Куньч Зоряна Йосипівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Куньч Зоряна Йосипівна
Куньч З111.jpg
Куньч Зоряна Йосипівна
Дата народження 14 липня 1967
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1988 рік
Науковий ступінь к.філол.н
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання доцент

Куньч Зоря́на Йо́сипівна (14 липня 1967) — український мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка». Автор «Риторичного словника» (1997), «Універсального словника української мови» (2005, 2007), посібника «Українська риторика: історія становлення й розвитку» (2011), співавтор посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» (2010, 2011, 2013), підручника «Риторика» (2016, 2018), низки монографій.

Біографічні відомості

 • Народилася 14 липня 1967 р. у м. Львові.
 • 1973-1983 рр. – навчалася у Львівській середній школі № 30.
 • 1983-1988 рр. – здобувала вищу освіту у Львівському університеті ім. І. Франка за спеціальністю «Класична філологія».
 • 1994-1997 рр. – навчалася в аспірантурі в Інституті української мови НАН України (м. Київ).
 • 2002 р. – здобула звання доцента катедри української мови.

У Національному університеті «Львівська політехніка» на катедрі української мови працює від січня 1990 року:

 • 1990-1992 рр. – лаборант, старший лаборант катедри української мови;
 • 1992-1994 рр. – викладач катедри української мови;
 • 1994-1997 рр. – аспірант Інституту української мови НАН України;
 • 1997-2005 рр. – викладач, старший викладач, доцент катедри української мови Львівської політехніки;
 • 2005-2017 рр. – доцент катедри української мови; заступник директора Інституту гуманітарних і соціальних наук Львівської політехніки, декан повної вищої освіти, голова науково-методичної ради ІГСН;
 • 2017-2020 рр. – завідувачка катедри української мови Львівської політехніки.

Наукова робота

 • 1997 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення і розвиток української риторичної термінології» та здобула ступінь кандидата філологічних наук. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Пустовіт Л. О.
 • Авторка низки монографій, словників, підручників, навчальних посібників, методичних розробок.
 • Авторка публікацій з термінознавства, культури мовлення, лексикології, соціолінгвістики, перекладознавства, української мови як іноземної, психолінгвістики, риторики тощо.

Наукові доробок

У науковому доробку Куньч З.Й. понад 180 наукових праць [1].

Основні праці:

 • Риторичний словник / Зоряна Куньч. – К.: Рідна мова, 1997. – 345 с.
 • Становлення і розвиток української риторичної термінології / Зоряна Куньч // Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 1997. – 16 с.
 • Універсальний словник української мови / Зоряна Куньч. – Тернопіль: Вид-во навчальної книги “Богдан”, 2005. – 847 с.
 • Українська риторична термінологія: історія і сучасність : Монографія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 216 с.
 • Універсальний словник української мови / Зоряна Куньч. – Тернопіль: Вид-во навчальної книги “Богдан”, 2007. – 847 с.
 • Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни / за ред. М.П.Гетьманчука, П.П.Ткачука / Зоряна Куньч, Бучин М.А., Во¬ли¬нець О.О. та ін.. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 205 с. (рекоменд. Міністерст¬вом освіти й науки Ук¬раї¬ни. Лист №263/2/3498 від 14.11.2006).
 • Теофан Прокопович. Риторика (уривки) / Переклад українською мовою З.Й.Куньч / Теофан Прокопович. Філософські праці. Вибране / Упорядкування д. філос. н. В. Литвинова. – Київ: Дніпро, 2012. – 615 с. – С. 163 – 190.
 • Гасла Євромайдану з погляду соціолінгвістики / Зоряна Куньч та ін. // Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na Kijowskim euromajdanie. Активізація громадянського суспільства в Україні. Події на Євромайдані в Києві / Redakcja Andrzej Wojtaszak – Szczecin: volumina. Pl Daniel Krzanowski, 2014. – 211 с. – С. 125-136.
 • Ділові папери та методичні рекомендації щодо їх оформлення. Посібник для курсантів Військового інституту при Національному університеті “Львівська політехніка” / Геннадій Вознюк, Ігор Василишин, Зоряна Куньч та ін. – Львів, 2001.– 50 с.
 • Ділова українська мова: Посібник для студентів Інституту дистанційного навчання / Зоряна Куньч, Анна Середницька. – Львів: Вид-во НУЛП, 2007. – 140 с.
 • Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни /Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. – Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Т.Шевченка, 2008. – 274 с.
 • Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни. – За ред. М.П.Гетьманчука, П.П.Ткачука / Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 205 с. (рекоменд. Міністерством освіти й науки України. Лист №263/2/3498 від 14.11.2006).
 • Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни /Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. – 2-е видання, доповнене. – Львів, 2008. – 314 с.
 • Пустовіт Л.О. Словник української поезії другої половини XX століття: семантико-функціональний аспект: Монографія / Літературний редактор Зоряна Куньч. – Київ: УНВЦ «Рідна мова», 2009. – 243 с.
 • Українська риторика: історія становлення і розвитку: навч. посіб. / Зоряна Куньч. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 248 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч; [за ред. канд. філол. наук Г.Л.Вознюка]. – К.: Знання, 2010. – 211 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2400 від 25 березня 2010 р.))
 • Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / Гетьманчук М.П., Івахів О.С., Кукарцев О.В., Куньч З.Й., Ку¬чма Л.О., Пасічний Р.Я., Тишкун Ю.Я., Турчин Я.Б.; За заг. ред. Гетьманчука М.П.; пе¬редм. – Кучма Л.О.; покажчик терм. – Тишкун Ю.Я. – Львів: Тріада плюс, 2011. – 318 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч; [за ред. канд. філол. наук Г.Л.Вознюка]. – К.: Знання, 2011. – 211 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2400 від 25 березня 2010 р.)).
 • Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч; [за ред. канд. філол. наук Г.Л.Вознюка]. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 215 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2400 від 25 березня 2010 р.))
 • Основи теорії міжнародних відносин. Словник : навч. посіб. / уклад.: М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
 • Куньч З. Й, Наконечна Г. В., Микитюк О. Р., Булик-Верхола С. З, Теглівець Ю. В. Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. 180 с.
 • Куньч З. Й., Городиловська Г. П., Шмілик І. Д. Риторика: підручник. 2-ге вид. допов. і випр. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 496 с.
 • Риторичний практикум: навчальний посібник / З. Й. Куньч, Г. П. Городиловська, Я. Б. Турчин, О. Г. Литвин, Л. В. Харчук, Н. І. Голубінка, Т. Я. Конівіцька, І. Б. Ментинська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 212 c.
 • Куньч З.Й. «Пісня про виселення» як об’єкт історичних та філологічних студій. Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн вишеградської групи / Колективна монографія. Львів: Видавництво «Сорока», 2019.– С. 177 – 183.
 • Куньч З.Й., Фаріон І.Д., Микитюк О.Р., Городиловська Г. П., Харчук Л. В. Українська реальність крізь призму терміна: монографія. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. 232 с.
 • Український науковий термін: діахронний контекст / Куньч З. Й., Фаріон І. Д., Василишин І. П., Литвин О. Г., Ментинська І. Б. Львів: Галицька видавнича спілка, 2019. 226 с.
 • Термінологічна актуалізація української мовної дійсности: монографія / Фаріон І. Д., Куньч З. Й., Василишин І. П., Микитюк О. Р., Ментинська І. Б. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2020. 232 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред.: З.Й.Куньч, І.П.Василишина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 276 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред. З. Й. Куньч, І. П. Василишина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 584 c.

Контакти

Кафедра української мови:[2]

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 211

тел.: +38 (032) 258-23-20

E-mail: zoriana.y.kunch@lpnu.ua

Примітки

Посилання