Кафедра фінансів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра фінансів
FINlogo.png
4 навчальний корпус НУ "ЛП"
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ФІН
Дата заснування 2002
К-сть кандидатів наук 27
К-сть докторів наук 6
К-сть співробітників 61
Приналежність Інститут економіки і менеджменту
Завідувач кафедри Алєксєєв Ігор Валентинович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 3, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 430
Сторінка на lp.edu.ua http://lpnu.ua/fin
Власний сайт https://www.facebook.com/finance.lviv?fref=ts http://finance.lviv.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра фінансів створена наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (№72-10 від 23.04.2002 р.) на базі кафедри економіки, фінансів та обліку без зміни профілю навчальної роботи.

За роки існування стала провідним на заході України центром підготовки фахівців, досягла значних успіхів у науково-дослідних роботах. У її здобутку налічується: понад 500 наукових праць, з них близько 370 опублікованих статей, 17 підручників, книг та наукових посібників.

Очолює кафедру професор, доктор економічних наук Алєксєєв Ігор Валентинович. Для викладання окремих навчальних курсів залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, на їхньому світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових умовах господарювання. Фахівці з фінансів здатні виконувати організаційно–управлінську та інформаційно–аналітичну роботу в таких сферах :

Аудиторії.gif
 • грошово-кредитна система;
 • фінансова діяльність підприємств та організацій;
 • оподаткування підприємств;
 • діяльність організацій на фінансовому ринку;
 • організація банківської справи, банківські операції та їх проведення;
 • біржові операції банків;
 • валютне регулювання;
 • операції у сфері оподаткування;
 • організація моніторингу податкової служби;
 • страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій;
 • фінансовий менеджмент; маркетинг фінансово – кредитної сфери;
 • організація та вдосконалення інформаційних систем у банках,
 • фінансових органах, податкових та митних службах.

Певною мірою свідченням досягнень є участь студентів, які проходять підготовку на кафедрі, у Всеукраїнських олімпіадах за спеціальностями.

Науковим досягненням студентів, аспірантів, викладачів сприяє проведення щорічної науково-технічної конференції.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

 • Джурик Христина Богданівна

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові напрями кафедри:

«Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств» № 0112U000799. Керівник: д.е.н., професор Алєксєєв І.В.

Результат виконання: Досліджено особливості використання збалансованої системи показників для оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарських об’єднань; здійснено аналізування та оцінювання якості основних фондів підприємств у розрізі проведення змін у структурі основного капіталу.


«Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» № 0112U000800. Керівник: д.е.н., доцент Хома І.Б.

Результат виконання: Досліджено вплив системи фінансового моніторингу на стан формування процесів забезпечення економічної захищеності та безпеки держави в розрізі впровадження фінансового регулювання протидії легалізації злочинних доходів з контролем та по-елементною ідентифікацією біфуркаційного процесу «розмивання» структури власності.


«Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» № 0112U000801. Керівник: д.е.н., професор Шкварчук Л.О.

Результат виконання: Досліджено особливості застосування характеристик грошових потоків для оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємств на засадах часових та вартісних співвідношень елементів грошових потоків та концепції якісних та кількісних показників доцільності вкладення ресурсів.


«Ровиток боргового фінансування економіки України» №0117U004121. Керівник: к.е.н., доцент Коць О.О.

Результат виконання: Дослідження моделей та інструментів боргового фінансування економіки України. Розроблення теоретико-концептуальних основ, методології, науково-методичних і практичних рекомендацій щодо розвитку боргового фінансування економіки України.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ПІДСЕКЦІЯ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра здійснює освітню діяльність за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за такими освітніми програмами:

Мета освітньої програми - надання студентам знань щодо побудови фінансової системи та її значення для розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності фінансових відносин, особливостей функціонування фінансового ринку, діяльності фінансових інституцій, методів формування і використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях, формування вмінь та практичних навичок застосування сучасних інструментів управління фінансами у сферах оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, управління фінансовими ризиками, оптимізації міжбюджетних відносин та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю. Базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень у сфері державних та корпоративних фінансів, банківської справи, страхування, інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. Освітня програма містить три практичні лінії з спеціалізованою поглибленою підготовкою: «Корпоративні фінанси», «Публічні фінанси» та «Фінанси і кредит». Випускники можуть працювати в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності, на підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.

Мета освітніх програм - формування програмних (загальних та професійних) компетентностей, передових теоретичних та методологічних знань, розуміння законодавчої бази, професійних вмінь та навичок, що дозволять студентам спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління фінансами. Освітньо-професійна програма має чотири практичні лінії – корпоративні фінанси, публічні фінанси, фінанси і кредит, міжнародні фінанси. Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, у т.ч. інноваційного характеру, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами, проведення досліджень та характеризується невизначеністю умов і вимог. Випускники магістерської програми мають можливості працевлаштування у фінансових установах, на підприємствах різних форм власності, у державних та муніципальних органах управління фінансами на посадах з виконанням професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування; проведення наукових досліджень, діяльність у сфері державного та муніципального управління та нагляд у сфері бюджетування та оподаткування, управління на рівні районів, міст, внутрішніх міських районів, територіальних громад; Посади: фінансовий менеджер, фінансист, економіст, бухгалтер, голова (заступник голови) об’єднаної територіальної громади, головний спеціаліст, фінансовий аналітик, спеціаліст з проведення тендерів та державних закупівель.

Мета освітньої програми - поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навики у галузі управління та адміністрування за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навики дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності Інтегральна компетентність - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування на міжнародному та національному рівні.

ВИДАННЯ КАФЕДРИ

УправлоблПартин.jpg

Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, А. І. Ясінська, Т. І. Воскресенська. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 340 с.

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції в управлінні підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку. Наведено класифікацію витрат для прийняття управлінських рішень, визначення фінансових результатів та контролю за витратами, розглянуто методи дослідження поведінки і побудови функції витрат, сутність, способи і методи калькулювання витрат, методи аналізу “витрати - обсяг діяльності - прибуток”, порядок аналізу облікової інформації під час прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень, завдання і методи бюджетування витрат та організації обліку за центрами відповідальності, формування управлінської звітності та особливості стратегічного управлінського обліку.

Підручник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними напрямами підготовки, аспірантів, викладачів та працівників-практиків облікових та фінансових підрозділів підприємств.


ПодаткПартин.jpg

Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. 0. Партин. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 124 с.

Словник містить понад 700 афоризмів щодо податків, податкової справи та оподаткування.

Для найширшого кола зацікавлених читачів.


ІнфоормзабезпечПартин.jpg

Партин Г.О. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія / Паргин Г.О., Загородній А.Г. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-88 с.

У монографії розглянуто теоретичні питання оцінювання взаємовідносин груп економічного впливу (стейкхолдерів) з підприємствами та їхнього інформаційного забезпечення через інтегровану звітність. Розкрито роль контролінгу як елементу інформаційної та методичної підтримки управлінських рішень щодо відносин підприємств зі стейкхолдерами, систему показників їхньої ефективності та кількісне оцінювання інтересів та внесків цих контрагентів. Обгрунтовано можливість використання, теоретичні та практичні аспекти методу аналізу вигід і витрат для економічного оцінювання відносин підприємства зі стейкхолдерами.

Для науковців, докторантів, аспірантів, фахівців-аналітиків, менеджерів, Інших зацікавлених осіб.


TheEnterpПартин.jpg

The monograph considers theoretical issues of evaluating stakeholders’ relationships with the enterprises and their information support through integrated reporting. The role of management control as an element of informational and methodological support of management decisions related to the enterprise relationships with stakeholders, the system of indicators of their efficiency and quantitative assessment of the interests and contributions of the enterprise’s counterparties are revealed. The possibility of using the theoretical and practical aspects of benefit-cost analysis method for economic evaluation of the enterprise relationships with stakeholders is substantiated. For scientists, masters and PhD students, analysts, managers and other stakeholders.

Фінменедж.jpg

Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Партин Н. Є. Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки 2018.-388 с.

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менеджменту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Теоретичний матеріал пояснено на конкретних прикладах. У кінці кожною розділу подано питання для самоконтролю, тестові завдання, завдання для практичної та самостійної робот студентів. Підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 051 “Економіка”.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансів, економіки і підприємництва.

БюджетсисПФС.jpg

Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. - Львів: ТНЕУ, 2019. - 328 с.

Навчальний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Бюджетна система». Зокрема, розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджету держави, розкрито його призначення і роль у суспільстві. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади формування оюджетної політики, бюджетного механізму, бюджетної системи України. Акцентовано увагу на окремих аспектах функціонування бюджету держави як основного фінансового плану, на аналізі його стану, досліджено засади балансування, економічну природу та систему управління бюджетним дефіцитом, організацію міжбюджетних відносин, систему доходів і видатків бюджету. Охарактеризовано видатки на економічну діяльність та науку, соціальний захист населення і соціальну сферу, управління та оборону, обслуговування державного боргу.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.


Фінпідпр.jpg

Фінанси підприємств: підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.И Вівчар, О.М.Чубка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с.

У підручнику акцентується увага на таких питаннях як: поняття, функції фінансів підприємств, принципи їх організації, суть і значення основних та оборотних активів та їх класифікація, планування, оподаткування, кредитування підприємств, показники фінансового стану та фінансової санації суб’єктів господарювання. Підручник охоплює всі форми навчального процесу.

Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у відповідних галузях.

Бюджсистема.jpg

Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с.

Розкрито теорію і практику формування бюджетної системи країни, сутність бюджету, його призначення і роль у суспільстві, функції та структуру бюджетної системи держави, система доходів і видатків бюджету, організація міжбюджетних відносин, бюджетний процес, економічна природа та система управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Увагу зосереджено на глибинних і ситуативних причинах окремих аспектів функціонування бюджету України та світовому досвіді, проблемах удосконалення напрямів бюджетно-податкової політики, фіскальної децентралізації, міжбюджетного регулювання, управління державним боргом, сучасних напрямах зменшення видатків бюджету в Україні.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання теорії та практики бюджету держави.

Вступ.jpg

Шкварчук Л.О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навчальний посібник. - Львів: Простір-М, 2019.-232 с.

У посібнику висвітлено сутність фінансів як форми економічних відносин та академічної дисципліни, сутність банківської справи та страхування як форм посередництва на фінансовому ринку. Розкрито механізми формування фінансових потоків доходів та витрат домогосподарств, фінансових та нефінансових корпорацій, а також державного й місцевих бюджетів. Охарактеризовано сутність міжнародних фінансів, валютної системи, міжнародного оподаткування та розрахунків. До теоретичного матеріалу додано практикум із розрахунковими завданнями.

Для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», а також усіх охочих ознайомитися із світом фінансів.

Бюджсиспр.jpg

Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів- Львів.: «Новий Світ-2000», 2019.-400 с.

У навчальному посібнику в інтегровано-структурованому вигляді розкривається теорія і практика формування бюджетної системи України, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, методів і джерел доходів бюджетів, напрямів та форм бюджетних видатків, витрат бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань. Для кращого сприйняття та поліпшення якості засвоєння матеріалу в посібнику за темами дисципліни використано завдання (кейси, семінари, задачі), які сприятимуть упорядкуванню знань, набуттю умінь та поглибленому вивченню бюджетної системи. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних і практичних працівників

Фінанси.jpg

Ярошевич Н.Б. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В.Ливдар- Львів: Видавництво “Простір-М”, 2018. -298с.

У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; сутність та призначення джерел фінансових ресурсів підприємств, склад доходів та витрат, фінансових результатів підприємств; структуру податкової системи України; механізм соціального страхування в Україні; структуру та устрій бюджетної системи України, механізм формування і виконання бюджетів; систему доходів та видатків бюджетів державного та місцевих та систему бюджетного вирівнювання; бюджетний процес та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; поняття, суб’єкти, форми та види страхування; основи функціонування фондового ринку, міжнародних фінансово-кредитних організації та форми їх співробітництва з Україною.

Навчальний посібник можна рекомендувати студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам.

Муніципальна.jpg

Крисоватий А.І., Синютка Н.Г.

Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні : монографія / Андрій Крисоватий, Наталія Синютка. - Львів: Українська академія друкарства. 2017. — 199 с.

Досліджено теоретичні концепти місцевої боргової політики, соціально-економічну сутність та природу муніципальних запозичень. Проведено моніторинг сучасного стану ринку муніципальних запозичень в Україні, розкрито аспекти формування муніципальної боргової політики та акцентовано на проблемах боргової децентралізації на прикладі окремих міст. Запропоновано орієнтири імплементації муніципальної боргової політики за умов фіскальних та боргових розривів.

Для науковців та студентів економічних спеціальностей, спеціалістів у галузі державних фінансів та усіх, хто цікавиться проблематикою залучення боргового фінансування через органи місцевого самоврядування.

ФінансиГрошіКредит.jpg

Фінанси, гроші та кредит : навч. посібник / Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, О. Я. Побурко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 416 с.

У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; структуру податкової системи України; структуру та устрій бюджетної системи України, систему доходів та видатків бюджетів та систему бюджетного вирівнювання; механізм бюджетного процесу та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; механізм соціального страхування в Україні; сутність таких категорій як гроші, грошовий оборот, грошові потоки, швидкість оборотності грошей, грошові системи, інфляція, валюта, кредит; сутність, форми та види кредиту; форми безготівкових розрахунків; сутність та інструменти грошово-кредитної політики; сутність, види, причини, методи регулювання інфляції; основи функціонування грошового, валютного, фондового ринків. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових та практичних працівників.

Банксистем.jpg

Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с.

Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev. BANKING SYSTEM: Tutorial - Lviv: Liga-Pres,2017. - 246 p.

Навчальний посібник „Банківська система" призначений для формування у студентів, магістрів, аспірантів, докторантів і фінансових менеджерів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації банківської системи та механізму діяльності Національного банку та комерційних банків України. Рекомендовано для вивчення термінології з основ банківської справи англійською мовою. Tutorial "Banking system" is intended for the formation of students, masters, postgraduate, doctoral and financial management of modern economic thinking and system deep theoretical knowledge and practical skills on the organization of the banking system and the mechanism of the National Bank and commercial banks in Ukraine. It is recommended to study the terminology banking foundations of English.

ГрошіБондарчук.jpg

Гроші та кредит : навч. посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук. -Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 216 с.

Висвітлено суть та функції таких категорій, як “гроші”, “кредит”, зміст основних теорій грошей, поняття грошового обороту, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин. Містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, теми рефератів до кожної із тем, запитання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних положень курсу, задачі, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного секторів економіки.

Фінсанація.jpg

Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою) : навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с.

Наведено теоретико-методичні аспекти механізму управління санацією на підприємствах, у комерційних банках і страхових компаніях; ознайомлення зі сутністю фінансової санації підприємств, принципами антикризового управління, контролінгу та його ролі у фінансовій санації підприємств; опрацювання форм та правил фінансування санації підприємств, фінансових джерел санації підприємств, економіко-правових аспектів банкрутства підприємств; уміння визначати методи контролінгу для санації підприємств та створювати систему раннього попередження і реагування у різних суб’єктів господарювання, оцінювати перспективи та ризики в разі її створення. Матеріал викладено українською та англійською мовами з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.

Для студентів і магістрів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного секторів економіки.

Фіекодіяльність.jpg

Фінансово-економічна діяльність: Навч. посіб. / О. О. Коць, П. Г. Ільчук. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016.- 134 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні засади організування фінансово-економічної діяльності. Розглянуто суть та наведено характеристику таких категорій як фінансово-економічна діяльність, господарська діяльність та господарські відносини, суб’єкти господарювання, підприємництво та некомерційна діяльність, фінансова діяльність, страхування, посередництво, участь держави у сфері господарювання тощо. Розкрито засади утворення, державної реєстрації та припинення діяльності суб’єктів господарювання, принципи підприємницької діяльності, основи здійснення некомерційної діяльності, особливості діяльності громадянина як суб’єкта господарювання, поняття фінансової діяльності та її види і особливості здійснення, напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у фінансово-економічній діяльності.

ГрошіКоць.jpg

Гроші та кредит: підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. -412с.

У підручнику висвітлено сутність таких категорій як гроші, грошовий оборот, грошові потоки, швидкість оборотності грошей, грошова система та реформа, інфляція, валюта, кредит та кредитна система, грошово-кредитна політика, процент за кредит, фінансові посередники, банк, центральний банк, міжнародна фінансово-кредитна організація. Детальну увагу зосереджено на характеристиці видів та структури грошових систем, механізму формування попиту і пропозиції грошей та реалізації грошово-кредитної політики, на основах валютних відносин, положеннях основних теорій грошей, на характеристиці кредитних систем, теоретичних засад діяльності банківської системи загалом та банків зокрема, ролі центральних банків в системі грошово-кредитного та банківського управління, діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій та їхньому співробітництві з Україною.

Підручник можна рекомендувати студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим і практичним працівникам.

160675.gif Скоропад І. С. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.

Навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка. ISBN 978-617-607-961-3

Розглянуто суть, завдання та особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм, формування власного та позичкового капіталу, фінансові аспекти реструктуризації підприємств, характеристики інвестиційної та фінансової діяльності, зокрема і у сфері зовнішньоекономічних відносин, дивідендної політики, методичних підходів до оцінки вартості підприємств. Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають фінансові дисципліни.

131103-1-.gif Вівчар О. Й. та ін. Місцеві фінанси.

Навчальний посібник / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 260 с. Формат 145 х 215 мм. ISBN 978-617-607-526-4

Навчальний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни “Місцеві фінанси”. Містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних положень курсу, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання до теми, задачі, термінологічний словник. Для студентів економічного напряму, фінансистів та менеджерів.

1212320000.gif Партин Г. О., Задерецька Р. І. Фінансовий контролінг.

Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 232 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-401-4

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового контролінгу, визначено суть, мету і завдання фінансового контролінгу в системі менеджменту підприємства, виокремлено об’єкти фінансового контролінгу, представлено класифікацію витрат як основного об’єкта фінансового контролінгу, розкрито методи прогнозування їхньої поведінки, визначено основні методи збирання інформації в системі фінансового контролінгу на основі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Подано характеристику особливостей організації стратегічного фінансового контролінгу. Висвітлено методичні підходи і порядок формування бюджетів підприємства та здійснення бюджетного контролю. Наведено методичний інструментарій організації управління за центрами фінансової відповідальності та визначення ефективності інвестиційних проектів й операційних управлінських рішень. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів та економіки.

1234569990.jpg

Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок.

Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Шкварчук Л.О. — К., 2013. — 382 с., тв. пал. (ст. 14 пр.). ISBN 978-617-07-0095-7.


У посібнику досліджено основні параметри формування та функціонування фінансового ринку. Розглянуто теоретичні концепції та практичні підходи до організації обігу фінансових інструментів. Значна увага зосереджена на розкритті сутності здійснення операцій на кредитному, валютному та фондовому сегментах фінансового ринку. Визначено особливості організації діяльності суб’єктів фінансового ринку, вимоги вітчизняного та зарубіжного законодавства до емітентів, інвесторів та фінансових посередників. Для студентів вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів фінансового ринку.

1207970000.gif Паранчук С. В. та ін. Податковий менеджмент.

Навчальний посібник / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 296 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-330-7

Систематизовано теоретичні і методологічні аспекти адміністрування податків (управління податковою роботою) як з боку суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), так і органів державної податкової служби. Складений відповідно до вимог Податкового кодексу України і охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також суб’єктів підприємництва – платників податків. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра зі спеціальності “Фінанси”.

120644000.gif Рудницька О. М. та ін. Фінанси підприємств.

Навчальний посібник / О. М. Рудницька, С. В. Паранчук, О. М. Чубка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 260 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-346-8

Зосереджено увагу на таких питаннях: поняття, функції фінансів підприємств, принципи їх організації, суть і значення оборотних та основних фондів та їх класифікація, планування, оподаткування, кредитування підприємств, показники фінансового стану та фінансової санації суб’єктів господарювання. Посібник охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників відповідних галузей. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

1208810000.gif Хома І. Б. та ін. Фінансовий аналіз.

Навчальний посібник / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 344 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-326-0

Висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти фінансового аналізу підприємств в ринкових умовах, наведена порівняльна характеристика фінансового та управлінського аналізу виробничо-господарського суб’єкта, оцінка джерел інформації для фінансового аналізу, оцінка фінансового стану підприємства через аналіз майнового стану, запасів підприємства, обертання товарно-матеріальних цінностей, абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, показників оцінки обертання оборотного капіталу, ліквідності та банкрутства підприємства. Робиться акцент на факторний аналіз прибутку від реалізації та показників рентабельності, наведений аналіз маржинального доходу, ефективності використання власного і позиченого капіталу через виведення ефекту фінансового важеля, виконана оцінка виробничо-фінансового левериджу, підприємницького ризику в умовах інфляційних процесів та дивідендної політики. Книжка містить контрольні запитання, тести, типові задачі та методичні вказівки до самостійної роботи, до виконання лабораторних робіт, курсових проектів та методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей.

1208590000.gif

Хома І. Б. та ін. Ринок фінансових послуг.

Навчальний посібник / І. Б. Хома, І. В. Алєксєєв, Л. С. Тревого, Н. І. Андрушко. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 248 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-325-3

Навчальний посібник охоплює основні теми, в яких послідовно розглянуто характеристику, інструменти, техніку операцій ринку фінансових послуг: форвардні контракти, поняття форвардної ціни, організацію і функціонування ф’ючерсного ринку, арбітражні можливості на терміновому валютному ринку, оцінку вартості свопу, організацію і функціонування опціонного ринку тощо. Посібник містить методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з кожної теми. Для студентів, аспірантів, викладачів у сфері фінансових дисциплін.

120880000.gif

Хома І. Б., Турко В. В. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств.

Навчально-методичний посібник. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 328 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-327-7

Навчально-методичний посібник охоплює основні теми, в яких послідовно розглядається прикладне застосування економіко-математичних методів у детермінованому моделюванні економічних процесів, а також їхній вплив на аналіз зміни результативних показників підприємств. Додатково виокремлено методи математичного програмування як основний засіб розв’язання задач оптимізації виробничо-господарської діяльності і метод Лагранжа – Понтрягіна для неперервних керованих процесів. Посібник містить тести для самопідготовки і розв’язання основних типових задач. Рекомендований для студентів, аспірантів і викладачів у сфері дослідження економіко-математичних методів і моделей.

1206450000.gif

Хома І. Б. та ін. Основи теорії фінансів у схемах, таблицях та моделях.

Навчальний посібник / І. Б. Хома, В. В. Турко, О. М. Чубка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 244 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-298-0

Розглянуто такі питання: суть та функції фінансів, складові фінансової системи та їх характеристика, поняття грошового обороту, кредиту та кредитних систем. Посібник охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів базових напрямів “Прикладна математика”, “Фінанси і кредит”, викладачів, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у відповідних галузях.

1210320000.gif


Хома І. Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства.

Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 504 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа. ISBN 978-617-607-383-3

У монографії розвинуто концепцію формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства. Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади як системно-комплексної діагностики на основі інтеграції критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень про контроль ефективності функціонування суб’єкта господарювання і властивості трансверсальності, так і засади поглибленої структурно-функціональної діагностики, що фіксує сумарний дестабілізуючий вплив факторів на основні результати фінансово-економічної діяльності підприємства внаслідок відхилень від діапазону нормативних значень введених показників-індикаторів у розрізі запропонованих складових економічної захищеності з додатковою кількісною ідентифікацією на підприємстві можливих економічних злочинів, які впливають на об’єктивність цілісного захисту господарюючого суб’єкта, із застосуванням елементів економіко-математичного моделювання. Монографія буде цікавою для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

1207560000.gif

Ярошевич Н. Б. та ін. Бюджетний менеджмент.

Навчально-методичний посібник / Н. Б. Ярошевич, Н. О. Шпак, В. Є. Матвіїшин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 224 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-289-8.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.030508 “Фінанси і кредит”. У посібнику розглядається поняття бюджетного менеджменту та його складові; бюджет та бюджетна система України; бюджетний процес і бюджетний регламент; органи оперативного управління бюджетом, їх структура, завдання, функції; планування бюджету; виконання бюджету за доходами; виконання бюджету за видатками; облік виконання бюджету і звітність про виконання бюджету; контроль за виконанням бюджету Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник.

11068000.gif

Партин Г. О., Селюченко Н. Є. Фінансовий менеджмент.

Навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 348 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-136-5

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менеджменту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Теоретичний матеріал пояснено на конкретних прикладах. У кінці кожного розділу подано питання для самоконтролю, тестові завдання, завдання для практичної та самостійної роботи студентів. Підготовано відповідно до типової навчальної програми нормативної дисципліни “Фінансовий менеджмент”, що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки магістрів з економічних спеціальностей. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, економіки і підприємництва. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів.

Fin01.jpg

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств.

Навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 341 с. ISBN 978-966-346-685-9

У навчальному посібнику розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств, формування капіталу підприємств. Висвітлено фінансове забезпечення відтворення необоротних активів, організацію оборотних активів, склад витрат і джерел їх фінансування. Показано доходи та грошові надходження підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, оцінювання фінансового стану підприємств, фінансове планування на підприємствах, організацію грошових розрахунків, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств. Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

Fin02.jpg

Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Ільчук П. Г. Бюджетна система

Навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 468 с. ІSBN 978-966-346-710-8

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни "Бюджетна система", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". Розглянуто сутність, призначення і роль бюджету держави, структуру й устрій бюджетної системи України: систему доходів і видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетний дефіцит, державний борг, державний кредит, учасників і стадії бюджетного процесу. Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin03.jpg

Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б., Ільчук П. Г. Страхові послуги.

Навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 399 с. ІSBN 978-966-346-716-0

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Страхові послуги", яку внесено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". Розглянуто сутність страхової послуги й особливості її реалізації; порядок укладення і ведення страхової угоди; страхування життя і пенсій; страхування від нещасних випадків; медичне страхування; страхування підприємницьких ризиків; сільськогосподарське страхування; страхування технічних ризиків; страхування кредитних і фінансових ризиків; автотранспортне страхування; морське страхування; авіаційне страхування; страхування майна та відповідальності громадян. Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців, громадян та інших споживачів страхових послуг.

Fin4.png

Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства.

Монографія. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 232 с. ІSВN 978-966-553-939-1

Розглянуто концептуальні засади структурно-функціональної діагностики рівня економічної безпеки на прикладі машинобудівного підприємства. Проаналізовано складові елементи запропонованого поетапного процесу забезпечення економічної безпеки. Охарактеризовано способи досягнення економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі на основі трансформації механізму формування фінансових ресурсів та впливу фінансово-інвестиційного забезпечення на їх рівень економічної безпеки. Рекомендовано різні методологічні підходи щодо діагностики захищеності фінансового стану виробничих підприємств із застосуванням економіко-математичного моделювання у межах принципів забезпечення економічної стабільності та інтеграції критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень на виробничо-господарських структурах в умовах невизначеності ринкової економіки. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, тих, хто цікавиться проблемами оцінки економічної безпеки.

Fin5.png

Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит.

Навч. посіб. — К.: Знання, 2009. — 253 с. ISBN 978-966-346-595-1

У навчальному посібнику висвітлено суть і функції таких категорій, як гроші, кредит, зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, потоків, ринку та систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин. Подано основні теоретичні положення стосовно вивчення кожної теми, запитання для самоконтролю, тести, задачі, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, додатки. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства та практики його застосування в Україні. Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також практичних працівників промислового і фінансово-кредитного сектору економіки.

Fin6.jpg

Ярошевич Н.Б. та ін. Підприємництво і менеджмент

Навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич, Т.В. Мирончук, С.Б. Романишин, І.С. Процик. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 240 с. ISВN 978-966-553-855-4.

Розглянуто сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій діяльності; оподаткування підприємницької діяльності; сутність і значення менеджменту; загальні і конкретні функції менеджменту; методи менеджменту; основні засади керівництва в організації. Призначений для студентів напряму "Соціологія".

Fin7.png

Хома І.Б. та ін. Фінансовий аналіз.

Навч. посібник / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 344 с. ІSВN 978-966-553-735-9.

Висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти фінансового аналізу підприємств в ринкових умовах, наведена порівняльна характеристика фінансового та управлінського аналізу виробничо-господарського суб'єкта, оцінка джерел інформації для фінансового аналізу, оцінка фінансового стану підприємства через аналіз майнового стану, запасів підприємства, обертання товарно-матеріальних цінностей, абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, показників оцінки обертання оборотного капіталу, ліквідності та банкрутства підприємства. Робиться акцент на факторний аналіз прибутку від реалізації та показників рентабельності, наведений аналіз маржинального доходу, ефективності використання власного і позиченого капіталу через виведення ефекту фінансового важеля, виконана оцінка виробничо-фінансового левериджу, підприємницького ризику в умовах інфляційних процесів та дивідендної політики. Призначений для студентів та аспірантів економічних спеціальностей.

Fin8.jpg

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій

Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 296 с. ІSВN 978-966-553-865-3.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств", яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів напряму "Економіка і підприємництво". Розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств; формування капіталу підприємств; фінансове забезпечення відтворення необоротних активів; організацію оборотних активів; склад витрат і джерел їх фінансування; доходи і грошові надходження підприємств; формування і розподіл прибутку; оподаткування підприємств; оцінювання фінансового стану підприємств; фінансове планування на підприємствах; організацію грошових розрахунків; кредитування підприємств; фінансову санацію і банкрутство підприємств. Розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin9.jpg

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Практикум

Навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич. — Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2009. -308 с. ІSВN 978-966-553-866-0.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств", яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів напряму "Економіка і підприємництво". Містить основні теоретичні положення курсу в стислій формі, законодавчі вимоги, приклади розв'язання практичних ситуаційних задач, задачі і завдання для самостійного розв'язання, тестові завдання для самостійної підготовки студентів до модульного контролю та іспиту; контрольні питання, що винесені на підсумковий контроль; методичні вказівки до самостійної роботи студентів; методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання; критерії оцінювання знань та список літератури. Розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin10.png

Хома І.Б., Турко В.В. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств

Навч.-метод. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - 328 с. ІSВN 978-966-533-719-9

Навчально-методичний посібник охоплює основні теми, в яких послідовно розглядається прикладне застосування економіко-математичних методів у детермінованому моделюванні економічних процесів, а також їхній вплив на аналіз зміни результативних показників підприємств. Додатково виокремлено методи математичного програмування як основний засіб розв'язання задач оптимізації виробничо-господарської діяльності і метод Лагранжа - Понтрягіна для неперервних керованих процесів. Посібник містить тести для самопідготовки і розв'язання основних типових задач. Рекомендований для студентів, аспірантів і викладачів у сфері дослідження економіко-математичних методів і моделей.

Fin11.png

Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством

Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 272 с.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до робочих навчальних програм навчальних курсів "Фінансова санація і банкрутство підприємств" та "Антикризове управління фінансами підприємств", розкрито сутність фінансової санації підприємств, порядок її здійснення, принципи антикризового управління підприємствами, завдання санаційного аудиту і контролінгу, охарактеризовано фінансові джерела санації підприємства, розглянуто економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств тощо. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів. Призначений для студентів і магістрів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного сектору економіки.

Fin12.png

Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Мороз А.С. Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп.

Монографія. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 132 с.

У монографії висвітлено проблеми управління ресурсним забезпеченням об'єднань за участю різних господарських суб'єктів. Запропоновано варіанти структурної будови промислово-фінансових груп. Розглянуто модель визначення мінімально необхідної кількості підприємств у промислово-фінансових групах для забезпечення мінімально необхідних інвестицій. Досліджено вплив кадрової підготовки виробництва з урахуванням підготовки та перепідготовки кадрів в установах університетського типу для забезпечення формування корпоративної культури в об'єднанні підприємств та фінансово-кредитних установ типу промислово-фінансових груп. Монографія розрахована на науковців, фахівців з економіки.

Fin13.png

Алєксєєв І. В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система

Навчальний посібник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2007. - 376 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Бюджетна система», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 7.050104 «Фінанси» базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво». У посібнику розглядаються сутність, призначення і роль бюджету держави; структура і устрій бюджетної системи України: система доходів і видатків державного та місцевих бюджетів; бюджетний дефіцит; державний борг; державний кредит; сутність, учасники та стадії бюджетного процесу. Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей для сфери фінансів.

Fin14.png

Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Підприємництво і менеджмент.

Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 292 с. ISВN 978-966-553-598-0.

Навчальний посібник складається з трьох розділів. У першому розділі розглянуто сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій діяльності; оподаткування підприємницької діяльності; сутність і значення менеджменту тощо. Другий розділ містить практичні завдання щодо підготовки замовницьких документів для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності; підготовки документів для відкриття поточного рахунку у банку; складання бухгалтерського балансу; аналізу фінансового стану суб'єкта підприємництва за даними його фінансової звітності; складання посадової інструкції працівника тощо. Третій розділ містить перелік питань підсумкового контролю з дисципліни та рекомендовану літературу.

Fin15.png

О.М. Рудницька та ін. Фінанси підприємств

Навч. посібник / О.М. Рудницька, О.Й. Вівчар, Р.Й. Желізняк, І.Я. Цигиль. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 208 с. ISBN 978-966-553-619-2.

У навчальному посібнику розглянуто сутність та функції фінансів підприємств, принципи їх організації, сутність фінансових ресурсів, джерела їх надходження, шляхи формування і напрями використання прибутку, а також питання фінансування відтворення основних засобів, організації оборотних активів, оподаткування, фінансового планування, оцінки фінансового стану та фінансової санації підприємств. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей відповідно до програми нормативного курсу "Фінанси підприємств", а також для аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів.

Fin16.png

Партин Г. О., Слобода Л. Я. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків

Монографія / За наук, ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С Смовженко. - К.: УБС НБУ, 2007. - 254 с. ISВN 978-966-484-023-8.

У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні основи внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків, розкрито сутність, види, форми та методи регулювання кредитних ризиків, висвітлено місце та роль регулювання кредитних ризиків у системі управління ними. На основі дослідження передового зарубіжного досвіду та сучасного стану регулювання кредитних ризиків у банках України запропоновано комплексний методичний підхід до внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків та оцінки економічної ефективності його здійснення. Положення, подані в монографії, мають теоретичну і практичну цінність та є основою для подальшого розвитку теорії управління банківськими ризиками. Для наукових працівників, аспірантів, фахівців, що цікавляться питаннями регулювання кредитних ризиків банків.

Fin17.png

Алєксеєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги.

Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 204 с. ISBN 966-553-511-0.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Страхові послуги", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". Викладено сутність страхових послуг та особливості їхньої реалізації. Описано порядок укладення і ведення страхової угоди; страхування життя і пенсій; страхування від нещасних випадків; медичне страхування; страхування підприємницьких ризиків; сільськогосподарське страхування; страхування технічних ризиків; страхування кредитних і фінансових ризиків; автотранспортне страхування; морське страхування; авіаційне страхування; страхування майна та відповідальності громадян. Розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin18.png

Паранчук С.В., Романів Є.М., Червінська О.С. Податковий менеджмент.

Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 276 с.

У посібнику систематизовано теоретичні і методологічні аспекти управління податковою роботою як з боку суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), так і органів державної податкової служби. Посібник охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також суб'єктів підприємництва— платників податків.

Fin19.png

Хома І.Б. та ін. Ринок фінансових послуг.

Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 248 с.

Навчальний посібник охоплює основні теми, в яких послідовно розглядаються характеристика, інструменти, техніка операцій ринку фінансових послуг: форвардні контракти, поняття форвардної ціни, організація і функціонування ф'ючерсного ринку, арбітражні можливості на терміновому валютному ринку, оцінка вартості свопу, організація і функціонування опціонного ринку тощо. Посібник містить методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з кожної теми. Для студентів, аспірантів, викладачів у сфері фінансових дисциплін.

Fin20.png

Алєксєєв І.В. та ін. Гроші та кредит

Навч. посібник / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник, О.Й. Вівчар, П.Г. Ільчук, І.Ю. Кондрат. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 168 с.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу "Гроші та кредит", висвітлюються суть та функції таких категорій, як "гроші", "кредит", зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів. Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Fin21.png

Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок.

Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 192 с.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу "Фінансовий ринок", розглянуто процес здійснення фінансових операцій на фінансовому ринку та специфічні проблеми становлення ринку в Україні. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів. Для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Fin22.png

Рудницька О.М., Чубка О.М. Фінансова статистика.

Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 164 с. ISBN 966-553-400-9.

У навчальному посібнику акцентується увага на таких питаннях, як завдання, методи, показники банківської, біржової статистики, статистики державного бюджету, грошового обігу, страхування, фінансів підприємств і організацій, ощадної справи. Посібник призначено для всіх форм навчального процесу. Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого загалу спеціалістів та дослідників з прикладної лінгвістики, комп'ютерної інженерії тощо. Може бути використаний для самостійного вивчення СУБД MS Access або підвищення кваліфікації..

Fin23.png

Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система

Навч. посібник / Серія "Дистанційне навчання". - № 19. -Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" , 2004. - 164 с. ISВN 966-553-384-3.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни "Бюджетна система", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". У посібнику розглядається сутність, призначення та роль бюджету держави; структура і устрій бюджетної системи України; міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання в Україні; система доходів і видатків державного та місцевих бюджетів; бюджетний дефіцит; державний борг; державний кредит; сутність, учасники і стадії бюджетного процесу. Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin24.png

Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій

Навч. посібник. - Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003.-152 с. ISBN 966-96071-7-5

Навчальний посібник охоплює основні практичні аспекти фінансового аналізу. Розглядається практика використання кількісних методів управління фінансовими потоками на діючих підприємствах (фірмах). Даються ситуаційні приклади розрахунку точки беззбитковості, оптимізації структури капіталу, розподілу інвестицій та прогнозування можливого банкрутства в умовах економічної кризи. Призначений для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Bankfin.png

Алексєєв І. В., Захарчук О. В., Рим Н. Н. Банківський маркетинг.

Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. - Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. - 96 с. ІSВN 966-7330-06-0.

У навчальному посібнику розглядаються питання основ маркетингу та проблеми банківського маркетингу. Зокрема, розглядаються банківські послуги та особливості їх ринкового просування. Для викладачів та студентів спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси», а також для працівників служби маркетингу банківських установ.

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ

Випускники кафедри фінансів працюють у фінансовий, банківський, страховій, освітній та інших сферах. Серед них найвідомішими випускниками за спеціальністю "фінанси і кредит" є:

 • Віблий Петро Іванович – к.е.н., доцент кафедри фінансів, заступник завідувача кафедри з виховної та професійно-орієнтаційної роботи
 • Гайдучок Іван Григорович – директор Луцької філії ТзОВ Медичний коледж «Монада»
 • Гориславець Павло Анатолійович — к.е.н., доцент кафедри фінансів, заступник завідувача кафедри фінансів, завідувач кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ).
 • Горбань Василина Богданівна — к.е.н., начальник відділу енергозбереження Управління економіки Львівської міської ради
 • Гук Ольга Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту НТУУ “КПІ ім.Ігоря Сікорського”
 • Дзюбіна Андрій Васильович – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”
 • Легеза Тетяна Василівна – директор Свалявського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 • Лемішовський Василь Іванович - радник члена Рахункової плати України
 • Лепак Роман Іванович — к.е.н., директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління АТ “Кредобанк”, член наглядової ради ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”
 • Маловський Костянтин Сергійович — директор ПП «Галицький ресторатор»
 • Муха Андрій Ігорович — перший заступник голови правління ПрАТ «АСК «Дністер»
 • Коць О.О.(к.е.н.), Кащишин В.М. (к.е.н.), Желізняк Р.Й. (к.е.н.), Бонецький О.О. (к.е.н.), Лащик І.І.(к.е.н.), Бондаренко Л.П.(к.е.н.), Мазур А.В. (к.е.н.), Дідух О.В. (к.е.н.) — викладачі кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка».
 • Волошин Орися Павлівна – к.е.н., директор Коледжу інноваційних технологій
 • Ільчук Павло Григорович — д.е.н., професор, завідувач кафедри технологій управління, ІАПО, НУ «Львівська політехніка»
 • Істомін Іван – керуючий директор Роздрібного бізнесу Альфабанк Казахстан
 • Кирилюк Руслан Ростиславович – заступник директора Львівського Центрального регіонального відділення ПАТ “МЕГАБАНК”
 • Крамарець Василь – заступник директора ТОВ “МАРЕКС,ЮЕЙ”, аспірант кафедри фінансів
 • Кудляк Маріанна – старший економіст Федерального резервного банку Сан-Франциско
 • Кузьмінчук Юрій Леонтійович – завідувач сектору активних заходів оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби України у Волинській області
 • Лужецька Наталія Теодорівна – начальник управління інформаційного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.
 • Максименко Світлана Володимирівна — PhD, старший викладач факультету економіки Пітсбургського університету, академічний директор програми закордонного навчання у Центральній і Східній Європі, США.
 • Мельничук Максим Володимирович — начальник відділення № 2 Філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Львові
 • Могильницький Дмитро Олександрович – заступник Голови правління Державної іпотечної установи
 • Мокрик Андрій – заступник начальника управління ПАТ АКБ “Львів”
 • Назаровець Наталія – провідний банкір Європейського банку реконструкції і розвитку
 • Омелян Володимир Володимирович — екс-міністр інфраструктури України.
 • Підлісецький Лев Теофілович — народний депутат України 8 -го скликання
 • Похильченко Олена Анатоліївна — к.е.н., доцент кафедри маркетингу та логісники НУ «Львівська політехніка».
 • Прудивус Тарас Ярославович — головний спеціаліст відділу розрахунків за міжбюджетними трансфертами та клірингових розрахунків управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області
 • Пшик Богдан Іванович — д.е.н., професор завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”.
 • Рисін Віталій Васильович — д.е.н., професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».
 • Рисіна Марія Віталіївна, к.е.н., доцент Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”.
 • Саварин Віктор Миколайович – начальник відділу по роботі зі страховими агентами Шевченківського відділення ПАТ СК «БРОКБІЗНЕС».
 • Сарай Василь Михайлович .- депутат сільської ради Хустського району Закарпатської області, м.Іза
 • Талатура Ігор – начальник управління матеріального забезпечення Регіональної газової компанії АТ “Львівгаз”
 • Франів Ігор Андрійович — к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій НУ «Львівська політехніка»
 • Химич Оксана Володимирівна – к.е.н., ст. викладач кафедри адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”
 • Хоменко Андрій — к.е.н., ст.викладач кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка».
 • Цікайло Мар’яна Андріївна – провідний фахівець зі страхування управління продаж ЛРУ ПрАТ “Альфа страхування”
 • Черкес Роман Богданович – керівник напряму кадрового адміністрування управління по роботі з персоналом ПАТ «Укрексімбанк»
 • Чмир Юрій Олександрович — старший економіст ПАТ «VS Bank»
 • Чупіков Віталій Анатолійович директор Луцького шовкового комбінату “ВОЛТЕКС”
 • Шевчук Андрій Володимирович – Qatar investment fund. Middle east and Asia Pacific CFO