Кафедра кримінального права та процесу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра кримінального права та процесу
Абревіатура КПП
Дата заснування 13 липня 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 9
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри Гумін Олексій Михайлович
Розташування (адреса) вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/kpp

Кафедра кримінального права і процесу — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за напрямом “Правознавство”.

Загальна інформаця

Кафедра кримінального права і процесу Навчально-наукового Інституту права та психології у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно наказу №22-10 «Про створення Інституту права та психології», від 14.02.2011 р. розпочала свою роботу, як Кафедра спеціальних юридичних дисциплін, а за наказом № 108-10 від 13.07.2011 р. була перейменована на Кафедру кримінального права і процесу.

З моменту заснування кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Гумін Олексій Михйлович.

У грудні 2015 року Наказом ректора Національного Університету «Львівська політехніка» колектив кафедри було нагороджено грамотою за значні досягнення в навчальній та науковій роботі за 2014-2015 навчальний рік.

Навчальний процес

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

це один з найважливіших аспектів роботи кафедри. Професорсько–викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за таким актуальним напрямком:

 • «Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави» (реєстраційний номер напряму № 0112U001217).

Результати наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри відображаються в змісті навчальних посібників, підручників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей опублікованих у провідних фахових періодичних виданнях та міжнародних.

Зокрема, у 2016 році викладачами кафедри видано:

 • Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: колективна монографія // Сибірна Р.І. (у співавторстві); за заг. ред. З.Ковальчук.- Львів: Ліга-Прес, 2015.- 620 с. (за кафедральною НДР №0112U001217).
 • Політика у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: монографія // Марисюк К.Б. (у співавторстві); за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 419с. (за кафедральною НДР №0112U001217).
 • Правові механізми регулювання міграційних процесів: монографія//Бортник Р.П., Канцір В.С., Сірант М.М., Бачинський Т.В. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 892с. (за кафедральною НДР №0112U001217).

Протягом 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри КПП:

 • опубліковали 82 наукові статті у фахових виданнях українських та зарубіжних університетів та наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних;
 • виступили з 51 доповідями на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях;
 • регулярно всі науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у наукових і методичних семінарах.

Навчальний процес на кафедрі кримінального права і процесу – це ділові та рольові ігри, тренінгові та тестові методики, інформаційні технології навчання, мультимедійне обладнання, сучасна навчальна література, науково-пошукова робота.

На сьогоднішній день кафедра кримінального права і процесу є однією із випускових кафедр в Інституті права та психології. Ми здійснюємо підготовку магістрів за спеціалізацією «Правознавство». Навчання здійснюється за таким формами:

 • денна;
 • заочна.

Відслідковуючи сучасні тенденції керівництво ІНПП Національного університету «Львівська політехніка» прийняло рішення мати у своєму розпорядженні сучасний комп’ютерний поліграф. Так, на сьогодні, у роботі використовується поліграф Lafayette LX4000-SW, виробник якого американська компанія LafayetteInstrumentCompany, Inc. є світовим лідером у сфері виробництва поліграфів та займає більше 80% світового ринку.

У якості перспективних шляхів розвитку вказаного напрямку планується створення на базі ІНПП окремої Науково-дослідної лабораторії з детекції брехні. До того ж, поліграф буде використовуватись у навчальному процесі з метою ознайомлення та популяризації інформації про сучасні тенденції детекції брехні, що є вкрай важливим для таких майбутніх фахівців як юристи та психологи. При використанні тестування на поліграфі спеціаліст може отримати відповіді на важливі питання, а саме:

 • розголошення стороннім особам інформації закритого характеру про роботодавця;
 • навмисне спотворення анкетних даних;
 • наявність прихованих мотивів працевлаштування;
 • наявність прихованої інформації про реальні причини звільнення з попередніх місць роботи;
 • наявність прихованих мотивів взяття шлюбу, вступу в інтимний зв'язок тощо;
 • стійкі зв’язки із кримінальним середовищем, що приховуються;
 • посадові злочини, проступки, халатність тощо;
 • нанесення збитків колишнім роботодавцям;
 • застосування заходів фізичного впливу щодо дітей;
 • готовність ризикнути собою заради забезпечення безпеки работодавця;
 • факти крадіжок грошей та товарно-матеріальних цінностей;
 • додаткові джерела доходів, що приховуються;
 • наявність боргів та будь-яких боргових зобов'язань;
 • наркотична та алкогольна залежність;
 • пристрасть до азартних ігор;
 • факти незаконного володіння та зберігання зброї тощо;
 • психічні захворювання, девіації;
 • іІнформація про стан здоров’я, що може зашкодити роботі, яка приховується;
 • схильність до суїциду та багато іншого.

Окрім того, при кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями:

 • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09–кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Навчання здійснюється за таким формами: денна та заочна.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року в Навчально-науковому Інституті права та психології створено спеціалізовану вчену раду К 35.052.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

 • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.