресурс]. Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – №1 (65) (січень). – С. 476 - 482 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/01/266.pdf

21 Литвин І.В. Вартісно-орієнтоване управління стартапами на засадах венчурного інвестування [Електронний ресурс] Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11 (63) (листопад). - С. 1148-1153. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/266.pdf

22 Нестор Шпак, Микола Одрехівський, Ірина Литвин, Любов Залізна. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних систем [Електронний ресурс]. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). – 2019. – №1. - С. 84-91. - Режим доступу: http://es.khpi.edu.ua/issue/view/10632

23 Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей в системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів: НЛТУ України. - 2011. – вип. 21.7 - С. 360-364.

24 Литвин І. В. Особливості активізування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (на прикладі ПАТ «Концерн Хлібпром») / І.В. Литвин, М.А. Дмітрієва // Збірник наукових праць «Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій». – Львів: НАН України, Ін.-т регіональних досліджень. – 2011. – Вип. 6(92). - С. 216-222.

25 Литвин І. В. Перспективні напрями інноваційного розвитку вітчизняних автобусобудівних підприємств / І.В. Литвин, О.Б. Матійце // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – Тернопіль. – 2012. – Вип. 3(29). - С. 183-186.

26 Литвин І.В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні /Литвин І.В., Нек М.О. // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. - С. 81-88.

27 Литвин І. В. Корпоративні схеми венчурного фінансування проектів // Молодий вчений. – 2014. – № 6. – C. 157–161.

28 Литвин І. В., Жулінський М. В. Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – № 5 (109). – C. 285–294.

29 Литвин І. В., Шпак Н. О., Томашевський М. Р. Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – C. 179–187.

30 Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.

Нові публікації:

1. Литвин І.В., Данилюк Ю.В. Особливості підтримки та розвитку національної екосистеми стартап-підприємництва Румунії. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2022, Випуск 42/2022. – С. 84-88. (фахове видання, Index Copernicus)

2. Литвин І.В. Формування та розвиток екосистем стартапів. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2022, Випуск 41/2022. - С. 61 – 65. (фахове видання, Index Copernicus)

3. Литвин І.В. Компанії – єдинороги як продукт успішних екосистем стартапів. Науковий журнал „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 2022, №1 (7). – С. 206-214. (фахове видання, Index Copernicus).

4. Литвин І.В. Управління інноваційною діяльністю: теорія і практика: колективна. монографія/ за заг. ред. д.е.н., професора Витвицької О.Д. Київ: ТОВ «АГРАР МЕДІА ГРУП», 2021. 450 с.

5. Литвин І. В. Досвід формування екосистем стартапів у країнах Східної Європи та можливості його застосування в Україні [Електронний ресурс]. // Молодий вчений. – 2021. – № 1 (89). – С. 167–173. - Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2395/2380 (Index Copernicus)

6. Литвин І. В., Вакулка С. В. Кіберспортивна індустрія: сутність, елементи екосистеми та особливості розвитку і залучення інвестицій в Україні та світі [Електронний ресурс]. // Молодий вчений. – 2021. – № 1 (89). – С. 167–173. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/89/# (Index Copernicus)

7. Nellі Heorhiadi ,Serhiy Stasevych, Iryna Lytvyn, Tetyana Danko, Marta Lyvdar, Khrystyna Peredalo,Halyna Lema, Halyna Leshchuk and Albina Rozmarina. Analysis of the Factors Affecting the Information Support of Enterprise Management Entities // 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain. – 2020. – C. 1035–1045. (WoS).

8. Lytvyn V., Dosyn D., Vysotska V., Demchuk A., Demkiv L., Lytvyn I. Intellectual agent construction method based on the subject field ontology // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2020 (Збараж, 23–26 вересня 2020 р.). – 2020. – C. 40–46. (SciVerse SCOPUS).Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 301 В1

Тел: +38 (032) 258-22-89 ;

E-mail: iryna.v.lytvyn@lpnu.ua