Когут Уляна Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Когут Уляна Ігорівна
Когут.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів управління витратами підприємств, зокрема в контексті забезпечення їх конкурентоспроможності, проблеми функціонування та забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки, проблеми інтеграції України в систему світового господарства.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Когут Уляна Ігорівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

У 2003р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту

Тема дисертації: Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльностімашинобудівного підприємства : Дис... канд. наук: — 2008. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Менеджмент»;
  • «Міжнародна економіка»;
  • «Адміністрування податків у бізнес-структурах»;
  • «Економіка і управління підприємством».


Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: управління витратами підприємств, зокрема в контексті забезпечення їх конкурентоспроможності, проблеми функціонування та забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки, проблеми інтеграції України в систему світового господарства.

Учать у розробленні держбюджетної наукової теми: ДБ/Теор “Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади” (номер державної реєстрації №0107U000837, 2007-2008рр.).

Участь у Міжнародному семінарі «Youth Cooperation between East and West» («Молодіжна співпраця між Сходом та Заходом») у м. Варшава (Польща), організованому при Університеті Варшави, 2017р.

Участь у виконанні госпдоговірної науково-дослідної роботи: «Визначення основних параметрів корисності технології он-лайн продажу ТзОВ «Галант-Агро» (госпдоговір № 613, 2021р.).


Нагороди та відзнаки


Диплом Академії (Когут).jpg


Диплом Академії наук вищої освіти України (2017 р.)


Стажування та підвищення кваліфікації

2022р. – підвищення кваліфікації за програмою Еразмус+ «Business Inspirator» у Ordu Düşünce Platform (Турецька Республіка, м.Орду)

2021р. – міжнародна літня школа з розвитку педагогічної майстерності при Львівській політехніці

2021р. – підвищення кваліфікації за програмою Еразмус+ «RAISE YOUR VOICE» у Youth Group ACTIVE YOUTH ENGAGEMENT (Турецька Республіка, м. Хатай)

2021р. – весняна школа “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience” у межах проєкту Jean Monnet «Європейський досвід трансферу технологій для українських університетів» (Національний університет «Львівська політехніка»)

2019р. – участь у науковому пікніку «EU for YOU!» у межах проєкту ERASMUS+ J.MONNET «Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка» (Національний університет «Львівська політехніка»)

2018р., 2019р. – англомовні зимові табори з підвищення педагогічної майстерності при Львівській політехніці

2019р. - Участь у 1st International Procurement and Supply Chain Conference, Business Simulation «The Fresh Connection» (Київ)

2017р., 2018р. – англомовні літні табори з підвищення педагогічної майстерності при Львівській політехніці

2018р. – стажування в Академії технічно-гуманітарній в м. Бельсько-Бяла (Польща)

2015-2016 н.р.- семінар психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

2015р. - стажування в Українській академії друкарства

2010р. - стажування в Інституті регіональних досліджень НАН України

2008-2009 н.р. - семінар психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»


Вибрані публікації

Основні публікації за останні роки

Навчальні посібники

1. Управління витратами на підприємствах / Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У. І. Когут. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 244 с.

2. Управління витратами: навчальний посібник / за ред. д.е.н., професора Кузьміна О.Є. та д.е.н., професора Данилюка М.О. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 264 с.

3. Національна економіка [Текст] : [навч. посіб.] [Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]], У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., переробл. і допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 303, [5] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 283-303. — ISBN 978-617-607-055-9

4. Національна економіка : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 6.0501 «Економіка і підприємництво» / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька ; за заг. ред. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 188 с. — Бібліогр.: с. 167-186.

5. Національна економіка. Прикладний аспект : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І . С. Процик, Г. Л. Вербицька ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 132 с. — Бібліогр.: с. 122-128 (107 назв).

Монографії

1. Когут У. Ефективне управління витратами як спосіб підвищення конкурентоспроможності суб’єктів ринку / Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія / за ред. проф. Р.В. Федоровича – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – 419 с. (с. 72-93).

2. Кузьмін О.Є, Дідик А.М., Когут У.І., Мельник О.Г. Проблеми та теоретико-методичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – 325 с.


3. Odrekhivskyy M., Kohut U., Horbal N. Research of ecosystems and problems of environmental innovation systems design, Vol. 3.: Колективна монографія. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, Sofia, 2019. – 355 p. (p. 152-164).

Публікації у фахових та наукометричних виданнях

1. Odrekhivskyі M., Kohut U., Kostyuk U. (2021). Intelligent management system for ecological innovative enterprises. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2870: Proceedings of the 5th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Lviv, Ukraine, April 22–23, 2021. Volume I: main conference, 1527–1539.

2. Odrekhivskyy M., Kohut U., Kochan R., Karpinskyi V. and Bernas M. Problems of environmental innovation systems design. 19th International multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2019. Ecology, Economics, Education and Legislation, 30 June – 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Vol. 19, Issue: 5.3, pp. 587-594.

3. Odrekhivskyy M., Kohut U., Kochan R., Jancarczyk D., Gryga V. Problems of evaluation and forecasting of the biosystems states. 19th International multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2019. Nano, Bio, Green and Space: Technologies for Sustainable Future, 30 June – 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Vol. 19, Issue: 6.1, pp. 859-866.

4. Когут У.І., Гончар М.Ф., Дуляба Н.І. Особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах стресу // Наукові записки - 2018 / 1 (56). - С. 118-127.

5. Горбаль Н.І., Когут У.І., Лілянова А.В. "Розвиток туристичної галузі України в умовах євроінтергації" // Бізнес Інформ. – 2018. – №4.

6. Георгіаді Н.Г., Вільгуцька Р.Б., Когут У.І. Застосування підприємствами принципів побудови організаційних структур управління / Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – 2018. - №3.

7. Когут У.І., Романишин С.Б., Садовник С.С. Альтернативна енергетика в Україні: стан, фінансово-інституційне забезпечення та перспективи розвитку // Науковий вісник ЛТНУ України. – 2017. Т27.2. С. 11-16.

8. Когут У.І., Горбаль Н.І., Вільгуцька Р.Б. Антикризове управління витратами підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності // Наукові записки - 2017 / 2 (55). - С. 197-206.

9. Когут У.І., Садовник С.С. Особливості розвитку альтернативної енергетики в Україні: фінансово-інституційний аспект / Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 243-245.

10. Когут У.І., Манзіроха А.С. Аналізування результатів та перспективи співпраці України і Європейського Союзу в галузі інформаційних технологій. Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 20-21.

11. Горбаль Н.І., Романишин С.Б., Когут У.І. Імплементація в Україні антимонопольного законодавства Європейського Союзу / Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016, вип. 26.2. – С. 182-190.

12. Когут У.І., Найчук-хрущ М.Б. Інноваційні інструменти інтернет-реклами в умовах конкурентного ринку / Соціально-економічний розвиток України в умовах співпраці з Європейським Союзом: тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції молодих вчених і студентів 14-15 квітня 2016р. / за ред. В.С. Шебанін (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 2016. – С. 200-203.

13. Найчук-хрущ М. Б., Когут У. І., Петрук І. М. Дослідження ефективності інтернет реклами / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015р. – 2015. – C. 137–141.

14. Когут У.І., Найчук-Хрущ М.Б., Кондратенко І.В. Актуальність інвестування в інтелектуальний капітал в умовах розвитку ринкових відносин. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 27-28 березня 2015р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. С. 213-216.

15. Shpak N., Naychuk-Khrushch M., Kohut U., Honchar M., Sroka W. (2020). Innovative tools for business planning administration of small enterprises: a case study analysis / Central European Business Review 2020, 9(1) | DOI: 10.18267/j.cebr.227.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63