Кара Наталія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кара Наталія Ігорівна
Кара.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 26 серпня 1972 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Особливості управління транснаціональними корпораціями
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кара Наталія Ігорівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 26 серпня 1972 року

Тема дисертації: Економічна оцінка та регулювання вибору контрагентів у підприємницькій діяльності [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Кара Наталія Ігорівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 215 арк. — арк. 181-190.

Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри обліку та аналізу

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародні організації та транснаціональні корпорації
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародні фінанси
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Науково-дослідна робота

 • Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
 • Особливості управління транснаціональними корпораціями

Вибрані публікації

 1. Міжнародний менеджмент: теоретичні та прикладні положення [Текст] : навч. посіб. / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.]. — Л. : ЗУКЦ, 2012. — 263 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 255-263. — ISBN 978-617-655-040-2
 2. Бренди «з і без ГМО» / Н. І. Кара, О. Ю. Трач // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 204-205.
 3. Досвід фінансування науково-технічної діяльності в країнах Західної Європи / Н. І. Кара // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 188-190. — Бібліогр.: 3 назви.
 4. Ринок реклами в Україні та Німеччині: сучасний стан та тенденції розвитку / Н. I. Кара, Р. Я. Заяць, О. Ю. Трач // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 297-302. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 33 назви.
 5. Сучасні тенденції розвитку ринку транспортних послуг / Н. I. Кара, Г. В. Корецька, В. Р. Краївська // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. -Вип. 20.6. — С. 214-221. — Бібліогр.: 9 наз
 6. Міжнародні організації та транснаціональні корпорації : конспект лекцій для студ. баз. напрямів підготов. «Економіка і підприємництво» / О. Є. Кузьмін, Г. Л. Вербицька, Н. І. Кара, О. Ю. Григор’єв ; Нац. ун-т. «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 100 с. — Бібліогр.: с. 99 (12 назв).
 7. Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях / Н. І. Кара, О. С. Костюк, Л. А. Янковська, В. М. Пісний // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 276-282. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 649). — Бібліогр.: 5 назв.
 8. Міжнародний менеджмент: теоретичні та прикладні положення: навч. посібник. / О.Є. Кузьмін, О.С. Скибінський, Н.І. Кара, Л.П. Сай, А.О. Босак. - Львів: ЗУКЦ, 2012. - 264 с.
 9. Національні особливості ділового спілкування та їх значення в діяльності міжнародних корпорацій/ Н.І. Кара Н.І., О.О. Пшик-Ковальська// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 749 «Логістика». – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С.249-254.
 10. Міжнародний менеджмент: практикум / О.Є. Кузьмін, О.О. Пшик-Ковальська, Л.П. Сай, Н.І. Кара. – Львів: «Растр-7», 2013. – 192 с.
 11. Проблеми банківського сектору України та шляхи їх вирішення / Кара Н.І., Осідач Р.Й // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 819 “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – С. 136-140.
 12. Види стратегій та оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства / Кара Н.І. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 847 “Проблеми економіки та управління ". – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 97-102.
 13. Способи пошуку закордонного партнера експортером / Н.І. Кара // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-617-607-937-8. – С.48-50.
 14. Цілі та напрямки сучасної технологічної політики ТНК / Н.І. Кара // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-617-607-928-6. – С.18-19.
 15. Кара Н. І. Інноваційний розвиток кадрового забезпечення підприємства в умовах міжнародних економічних відносин // Економічний простір : збірник наукових праць / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2018. – № 134. – С. 129–145. 0,76 ум.д.ар.
 16. Кара Н. І., Пшик-Ковальська О. О. Професійний розвиток персоналу в умовах міжнародної економічної діяльності підприємств // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2018. – Вип. 14, т. 1. – С. 23–35. 0,54 ум.д.ар.
 17. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с.
 18. Кара Н. І., Пасемко* Т. І. Управління витратами на рекламну діяльність в умовах міжнародних економічних зв'язків // Економічний простір : збірник наукових праць / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2019. – № 151. – С. 28–38. 0,54 ум.д.ар. [н.к. - Кара Н.І.].
 19. Пирог О. В. Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: колективна монографія / О. В. Пирог, В. О. Катан, М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, В. М. Кащишин, О. Й. Вівчар, Х. Б. Джурик, Н. І. Кара, І. С. Процик, Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, О. О. Маслак, К. О. Дорошкевич, Р. Я. Дзвоник, І. Б. Хома, Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 c. (Джурик Х. Б., Дорошкевич К. О.)
 20. Rysin V., Galenko*** O., Duchynska*** N., Kara N., Voitenko*** O., Shalapak*** A. Financial convergence as a mechanism for modifying sectors of the global financial services market // Universal Journal of Accounting and Finance. – 2021. – Vol. 9, No. 1. – P. 65–73. 0,4 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 21. Hirna O. B., Hlynskyy N., Kara N. I. Marketing providing of investment attractiveness of Lviv agglomeration small cities // Дослідження економічних та соціальних процесів. – 2016. – №1. – С. 199–215. 0,76 ум.д.ар.
 22. Процик І. С., Кара Н. І. Плинність кадрів на підприємстві та шляхи її зменшення // Молодий вчений. – 2020. – № 3 (79). – С. 246–252. 0,31 ум.д.ар. (Google Scholar).
 23. Процик І. С., Кара Н. І. Особливості процесів міграції населення України // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 231–240. 0,45 ум.д.ар. .
 24. Процик І. С., Кара Н. І. Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Вип. 3, №2. – С. 240–247. 0,36 ум.д.ар.
 25. Кара Н. І. Міжнародні організації та транснаціональні корпорації: навчальний посібник / Н. І. Кара, Л. П. Сай, О. О. Пшик-Ковальська, І. С. Процик. – Львів: Растр-7, 2022. – 316 c. (рекомендовано методичною комісією – № 63 від 23.05.2022 р.)
 26. Процик І. С. Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі: Коспект лекцій / І. С. Процик, Н. І. Кара. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету "Львівська політехніка", 2022. – 64 c.
 27. Науково-педагогічне стажування в Wydziale Zarzadzania Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie (ul. Gramatyka 10, 30-067, Польща) з 01.03.2021 р. по 31.05.2021 р. – 180 год. (6 кредитів).


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63