Косар Наталія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Косар Наталія Степанівна
Kosar 2 01.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 13 липня 1970 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Економіка і організація енергетики».
Галузь наукових інтересів Підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на основі використання концепції маркетингу.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Косар Наталія Степанівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 13 липня 1970 року

1987 р. по 1992 р. навчалася у Львівському політехнічному інституті і отримала диплом за спеціальністю «Економіка і організація енергетики».

Почала працювати на кафедрі економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу з 1992 року на посаді викладача-стажиста.

У 1999 р. успішно закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу».

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.

З жовтня 1999 р. знову працює на даній кафедрі спочатку на посаді асистента, а з вересня 2000 року на посаді старшого викладача.

З 1 лютого 2002 року була переведена на посаду доцента, отримавши у жовтні 2003 р. атестат доцента.

З 1999 р. працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

З 2002 р. працює на посаді доцента цієї кафедри.

Захоплюється музикою, туризмом.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Маркетинг»,
  • «Маркетингова цінова політика»,
  • «Маркетингова політика розподілу»,
  • «Стратегічний маркетинг».

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на основі використання концепції маркетингу. Займається також дослідженням і обгрунтуванням напрямів покращання маркетингової діяльності та маркетингових стратегій підприємств у різних галузях економіки, зокрема банківському секторі, молокопереробній галузі.

Основні здобутки

Автор 369 науково-методичних праць, зокрема 9 монографій, 120 наукових статей (серед яких 4 опубліковані у виданнях, які входять у науково-метричну базу Scopus та 5 - у науково-метричну базу Web of Science), 145 тез доповідей та трьох навчальних посібників з грифом МОН і підручника та посібника з грифом Вченої ради НУ «Львівська політехніка», 3 конспектів лекцій з навчальних дисциплін, 87 методичних розробок. H-index Google Scholar – 10.

Вибрані публікації

Посібники та підручники

1. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Чубала. А. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. Львів, 2012. 259 с.

2. Крикавський Є.В., Третьякова Л.І., Косар Н.С. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. Львів, 2013. 255 с.

3. Косар Н.С., Мних О.Б., Крикавський Є.В., Леонова С.В. Маркетингові дослідження: підручник. Львів, 2018. 460 с.

4. Лозинський В.Т., Леонова С.В., Гайванович Н.В., Косар Н.С., Шевців Л.Ю., Мних О.Б., Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження з використанням SPSS: навч. посіб. Львів, 2020. 282 с.


Монографії

1. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мороз Л.А. Маркетинг енергозабезпечення: монографія. Львів, 2001. 196 с.

2. Кубів С.І., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку: монографія. Львів, 2006. 232 с.

3. Кубрак Н.Р., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Потенціал еластичності у формуванні конкурентоспроможності промислових підприємств: монографія Львів, 2013. 202 с.

4. Kosar N., Kuzo N., Bilyk I. Problems of development of foods products packaging: balance of interests of a manufacturer, consumer, and society / The actual problems of the world today / Sciemcee Publishing is part of Sciemcee. London, 2019. P. 113-128.

5. Крикавський Є.В., Дмитрів А.Я., Косар Н.С. Соціальні мережі у формуванні іміджу ВНЗ на ринку освітніх послуг / Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства: монографія. Київ, 2019. – С. 35-45.

6. Bilyk I., Kosar N., Kuzo N. Problems of development of foods products packaging: balance of interests of a manufacturer, consumer, and society / The actual problems of the world today: Collective Monograph. London, Sciemcee Publishing, 2019.

7. Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Білик І.І. Ринок банківських продуктів України: тенденції та перспективи розвитку / Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Prague: Anisiia Tomanek OSVČ, 2020. P. 27-38

8. Кузьо Н. Є., Косар Н. С., Білик І. І. Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку ринку страхових продуктів / Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): колективна монографія Дніпро, 2021. С. 431-447.

Публікації Web of Science

1. Seliuchenko, N.Y., Kosar N.S. Investigation of the main trends of the primary real estate market in Ukraine and peculiarities of the seller marketing activity. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 4. С. 143-158. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_4_143_158.pdf.

2. Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Маркетингове забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 2. С. 369-381. URL : https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ sites/default/files/mmi2017_2_369_381.pdf

3. Крикавський Є.В., Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Фасування продуктів: маркетинг contra екологія. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 103-117. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1 _103_117.pdf.

4.Демко М., Косар Н., Кузьо Н., Похопень Й. Формування маркетингових комунікацій комерційних банків із використанням сегментоорієнтованого підходу. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 3(38). С. 35–45. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237417.

5. Taranskyi I., Kuzo N., Kosar N., Lykholat S., Sapinski A., Pochopien J. Investigation of the tendencies of dairy market development in ukraine and competitive capacity of domestic and polish producers at the market. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21, Issue 3. Р. 759-768. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_3/volume_21_3_2021.pdf

Публікації Scopus

1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2. С. 115-125.

2. Косар Н. С., Кузьо Н.Є. Перспективи розвитку торговельних мереж в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 7, С. 97-109.

3. Shpak, N., Seliuchenko, N., Kharchuk, V., Kosar, N. & Sroka, W. (2019). Organizacija. 2019. Vol. 52, No 2. Р. 107–126. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/orga/52/2/article-p107.xml?language=en.

4. Shults S., Popadynets N., Bilyk I., Teslya D., Kosar N., Karpii O & Kubrak N. Factor determinants of the consumer market development. Accounting. 2021. № 7(3). Р. 563-572. URL: http://growingscience.com/beta/ac/4541-factor-determinants-of-the-consumer-market-development.html (Scopus).


Деякі публікації останніх років у фахових виданнях


1. Косар Н.С., Паньківська Ю.М., Кузьо Н.Є. Тенденції розвитку маркетингової збутової та комунікаційної політики в умовах активного розвитку інформаційних технологій. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 31. С. 281-288. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019.

2. Kubrak N., Kuzo N., Kosar N. Study of the current conditions and prospects of dairy production development in Ukraine. Economics, Entrepreneur¬ship, Management. 2019. Volume 6, Number 1. Р. 104-113.

3. Кузьо Н.Є., Косар Н.С., Оприск О.І. Обґрунтування стратегічних рішень виробників кондитерських виробів на підставі дослідження ринку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Т. 4, № 2 С. 153-164.

4. Косар Н.С., Савченко Ю.Т., Кузьо Н.Є. Підвищення іміджу виробників пива в системі управління їх маркетинговою діяльністю. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 98–103. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4840&i=14.

5. Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Карпій О.П. Цінова стратегія та тактика вітчизняних комерційних банків. Причорноморські економічні студії». 2021. Вип. 61. С. 44-49.

6. Кузьо Н.Є, Косар Н.С., Мельниченко І.І. Електронна комерція в Україні: сучасний стан, галузеві особливості та організаційні форми. Маркетинг і цифрові технології. 2021. Том 5, №1. С. 27-41.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 414 Тел: +38 (032) 258-26-25 E-mail: nataliia.s.kosar@lpnu.ua

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ml.dept@lpnu.ua ; Nataliia.S.Kosar@lpnu.ua