Кафедра маркетингу і логістики

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра маркетингу і логістики
Emblema kaf.jpg
Абревіатура МЛ
Дата заснування 1945 р.
К-сть аспірантів 12
К-сть кандидатів наук 32
К-сть доцентів 25
К-сть докторів наук 8
К-сть професорів 8
К-сть співробітників 52
Завідувач кафедри Крикавський Євген Васильович
Завідувач лабораторії Донець Дмитро Михайлович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея 5

IV н.к., кімн. 415

Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ml
Власний сайт http://ml.lp.edu.ua/

Коротка історія кафедри

Витоки кафедри маркетингу і логістики беруть свій початок з кафедри економіки промисловості та організації виробництва. В 1964 році виокремили кафедру економіки і організації хімічної промисловості та енергетики, яку в 1996 р. перейменували в кафедру економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу, і в 2003 р. в кафедру маркетингу і логістики. На цій кафедрі викладались дисципліни з організації і управління підприємствами енергетичної та хімічної галузей для студентів енергетичних та хімічних спеціальностей. Перший випуск економістів за двома спеціальностями: інженерів-економістів для енергетики, інженерів-економістів для хімічної промисловості відбувся у 1968 році. З тих пір кафедра підготувала понад 2000 таких фахівців. за цей період свої діяльності кафедра була єдиною в Україні, яка готувала інженерів-економістів для цих досить специфічних і дуже важливих галузей промисловості. У 1994 році на кафедрі було започатковано підготовку економічних кадрів нової формації - маркетологів за навчальними програмами, що відповідають вимогам ринкової системи господарювання, а з 2000 року і до нині – логістів. Кафедра готує фахівців двох кваліфікаційних рівнів: бакалаврів і магістрів.

Всі викладачі є визнаними професіоналами з досвідом практичної управлінської, інноваційної, дослідницької роботи за фахом і забезпечують викладання навчальних дисциплін відповідних освітніх програм за спеціальністю на високому науково-теоретичному і методичному рівні. У своїй роботі викладачі зосереджені на підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності, своєї наукової кваліфікації.

Для вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології та перспектив їх розвитку, розробки навчально-методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці майбутніх фахівців, викладачі кафедри маркетингу і логістики проходять стажування у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та наукових установах як в Україні, так і за кордоном.

Поряд з ґрунтовною фундаментальною підготовкою Кафедра одночасно формує у студента і практичні вміння, які потрібні на ринку праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються. Про високу якість підготовки фахівців свідчать грамоти за призові місця, отримані студентами на всеукраїнських студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях. Пріоритетом для кафедри є безперервна робота над поглибленням змісту освіти, оптимізацією структури навчальних планів, забезпеченням органічного поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, актуалізацією засобів діагностики якості підготовки здобувачів вищої освіти задля гармонізації та комплексного науково-методичного забезпечення освітнього процесу, всебічного розвитку професійної і особистісної культури, самостійності, ініціативи, творчих здібностей випускників.

У процесі підготовки фахівців на кафедрі використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням, розв’язання аналітично-розрахункових та ситуаційних вправ (кейс-стаді), рольові та комп’ютерні імітаційні ділові ігри, вебінари, навчально-ознайомлювальні виїзні практичні заняття та тренінги на сучасних підприємствах… В різні роки кафедру очолювали: д.е.н., професор Бородкін В.Й. (1945-1974 рр.), к.е.н., доцент Бабак Б.Г. (1975-1976 рр.), д.е.н., професор Бондарєв П.П. (1976-1991 рр.), к.е.н., доцент Атаманюк Д.В. (1991-1992 рр.). З жовтня 1992 року кафедру очолив Крикавський Є.В. Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Крикавський Є.В. за період 1993-2019 р.р. сформував новий науковий напрямок в економічній науці – логістику і є визнаним авторитетом. Під керівництвом Є.В. Крикавського захищено понад 40 дисертацій, з них 5 – докторські. Є.В. Крикавський є автором 24 підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 23 монографій та понад 400 інших публікацій. Саме за період з 1993 року кафедра розрослася до 40 осіб науково-педагогічного персоналу, суттєво збільшила кількість випускників, збільшила кількість напрямів досліджень і зацікавлень. Під керівництвом проф. Є.В. Крикавського кафедра маркетингу і логістики ініціювала і організувала 12-ть Міжнародних конференцій «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». Колективом кафедри щорічно публікується Вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика», що є в переліку фахових видань ВАК України.

Отже, головною метою діяльності кафедри маркетингу і логістики є: професійною командою викладачів передавати знання майбутнім управлінцям, навчити їх бачити можливості там, де інші бачать тільки проблеми, креативно мислити, орієнтуючись на реальні потреби бізнес-середовища, дотримуючись етики та моральних принципів.


У підготовці фахівців приймає безпосередню участь професорсько- викладацький склад кафедри чисельністю 39 штатних одиниць. Серед них: 5 докторів економічних наук, професорів; 33 кандидати наук, доценти.

Наукова діяльність кафедри

З 1996 р. кафедра маркетингу і логістики що два роки проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» число учасників в яких виросло із 120 до 300 осіб. За результатами роботи конференцій публікуються матеріали (тези конференції).

Кафедра видає вісник «Логістика», що є в переліку фахових видань ВАК України з 2000 року для економічних спеціальностей.

З 1982 року кафедра має статус опорної кафедри для технічних вищих закладів освіти Західного регіону (вузи Волинської, Закарпатської, Івано- Франківської, Рівенської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької і Львівської областей) з питань економіки енергетичних, хімічних підприємств, підприємств промисловості будівельних матеріалів та маркетингу (наказ № 1/11-2027). Це визначає діяльність кафедри з поширення навчально-методичного досвіду та надання послуг з підвищення кваліфікації, викладання профільних дисциплін у вузах регіону, проведення тематичних семінарів.

За період існування кафедри професорсько-викладацький склад стабільно, активно займався науковою діяльністю. На кафедрі працювало 2, нині вже покійних професори, д.е.н., професор Бондарєв П.П., відомий в наукових колах України фахівець зі спеціалізації виробництв, під керівництвом якого захищені понад 10 кандидатських дисертацій; д.е.н., професор Дікмаров С.В., відомий в наукових колах України фахівець з економіки енергетики.

З початку років незалежності України на кафедрі сформувався колектив науковців з проблем маркетингу, а з другої половини 90-х років — з проблем логістики.

Такий динамічний розвиток наукової діяльності кафедри зумовив структуризацію наукової діяльності за такими напрямами:

 • Економічні проблеми ресурсо- та енергозбереження;
 • Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту.

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи: магістри – 100% охоплені науковою роботою, більшість з них бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, має публікації, і це дозволяє формувати резерв для поступлення в аспірантуру.

На кафедрі маркетингу і логістики також є можливість підготовки науковців (кандидатів та докторів наук) за спеціальностями:

08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством»;08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Інформація для вступників

Презентація спеціальності "Маркетинг" (ОКР "Магістр", "Спеціаліст")

Презентація спеціальності "Логістика"

Презентація спеціальності "Маркетинг" (для випускників ВУЗів за ОКР "Молодший спеціаліст")

Презентація спеціальності "Маркетинг"

Додаткова інформація

Інформаційний буклет спеціальності "Логістика"

Інформаційний буклет "Маркетинг" (ОКР "Магістр", "Спеціаліст")

Інформаційний буклет "Маркетинг" (для випускників ВУЗів за ОКР "Молодший спеціаліст")

Інформаційний буклет спеціальності "Маркетинг"

Структура кафедри

 • Завідувач кафедри
 • Викладацький склад
 • Науково-допоміжний склад

Науковий та навчальний потенціали кафедри маркетингу і логістики визначають її висококваліфікованим викладацьким складом. На кафедрі працює 44 викладачі (з врахуванням штатних сумісників).

Невід’ємною частиною штату кафедри маркетингу і логістики є її науково-допоміжний персонал.

Структура управління діяльністю кафедри МЛ

Завідувач кафедри: Крикавський Євген Васильович;

Заступник завідувача кафедри з адміністративно-оперативної роботи: Гринів Наталія Теодозіївна;

Заступник завідувача кафедри з кадрової та профорієнтовної роботи: Мамчин Мирослава Михайлівна;

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи: Костюк Ольга Святославівна;

Заступник завідувача кафедри з працевлаштування та зв'язків з випускниками: Балик Уляна Олегівна;

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи: Гринкевич Світлана Степанівна;

Заступник завідувача кафедри з міжнародної академічної співпраці: Фігун Назар Васильович;

Заступник завідувача кафедри з іміджевої /грантової, науковометричних баз/ роботи: Гайванович Наталія Василівна;

Заступник завідувача кафедри з питань управління якістю: Бочко Олена Юріївна.


Керівник секції "Логістика": Чорнописька Наталія Вікторівна;

гарант II (магістерського рівня вищої освіти) ОПП: Чорнописька Наталія Вікторівна


Керівник секції "Маркетинг": Косар Наталія Степанівна;

гарант І ОР «бакалавр»: Бочко Олена Юріївна;

гарант II (магістерського рівня вищої освіти) ОПП: Косар Наталія Степанівна;

гарант II (магістерського рівня вищої освіти) ОНП: Гайванович Наталія Василівна;

гарант II (магістерського рівня вищої освіти) ОПП, спеціалізація “Інтернет-маркетинг”: Гринкевич Світлана Степанівна;

гарант ІІІ ОР «доктор філософії»: Крикавський Євген Васильович.


Керівник секції "Економіка галузей енергетики та електротехніки": Гринів Наталія Теодозіївна


Керівник секції "Економіка галузей хімічної інженерії": Балик Уляна Олегівна


Група маркетингового забезпечення розвитку кафедри:

Дмитрів Анна Ярославівна;

Леонова Софія Володимирівна;

Довгунь Оксана Степанівна.


Секретар кафедри: Балик Уляна Олегівна.

Професорсько-викладацький склад

Науково-допоміжний склад

Докторанти / Аспіранти / Здобувачі

 • здобувач Болібрух Лідія Іванівна
 • здобувач Кобилюх Оксана Ярославівна
 • аспірант Когут Віталій Андрійович
 • аспірант Іваницький Роман Ярославович
 • аспірант Любка Віталій Володимирович
 • аспірант Маляр Роман Васильович
 • аспірант Скочиляс Назарій Вікторович
 • аспірант Скочиляс Роман Вікторович
 • аспірант Станкевич Максим Васильович
 • аспірант Стасіцький Ігор Андрійович
 • аспірант Фукс Костянтин Володимирович
 • аспірант Хилюк Віктор ВіталійовичКонтакти

Кафедра маркетингу і логістики (МЛ)

Номер(и) телефону:
+38 (032) 258-26-25 – приймальня (415 IV н.к.)

+38 (032) 258-25-10 – завідувач кафедри (415-А IV н.к.)

+38 (032) 258-24-37 – навчальна лабораторія, НДЛ-14 (405 IV н.к.)

+38 (032) 258-27-39 – навчальна лабораторія (426 IV н.к.)


E-mail:

Службовий e-mail кафедри: ml.dept@lpnu.ua

Веб-сайт: http://ml.lp.edu.ua/

Сторінка в соціальній мережі:Facebook

Wiki-сторінка: Кафедра маркетингу і логістики

Завідувач кафедри:

д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович

Службовий e-mail завідувача кафедри Yevhen.V.Krykavskyi@lpnu.ua

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи:

к.е.н., доц. Мамчин Мирослава Михайлівна

e-mail: Myroslava.M.Mamchyn@lpnu.ua

заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи:

к.е.н., доц. Костюк Ольга Святославівна

e-mail: Olha.S.Kostiuk@lpnu.ua

заступник завідувача кафедри з наукової роботи:

к.е.н., доц. Глинський Назар Юрійович

e-mail: Nazar.Y.Hlynskyi@lpnu.ua

заступник завідувача кафедри з міжнародних зв’язків:

к.е.н., доц. Фігун Назар Васильович

e-mail: Nazar.V.Fihun@lpnu.ua

Розташування:

Як до нас потрапити:
вул. Митрополита Андрея, 5, м.Львів, 4 -й корпус, кімн.415

Поштова адреса:

Юридична адреса та адреса для кореспонденції:
Як нам надіслати кореспонденцію:
79013 м.Львів вул. Степана Бандери 12, ІНЕМ Кафедра маркетингу і логістики

Новини кафедри

Останні новини кафедри


Навчальні видання кафедри

Навчальний посібник "Маркетингові дослідження з використання SPSS"

У 2018 році викладачами кафедри маркетингу і логістики видано підручник "Маркетингові дослідження", а в кінці 2020 року - навчальний посібник "Маркетингові дослідження з використання SPSS". У навчальному посібнику висвітлено основні методи обробки маркетингової інформації за допомогою програми SPSS, викладено питання проведення поглибленого статистичного аналізу даних, зібраних у ході маркетингового дослідження. Наведені приклади ілюструють можливість практичного застосування майбутніми фахівцями набутих знань та вмінь з аналізу маркетингової інформації у своїй професійній діяльності. Навчальний посібник містить теоретичні відомості та практичні завдання для закріплення вмінь аналізу та інтерпретації даних. Призначений для студентів спеціальностей 073 “Менеджмент” та 075 “Маркетинг” закладів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, підприємців та працівників маркетингових підрозділів.

Лінк на навчальний посібник:

"Маркетингові дослідження з використання SPSS"

Список спеціальностей,навчальна робота, навчальна та матеріальна база

075 "Маркетинг"
073 "Менеджмент", спеціалізація "Логістика" та "Транспортна логістика"

Матеріальна база кафедри складається з:
6 приміщень, у тому числі:
дві спецалізовані мультимедійні лабораторії №№ 405 та 426 4 н.к.
одна спеціалізована мультимедійна лекційна аудиторія №429 4 н.к.
одна мультимедійна лекційна аудиторія (спільна з кафедрою МО) №417 4 н.к.
одна спеціалізована мультимедійна навчальна аудиторія №401а 4 н.к.
дві викладацьких кімнати №№ 414 та 415 4 н.к.