Кафедра телекомунікацій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра телекомунікацій
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТК
Дата заснування 1993 рік
Засновники Державний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 15
К-сть доцентів 14
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Розташування (адреса) вул.Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кім. 302
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tk

Кафедра телекомунікацій — це науково-навчальний підрозділ Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів за напрямом 6.0924 Телекомунікації ( спеціалістів і магістрів - Інформаційні мережі зв’язку).

Історична довідка

До 1993 року у Львівській політехніці велась підготовка інженерів за спеціальністю «Автоматичний електрозв’язок» на відповідній кафедрі. В 1993 році кафедра «Автоматичний електрозв’язок» була ліквідована, а замість неї утворена кафедра «Телекомунікації». Кафедра «Телекомунікації» завершувала підготовку та випуск інженерів за програмою спеціальності «Автоматичний електрозв’язок» до 1995 року. В 1993/94 навчальному році з дозволу Міністерства освіти розпочалася підготовка студентів на базовому напрямі 6.0924 «Телекомунікації». Перша академічна група в складі 25 осіб на цьому напрямі була утворена із числа бажаючих студентів першого курсу напряму 6.0907 «Радіотехніка» і навчалася від другого курсу. У 1996 році вказаний напрям і спеціальність 7.092406 «Мережі зв’язку» були ліцензовані. Ліцензований обсяг становить 80 осіб.


На протязі 1993-1998 р.р. кафедра провела велику організаційну та методичну роботу для постановки навчального процесу з напряму 6.0924 «Телекомунікації» та з підготовки до навчання студентів за спеціальністю 7.092406 «Мережі зв’язку». Створена нова матеріально технічна база, підготовлено необхідні навчально-методичні матеріали, сформовано кадровий потенціал, закладено передумови для розвитку науково-дослідної роботи.

З часу заснування кафедри і по 2010 рік завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Павликевич М.Й. З 2010 р. завідувачем кафедри є Климаш Михайло Миколайович — доктор технічних наук, професор.

У жовтні 2001 р. кафедра «Телекомунікацій» увійшла до складу нового структурного підрозділу — Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

На кафедрi дiють шiсть навчальних лабораторій, якi обладнанi сучасними телекомунікаційними та інформаційними пристроями i системами, також у складi кафедри успішно функцiонує науково-дослiдна лабораторiя НДЛ-109, локальна академiя СISСО i в лабораторiї «Керуючi комплекси ТК-систем» встановлено обладнання для навчання та сертифiкацii фахiвцiв за програмою СISСО ССNА (мережнi системнi адмiнiстратори).

Наукова діяльність

Науковий напрям кафедри: iнфокомунiкацiйнi системи та мережi: цифровi та& iнформацiйнi технології, мiкропроцесорнi системи та управляючi телекомунiкацiйнi комплекси, радiомережi i транспортнi телекомунiкацiйнi системи, iнформацiйні мережi та дистанцiйна освiта, Internet-технологiї та СУБД.

На кафедрi сформовано наукову школу «Iнфокомунiкацiйнi системи та мережi, пристрої i компоненти», яка проводить фундаментальнi теоретичнi та прикладнi дослiдження у наукових напрямах за такою тематикою:

  • транспортнi телекомунiкацiйнi технології та повністю оптичнi мережi (проф. М. М. Климаш);
  • дослiдження та розробка систем стиску, захисту iнформації та управлiння iнформацiйними потоками, дослiдження i моделювання цифрових та iнформацiйних технологiй для пiдвищення ефективностi каналiв зв’язку (проф. В. О. Пелiшок);
  • принципи побудови i функцiонування радiомереж зв’язку та їх ефективне впровадження на телекомунікацiях України (проф. М. М. Климаш, проф. В. О. Пелiшок);
  • дослiдження принципiв організацiї, функцiонування та впровадження дистанцiйної освiти з використанням телекомунiкацiйних систем i мереж ( доц. М. Й. Павликевич);
  • дослiдження та розробка систем обробки, розпiзнавання та ідентифiкацiї зображень (проф. Б. П. Русин);
  • дослiдження оптичних мережних компонентiв, електро-, акусто- та п’езооптичних властивостей кристалiв i створення високоефективних оптичних пристроїв телекомунікаційних систем на їх основі (проф. А. С. Андрущак).

Працiвниками кафедри виконано наукові дослiдження у рамках таких міжнародних грантів:

  • Проект Українського науково-технологічного центру № 1712 «Акустооптичні пристроi для керування надпотужного лазерного випромiнювання» (2002-2004);
  • Проект Українського науково-технологічного центру № 3222 «Оптимізація геометрії електро-, п’єзо- та акустооптичних взаємодій на основі повного тривимірного аналізу просторової анізотропії (нова комп’ютеризована розробка високоефективних оптичних модуляторів і дефлекторів)» (2005-2007);
  • Проект Українського науково-технологiчного центру № 4584 «Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комiрок НВЧ-дiапазону для управлiння потужним лазерним випромінюванням» (2008-2010);
  • Проект 7 Рамкової Програми Європейського Союзу (міжнародна програма Марії Кюрі) № 272715 на тему: «Розвиток нової виробничої технології найбільш ефективного і стабільнішого використання електрооптичних і нелінійно- оптичних кристалічних матеріалів» (2011-2012).

Партнери кафедри

Кафедра телекомунiкацiй пiдтримує тiснi професiйнi вiдносини зi спорiдненими пiдроздiлами провiдних технiчних навчальних та наукових закладiв України i зарубiжжя, зокрема з:

Профорієнтаційна робота

Навчальна робота

Викладацький склад кафедри