Карпій Олена Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Карпій Олена Петрівна
Карпій.jpg
старший викладач
Дата народження 26 травня 1981 року
Громадянство українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Маркетинг»
Галузь наукових інтересів розвиток послуг мереж автозаправних комплексів
Кваліфікаційний рівень магістр з маркетингу
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Р.Патора
Дата присвоєння н.с. 13 грудня 2016 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Карпій Олена Петрівна — старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освітня та професійна діяльність

1998-2003 р.р. – навчання в Національному університет «Львівська політехніка» (диплом магістра, що засвідчує кваліфікацію магістра з маркетингу)

2005-2016 р.р. - асистент кафедри маркетингу і логістики

2016 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток послуг мережі автозаправних комплексів на засадах реалізації стратегії громадської корисності" (керівник - д.е.н., проф. Р. Патора)

2016 - дотепер - старший викладач кафедри маркетингу і логістики

Стажування та підвищення кваліфікації

З 15 травня до 13 червня 2014 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» за програмою: «Управління проектами в маркетингу і логістиці».

2013 - 2014 р.р. - підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (семінар психолого-педагогічних знань) (Сертифікат № 060-2014, 13.06.2014)

З 15.02.2021 до 04.03.2021 року пройшла навчання за програмою модуля "Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм"

З 15.02.2021 - 16.04.2021 року пройшла курси підвищення кваліфікації НПП «Управління трансформаціями в менеджменті та економіці»

З 25.06 до 16.08.2021 р.пройшла дистанційне міжнародне наукове стажування на тему «Видатні особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» в International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing)

Дисципліни, які викладає

• “Маркетинг” (практичні заняття);

• “Маркетингові дослідження” (практичні, лабораторні заняття);

• “Економіко-математичні методи і моделі” (практичні, лабораторні заняття);

Здійснює керівництво бакалаврськими і магістерськими дипломними роботами студентів спеціальності «Маркетинг»

Наукові інтереси

- дослідження діяльності мереж автозаправних станцій

- інноваційна діяльність

- маркетингові комунікації

Вибрані публікації

Публікації у фахових виданнях

1. Карпій О.П. Розвиток послуг автозаправних комплексів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Львів, 2015. № 833. С. 21–26. (Серія логістика).

2. О.П. Карпій, Н.М. Васильців, Н.І. Михайлик. Аналіз критеріїв, що впливають на вибір автозаправного комплексу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2016. № 851. С. 168–173. (Серія: «Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку»).

3. Бочко О.Ю., Карпій О.П. Сучасний стан забезпечення відповідності товарів першої необхідності міжнародним вимогам ISO. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2016. Вип. 16. С. 85–90 (Серія економічна).

4. Н.Р. Струк, О.П. Карпій. Маркетингово-логістичне управління в умовах сучасного підприємництва. Збірник наукових праць «Наукові записки (Українська академія друкарства)», Львів, 2019. № 2(59). С.126-134. (Серія «Економічні науки»).

5. О. П. Карпій, Н. Р. Струк. Сувенірна реклама як фактор впливу на поведінку споживача. Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», Львів, 2020. Вип.2, № 2. С.119-126.

6. Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Карпій О.П. Цінова стратегія та тактика вітчизняних комерційних банків. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», Одеса, 2021. Вип. 61, С. 44-49.

7. Захарчин Г. М. Управління персоналом в умовах інтелектуалізації й трансформації суспільства: ідеологія, технології та пріоритети : колективна монографія / Г. М. Захарчин, Й. С. Ситник, Л. І. Мороз, Л. Р. Струтинська, Н. П. Любомудрова, О. П. Карпій, Н. М. Васильців, В. В. Кузяк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – С. 141-149Публікації в вітчизняних виданнях, які індексуються в наукометричних базах даних та іноземних виданнях

1. Карпій О.П. Вплив економічних законів на розвиток мережі автозаправних комплексів на засадах реалізації стратегії громадської корисності. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки, 2015. №1(46). – С. 117-120. (Міжнародні наукометричні бази даних: РИНЦ, Index Copernicus).

2. Карпій О.П. Аналізування сучасного стану роздрібного автозаправного ринку. Вісник Хмельницького національного університету, Хмельницький, 2015. №6 (230). С. 10-13.(Серія «Економічні науки»). (Міжнародні наукометричні бази даних: Google Scholar, РІНЦ, Index Copernicus, Національна бібліотекаУкраїни ім. В. І. Вернадського).

3. Карпий Е.П., Хтэй Н.И. Анализ структурно-пространственного и номенклатурно-ассортиментного варианта развития сети автозаправочного комплекса. Молодой ученый : международный научный журнал, 2016. №3(107). С. 523-526 (Міжнародні наукометричні бази даних:РИНЦ, международный каталог периодических изданий .Ulrich's Periodicals Directory.

4. Карпій О.П. Характеристика моделей розвитку послуг мережі автозаправних комплексів. Науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва», 2016. № 1/3 (27). С.49-53. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, EBSCO, CrossRef).

5. Н.О. Маргіта, О. П. Карпій. Оцінка сучасного стану розвитку ринку мобільного зв’язку в Україні. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство», Мукачево, 2016. № 7. С. 385-389. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus).

6. Струк Н. Р., Карпій О.П. Логістика у франчайзинговій системі управління. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Ужгород, 2018. Вип.20, част. 3. С. 64-68. (Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство). (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus).

7. Shults, S., Popadynets, N., Bilyk, I., Teslya, D., Kosar, N., Karpii, O & Kubrak, N. (2021). Factor determinants of the consumer market development.Accounting, 7(3), 563-572. DOI: 10.5267 / j.ac.2021.1.002 URL: http://growingscience.com/beta/ac/4541-factor-determinants-of-the-consumer-market-development.html (НМБД Scopus)


Праці апробаційного характеру

1. Карпій О.П., Р. Патора. Розвиток послуг автозаправних комплексів для забезпечення громадської корисності. Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей Х міжнар. наук.–практ. конф. (м. Хмельницький, 3-5 грудня 2015 р.). Хмельницький: ХНУ, 2015. С. 70-71.

2. Карпій О. П., В. М. Білик, Н. М. Васильців. Етапи стратегічного планування розвитку послуг мережі автозаправних комплексів. Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доповідей ХІ міжнар. наук.–практ. конф. (м. Львів, 3-5 листопада 2016 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. С. 97-99.

3. Р. Патора, О.П. Карпій. Основні властивості корисності товарів та послуг. Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доповідей ХІ міжнар. наук.–практ. конф.. (м. Львів, 3-5 листопада 2016 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. С. 203-204.

4. О. П. Карпій, О. Є. Шандрівська. Аналіз рівня якості та ціни палива в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.. (29 листопада 2016 року). Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. Ч. 2. – С. 269-271

5. Н.І. Михайлик, О.П. Карпій. Управління логістичною діяльністю за рівнем значимості завдань. Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 березня 2018 р.). О. : ЦЕДР, 2018. С. 30-31

6. Карпій О. П. Вплив стратегічного менеджменту на розвиток атвозаправних комплексів. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник тез VII міжнар. наук.–практ. конф. вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів (присвяченої 20-річчю кафедри менеджменту) (м. Рівне, 17 травня 2018 р.). Рівне : НУВГП, 2018. С. 57-58

7. О. П. Карпій, Н. І. Михайлик, С. Патора-Висоцька. Маркетинг як інструмент конкурентної боротьби на ринку засобів по догляду за волоссям. Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доповідей ХІІ міжнар. наук.–практ. конф. (м. Львів, 25-27 жовтня 2018 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 118-120.

8. Karpii O. P. The effect of competitiveness and public benefitson the development of the gas stations networks / O. P. Karpii, N. I. Mykhailyk // II International scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors of Development, Part I, April 27, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. Р. 13-15

9. Карпій О. П. Формування асортименту послуг на автозаправних комплексах. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнар. наук.–практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти. (м. Рівне, 21-22 травня 2020р.). Рівне : НУВГП, 2020. С. 311-313

10. Карпій О.П. Інноваційний процес в розвитку мереж автозаправних станцій. Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: Тези доповідей VIII міжнар. наук.–практ. конф. (м. Львів, 18-20 червня 2020 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 133-134.

11. Bochko O., Kuziak V., Rosola*** U., Karpii O., Stepanenko*** N., Volkova*** I. Investigation of the tendencies of social networking in the modern society // Education excellence and innovation management: A 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International business information management association conference (IBIMA), 1–2 April 2020 Seville, Spain. – 2020. – C. 1872–1884. (НМБД Web of Science).

12. Карпій О. П., Petecki І. Вплив пандемії на поведінку кінцевого споживача. Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.–практ. конф. (м. Львів, 22 жовтня 2020 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 58-60.

13. Карпій О.П. Інноваціний погляд на стратегію розвитку підприємства: Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 6-7 квітня 2021 р.). – Мукачево: МДУ, 2021. С. 162-163

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25