Кушнір Роман Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кушнір Роман Михайлович
KushnirRM.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 1 листопада1954 року
Місце народження с. Острів Сокальського району Львівської області
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівського політехнічного інституту
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів механіка деформівного твердого тіла і прикладної математики, зокрема математичних проблем механіки
Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь доктор фізико—математичних наук
Науковий керівник доктор фізико—математичних наук Осадчук Василь Антонович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С.Підстригача
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Відомий у зв’язку з розробив метод узагальнених задач спряження для математичного моделювання і дослідження напружено—деформованого стану кусково—однорідних тіл з тепловими та залишковими деформаціями і дефектами
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
Державні нагороди Орден «За заслуги» 3 ст.

Кушнір Роман Михайлович — директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, дійсний член НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Доктор фізико-математичних наук (2000 р.); професор за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла» (2006 р); дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (22.10.1998 р.); член-кореспондент Національної академії наук України за спеціальністю «математичні проблеми механіки» по Відділенню математики НАН України (04.02.2009 р.); дійсний член Академії наук України (2018 р.).

Директор (з 2003 р.) та завідувач відділу термомеханіки (з2001 р.) Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. Його наукова, науково—організаційна та науково—педагогічна робота пов’язана з цим Інститутом (створеного у вересні1978 р. на базі Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН України), в якому він, після закінчення у 1976 р. з відзнакою Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «прикладна математика», пройшов шлях від аспіранта (1976–1979 рр.) до завідувача відділу і директора Інституту.

Біографічні відомості:

01.11.1954 р. — народився в с. Острові Сокальського району Львівської області у вчительській родині;

1961–1971 рр. — навчався в Острівській СШ Сокальського р—ну Львівської області, яку закінчив із золотою медаллю;

1971–1976 рр. — навчався на факультеті автоматики Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «прикладна математика», який закінчив з відзнакою;

1976–1979 рр. — аспірант Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН України (з вересня 1978 р. — Інститут прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) АН України);

1979–1981 рр. — молодший науковий співробітник відділу термомеханіки ІППММ АН України;

1981–1988 рр. — старший науковий співробітник ІППММ АН України та вчений секретар Західного наукового центру АН України;

1988–1990 рр. — вчений секретар ІППММ АН України;

1990–1996 рр. — заступник директора з наукової роботи ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України;

1996–1999 рр. — докторант ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України;

1999–2001 рр. — старший науковий співробітник, в.о.провідного наукового співробітника відділу математичних проблем механіки неоднорідних тіл ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України;

з 2001 р. — завідувач відділу термомеханіки ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України;

з 2003 р. — директор Інституту прикладних проблем механіки іматематики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Наукові ступені та вчені звання:

1981 р. — кандидат фізико—математичних наук за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла» (тема дисертації «Термопружність пластинок і циліндричних оболонок одновимірної кусково—однорідної структури», науковий керівник — доктор технічних наук, професор Коляно Юрій Михайлович);

1990 р. — старший науковий співробітник за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»;

1998 р. — дійсний член Наукового товариства імені Шевченка ( комісія механіки);

2000 р. — доктор фізико—математичних наук за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла» (тема дисертації «Напружений стан кусково—однорідних тіл з тепловими та залишковими деформаціями і дефектами структури», науковий консультант — доктор фізико—математичних наук, професор Осадчук Василь Антонович);

2006 р. — професор за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»;

2009 р. — член—кореспондент Національної академії наук України за спеціальністю «математичні проблеми механіки».

2018 р. — дійсний член (академік) Національної академії наук України за спеціальністю “математичні проблеми механіки”. 

Напрями наукової діяльності

Р.М. Кушнір добре відомий в Україні та за її межами своїми науковими результатами в галузі механіки деформівного твердого тіла іприкладної математики, зокрема, математичних проблем механіки.

Основні наукові результати, отримані членом—кореспондентом НАН України Р.М. Кушніром

Р.М. Кушнір розробив метод узагальнених задач спряження для математичного моделювання і дослідження напружено—деформованого стану кусково—однорідних тіл з тепловими та залишковими деформаціями і дефектами. В його основу покладена математична постановка узагальненої задачі спряження для диференціальних рівнянь з частинними похідними нестаціонарної задачі теплопровідності та рівнянь пружної рівноваги у переміщеннях для однорідної області, яка полягає у продовженні, з використанням узагальнених функцій, шуканих і заданих функцій на всю кусково—однорідну область. При цьому урахування умов контакту на поверхнях поділу здійснюється при конкретизації стрибків шуканих функцій та їх похідних. У результаті для таких кусково—однорідних областей отримуються відповідні частково—вироджені диференціальні рівняння з розривними коефіцієнтами. На цій основі побудовано уніфіковану математичну модель кусково—однорідного тіла з власними напруженнями та дефектами (тріщинами, дислокаціями або включеннями).

Розроблені методи розв’язування сформульованих на основі такої моделі прямих та обернених задач механіки. Вони базуються на використанні побудованої ним фундаментальної системи розв’язків звичайних диференціальних рівнянь з розривними коефіцієнтами, які отримуються в результаті застосування до диференціальних рівнянь моделі інтегральних перетворень, або на одержаній наїї основі функції Гріна. При наявності у розглядуваному кусково—однорідному тілі різнорідних включень або тріщин (моделюються, з використанням узагальнених функцій, стрибками переміщень та кутів повороту на лініях їх розташування) диференціальні рівняння моделі зводяться до системи інтегральних рівнянь,розв’язування яких здійснюється з використанням аналітико—числових методик.

За допомогою методу узагальнених задач спряження проведено математичне моделювання та вивчення фізико—механічних процесів в елементахк онструкцій кусково—однорідної структури із власними напруженнями (температурними і залишковими), а також із включеннями і тріщинами. Зокрема,досліджено температурні напруження в шаруватих тілах за неідеального термомеханічного контакту на поверхнях поділу, перерозподіл залишкових напружень у складених оболонках обертання, спричинений наявністю тріщин, граничну рівновагу пружних і пружно—пластичних кусково—однорідних циліндричних оболонок, ослаблених наскрізними і поверхневими тріщинами.

Наукові дослідження Р.М. Кушніра спрямовані також на розробку нових підходів до розв’язування прямих та обернених нестаціонарних задач теплопровідності і відповідних квазістатичних задач термопружності для неоднорідних (шаруватих, термочутливих) тіл. Зокрема, спільно зі своїми учнями він розробив аналітико—числову методику розрахунку квазістатичних температурних напружень у термочутливих тілах за умов конвективно—променевого теплообміну з довкіллям. Ця методика грунтується на процедурі поетапної лінеаризації нелінійного рівняння теплопровідності та відповідних граничних умов шляхом використання перетворення Кірхгофа і сплайн—апроксимацій та використанні модифікованого методу збурень для розв’язування диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами для даного класу задач механіки.

Запропоновано новий підхід до визначення термопружного стану шаруватих і термочутливих тіл канонічної форми за неповної інформації протеплове навантаження та додатково відомими переміщеннями (деформаціями) наодній із граничних поверхонь, який полягає у зведенні відповідних некласичних задач до обернених крайових задач термопружності. Досліджено коректність та розроблено аналітико—числову методику побудови їх стійких розв’язків.Запропоновано методику розрахунку квазістатичних температурних напружень у пластинках з отворами і тріщинами з урахуванням тепловіддачі, яка грунтується на уточнених формулах числового обернення інтегрального перетворення Лапласа. Розвинуто метод функцій впливу для дослідження задач динаміки пружних систем зкусково—змінними характеристиками.

Впродовж багатьох років він є відповідальним виконавцем інауковим керівником низки держбюджетних відомчих науково—дослідних тем та проектів, що виконуються за конкурсною тематикою НАН України і МОН України

Отримані результати досліджень викладені у понад 190 наукових публікаціях, серед яких 2монографії


Вибрані публікації академіка НАН України Р. М. Кушніра

Науково-організаційна та громадська діяльність

Кушнір Р.М. проводить значну науково—організаційну роботу і громадську діяльність. Він є членом Бюро відділення математики НАН України (з 2003 р.) і Ради Західного наукового центру МОН і НАН України (з 2003 р), заступником голови Наукового товариства імені Шевченка (з 2005 р.). Він є членом правління Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, а також членом Українського математичного товариства, Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, Німецького товариства з прикладної математики та механіки (GAMM), Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS), редколегій низки наукових видань.

Р. М. Кушнір є членом редколегій наукових видань: міжнародних наукових журналів «Математичні методи і фізико—механічні поля», «Фізико—хімічна механіка матеріалів» та «Acta mechanica et automatica» (Bialystok Technical University, Poland,), науково—технічного журналу «Машинознавство», збірників наукових праць «Прикладні проблеми механіки і математики», «Теорія і практика процесів», «Фізико—математичне моделювання та інформаційні технології» і «Прац іНаукового товариства імені Шевченка. Механіка і матеріалознавство».

Входив до складу Програмних та Організаційних комітетів міжнародних наукових конференцій та конгресів, зокрема, міжнародної конференції з механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій (м. Львів, 2004, 2009рр.), міжнародних симпозіумів українських інженерів—механіків у Львові (2003,2005, 2007, 2009 рр.), українсько—польських наукових симпозіумів з актуальних задач механіки неоднорідних структур (м. Варшава, Польща, 2005 р.; м. Львів,2007р.), міжнародних симпозіумів з механіки руйнування матеріалів і конструкцій(м. Бялосток—Августов, Польща, 2007, 2009 рр.), Українського математичного конгресу (м. Київ, 2009 р.), міжнародних симпозіумів ім. А.Г. Горшкова з динамічних та технологічних проблем механіки конструкцій і суцільних середовищ (м. Москва—Ярополець, Росія, 2009, 2010 рр.), очолював Оргкомітети міжнародних наукових конференцій з математичних проблем механіки неоднорідних структур (м.Львів, 2003, 2006 і 2010 рр.), із сучасних проблем механіки і математики (м.Львів, 2008 р.), з обчислювальної математики та математичних проблем механіки ( м. Львів, 2009 р.). .

Науково-педагогічна робота

З 1982 р. поєднує наукову роботу з викладацькою в Національному університеті «Львівська політехніка» та Львівському національному університеті ім. І. Франка, керує курсовими і магістерськими роботами студентів, очолював ДЕК.

З 2007 р. працює за сумісництвом на посаді професора кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка», керує філією цієї кафедри при ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України.

У 2003 р. увійшов до складу, а з 2007 р. призначений головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальностями «механіка деформівного твердого тіла»і «математичне моделювання та обчислювальні методи» при Інституті.

Забезпечує підготовку докторантів та аспірантів Інституту , під його науковим керівництвом захищено 3 докторські і 6 кандидатських дисертацій зі спеціальності «механіка деформівного твердого тіла».


Докторські та кандидатські дисертації, виконані під керівництвом члена—кореспондента НАН України Р.М. Кушніра:

Науковий консультант докторських дисертацій

1. Доктор технічних наук Попович Василь Степанович (2005 р.,тема дисертації «Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих елементів конструкцій за умов складного теплообміну» за заспеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»).

2. Доктор фізико—математичних наук Процюк Борис Васильович (2006 р., тема дисертації «Моделювання та визначення з використанням побудованих функцій Гріна термопружного стану шаруватих тіл» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»).

3. Доктор фізико—математичних наук Ясінський Анатолій Васильович (2008 р., тема дисертації «Визначення та оптимізація термонапруженого стану тіл на основі обернених задач термомеханіки» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»).


Науковий керівник кандидатських дисертацій

1. Кандидат фізико—математичних наук Музичук ЮрійОлександрович (1987 р., тема дисертації «Термопружність складених тіл за неідеального термомеханічного контакту» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла», науковий співкерівник — доктор технічних наук, професор Коляно Юрій Михайлович).

2. Кандидат фізико—математичних наук Вишневський Костянтин Васильович (1988 р., тема дисертації «Термопружність тіл двовимірної кусково—однорідної структури» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла», науковий співкерівник — доктор технічних наук, професор Коляно Юрій Михайлович).

3. Кандидат фізико-математичних наук Сорокатий Микола Іванович (2005 р., тема дисертації «Застосування методу функцій впливу в задачах динаміки пружних систем із змінним розподілом параметрів» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»).

4. Кандидат фізико—математичних наук Соляр ТетянаЯрославівна (2006 р., тема дисертації «Визначення термопружного стану тіл з отворами і тріщинами за допомогою уточнених формул обернення перетворення Лапласа» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»).

5. Кандидат фізико—математичних наук Ростун Микола Йосифович (2008 р., тема дисертації «Гранична рівновага неоднорідних циліндричних та сферичних оболонок з тріщинами» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»).

6. Кандидат фізико—математичних наук Горечко НадіяОлександрівна (2009 р., тема дисертації «Розв’язування квазістатичних задач термопружності для півбезмежних неоднорідних тіл на основі розвинень закратними інтегралами ймовірностей» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла»).

Нагороди та відзнаки

За плідну наукову і науково—педагогічну роботу та науково—організаційну діяльність Р.М.Кушнір нагороджений

Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України (2004 р.),


Почесна грамота Верховної Ради України.jpg 433px-Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України.jpg Почесною Грамотою Верховної Ради України (2005 р.),

відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2008 р.)


150px-Zaslugi-3.jpg Орденом «За заслуги» 3 ст. (2009 р.).

2018 р. — дійсний член (академік) Національної академії наук України за спеціальністю “математичні проблеми механіки”.

Контакти

79013, Львів-13, Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел..+380 32 258 23 68

e-mail:am.imfn@gmail.com;

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3—б, 79060, м. Львів, Україна

Телефон: (032) 263—83—77 (приймальна), (032) 263—13—98(відділ).

Факс: (032) 263—62—70

Електронна пошта: dyrector[at]iapmm.lviv.ua,kushnir[at]iapmm.lviv.ua


Джерело

[ http://www.iapmm.lviv.ua/19/files/st_files/kushnirRM.htm Кушнір Роман Михайлович]