Кайдановська Олена Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кайдановська Олена Олександрівна
Кайдановська О О.jpg
д. п. н., доцент
Дата народження 23 вереня 1966 року.
Громадянство Україна
Alma mater Полтавський інженерно-будівельний інститут

(Полтавська політехніка)

Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність архітектура та планування сільських населених місць
Галузь наукових інтересів Творче мислення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проектування, Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»

Кайдановська Олена Олександрівна — доктор педагогічних наук, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

У 1988 році закінчила архітектурний факультет Полтавського інженерно-будівельного інституту, кваліфікація «архітектор»; у 2018 році – Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка, кваліфікація «магістр філології (Германські мови та літератури (переклад включно)). Перекладач». У 2004 р. захищено дисертацію на здобуття звання кандидата педагогічних наук «Формування творчого мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення основ композиції» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання образотворчого мистецтва) у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. У 2016 р. захищено дисертацію на здобуття звання доктора педагогічних наук «Теоретико-методичні основи образотворчої підготовки архітекторів у вищих навчальних закладах» (13.00.04– теорія і методика професійної освіти) у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри основ архітектури.


Викладацька діяльність

 • 1994–2003 рр. — асистент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського державного педагогічного ун-ту ім. В. Г. Короленка;
 • 2003–2007 рр. — асистент, доцент кафедри основ архітектури Полтавського національного технічного ун-ту ім. Ю. Кондратюка;
 • з 2008 р. — доцент (професор з 2017 р.) кафедри архітектурного проектування Національного університету «Львівська політехніка»


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: ОКР Бакалавр

 • Основи архітектурного проектування
 • Архітектурна графіка та композиція
 • Презентація архітектурного проекту

ОКР Магістр

 • Основи формування житлових і громадських об'єктів (комплексне дослідження)
 • Дипломне проектування на здобуття ОКР Магістр

ОКР Доктор філософії

 • Педагогічний практикум


Науково-дослідна робота

наукові дослідження проблем сучасної вищої освіти, педагогічних інновацій, культурологічних аспектів професійної підготовки, творчого розвитку студентів, керівництво науковою роботою студентів, участь у роботі науково-практичних конференцій, вебінарах, підготовка наукових публікацій. Опонування дисертацій, написання відгуків на автореферати дисертацій, рецензування наукових статей. Офіційний опонент по дисертаціях на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: Білгородської О.Є. «Методика формування художньо-графічних умінь і навичок дітей 6-7-річного віку» (2012 р.), Карпової С.М. «Формування художньо-професійної культури майбутніх архітекторів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах» (2013 р.), Цзя Яочен «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці» (2017 р.) Участь у роботі Спеціалізованої вченої ради К 35.052.25 Національного університету «Львівська політехніка», рецензування кандидатської дисертації Габреля Т.М. «Методи активізації творчості дизайнера засобами комп’ютерних технологій» (2018 р.).

Робота зі студентами

Керівництво і співпраця зі студентами, які беруть участь у науковій роботі кафедри «Архітектурне проектування», підготовка наукових публікацій у співавторстві, консультування написанням студентських наукових праць, підготовка виступів до участі у першому та другому етапах Студентської науково-технічної конференції Інституту архітектури і дизайну НУ «Львівська політехніка» та інших конференціях.

Конференції:

 1. Кайдановська О.О., Парнета М.Б. Особливості скандинавської концепції сучасної архітектури та дизайну // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 30 вересня 2020 р., Переяслав, 2020. – C. 525–527.
 2. Чоп У., Кайдановська О.О. Містобудівний фактор архітектурно-планувальної організації офісів // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 19–20 листопада 2020 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020 – С.334-337
 3. Фінагеєва А.С, Кайдановська О.О. Проблема облаштування лікувальних та оздоровчих просторів для дітей // Історія, теорія та практика розвитку архітектурно-містобудівного середовища: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 90-річчя КНУБА, до 30-річчя кафедри дизайну архітектурного середовища, до 30-річчя кафедри теорії архітектури. – Київ: КНУБА, 2020. – С. 56-57.

Публікації:

 1. Андрейко И.В., Кайдановская Е.А.. Проблемы модернизации жилых домов 1950–70-х годов // Традиции, современные проблемы и перспективы развития строительства : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.: А.Р.Волик (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2020. – С.3-5.
 2. Андрейко І., Кайдановська О.О. Проблеми модернізації житлових будинків 50-х–70-х років // TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES/ Vol 3, No 1 (2020) according to the VI International Scientific And Practical Conference Transfer Of Innovative Technologies 2020. – С. 23-25.
 3. Фінагеєва А., Кайдановська О.О. Шляхи оптимізації лікувальних та оздоровчих просторів для дітей // TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES/ Vol 3, No 1 (2020) according to the VI International Scientific And Practical Conference Transfer Of Innovative Technologies 2020. – С. 50-52.
 4. Кайдановська О.О., Васильків Д.Т. Формування моделі інтегрованого розвитку міського простору // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 78. – С. 247-256.
 5. Кайдановська О.О., Гладиборода Ю.В. Формування ігрових просторів для дітей // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 78. – С. 257-265.
 6. Кайдановська О.О., Фінагеєва А.С. Архітектурні аспекти соціальної адаптації дітей із особливими психологічними потребами // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К.,КНУБА, 2021. – Вип. 61. – С. 359–366.

Загалом опубліковано 9 статей у закордонних наукових виданнях, близько 90 статей і тез у фахових наукових виданнях України за спеціальностями 191 Архітектура та містобудування, 022 Дизайн, 015 Професійна освіта, навчально-методичні праці, конспекти лекцій, електронні навчальні курси.

Вибрані наукові публікації

 1. Kaidanovska O. Portfolio in architect’s professional activity and education // Kultura – Shtuka – Educacja: Universitet Pedagogiczny im. Educacij Narodowej: Prace Monograficzne 721, tom 1. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe, 2015. – P.381–392.
 2. Kaidanovska O., Hrytsiuk L. Art exhibitions in sociocultural space // Środowisko Mieszkaniowe – Housing Enviroment. – 2016, № 17. – Krakow: Politechnika Krakowska. – P.119–124.
 3. Кайдановська О.О., Лисяк Г.В. Теоретичні основи дослідження архітектури офісів // Науковий вісник будівництва. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 51-58.
 4. Кайдановська О.О. Соціальний та педагогічний потенціал сучасних видів просторового мистецтва // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта: наук. журнал. – 2019, № 5. – Полтава, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – С. 25–31.
 5. Кайдановська О.О., Лисяк Г.В. Методи архітектурної організації коворкінгів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Архітектура" : науковий журнал. – 2020. – Vol. 2, iss. 1. – С. 106–115.
 6. Кайдановська О.О., Фединець Л.-М.О. Багатофункційні спортивні комплекси в структурі міста // Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Осєтрін. – К., КНУБА, – 2018. – Вип. 68. – С. 227-235.

Монографія

Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі: монографія / О. Кайдановська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 368 с.

Вибрані навчально-методичні роботи

 1. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму 060102 «Архітектура» спеціальності «Архітектура будівель і споруд» / О.О Кайдановська, Л. С. Грицюк, В. Б. Якубовський – Львів : Видавництво НУЛП, 2014.
 2. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності «Архітектура та містобудування» / О. О. Кайдановська, Л. С. Грицюк, О. П. Пекарчук. – Львів: Видавництво НУЛП, 2017
 3. Електронний навчально-методичний комплекс Основи архітектурного проектування (арх. кольорознавство) / О.О.Кайдановська, Я.В.Ракочий, О.Є.Панчишин – Львів : ВНС НУ «Львівська політехніка» (сертифікат № 03324, зареєстрований Е41-202-54/2020 від 30.06.2020) https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8409
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Основи архітектурного проектування (малі архітектурні об'єкти)» / О.О.Кайдановська. – Львів : ВНС НУ «Львівська політехніка» (сертифікат № 03494, зареєстрований Е41-202-57/2020 від 12.11.2020) https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9355
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Архітектурна графіка та композиція, частина 2» / О.О.Кайдановська, О.Є.Панчишин. – Львів : ВНС НУ «Львівська політехніка». (сертифікат № 04071, зареєстрований Е41-202-72/2021 від 03.06.2021) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9354
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Педагогічний практикум» / О.О.Кайдановська, – Львів : ВНС НУ «Львівська політехніка». (сертифікат № 04071, зареєстрований Е41-202-72/2020 від 03.06.2020) https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9469
 7. Електронний навчально-методичний комплекс «Основи формування житлових і громадських об'єктів (комплексне дослідження)» / О.О.Кайдановська. – Львів: ВНС НУ «Львівська політехніка» (сертифікат № 04278, зареєстрований Е41-202-77/2021 від 12.10.2021) https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11438

Вибрані конференції

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», Київ, 2017 Кайдановська О.О. Освітні технології у просторі архітектури.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура та екологія. Київ, 30 жовтня – 1 листопада 2018 р. Кайдановська О.О. Маршрути здоров’я у міському середовищі.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура, освіта та наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку». Рівне, 1-4 жовтня 2019 р. Кайдановська О.О. Освітній потенціал міського середовища.
 4. Міжнародна конференція “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору навчального закладу: світовий та вітчизняний вимір”, Львів, 24-25 жовтня 2019 р. Кайдановська О.О. Синергія простору фахової архітектурної освіти.
 5. Міжнародна наукова конференція «Освіта, пам’ять, місто. Присвячується пам’яті архітектора Івана Левинського», Львів, 27 вересня 2019 р: Кайдановська О.О. Львівський Новий світ: архітектура для життя.
 6. Міжнародна наукова конференція «Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс» Миколаїв, 13 листопада, 2020 р. Кайдановська О.О. Сучасний менеджмент архітектурної освіти.

Підвищення кваліфікації

2013 р. – підвищення кваліфікації викладачів вищої школи з питань упровадження інноваційних технологій навчання, Університет менеджменту освіти НАПН України (Київ) 2017 р. – підвищення кваліфікації в Архітектурній майстерні «Симетрія» 18.09–21.11.2017 р. 2019 р.:

 • навчання за програмою «Educational system and inclusive studies in Finland» West Finland College, Huittinen (Фінляндія) 21.01.–01.02.2019;
 • навчання за програмою «Protection of Personal Data», OÜ Kardis (Естонія) 04.02.– 06.02.2019;
 • навчання за програмою «EU and Estonian qualifications system», OÜ Kardis (Естонія) 04.02–29.03.2019

2020 р. – підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, «Тренінг для керівників експертних груп (1 кр ECTS) 04.06.21

Експертна діяльність

 • 2018 р. – член експертної комісії з акредитації підготовки бакалаврів напряму 6.020205 «Образотворче мистецтво», Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 • 2020-2022 рр. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, проведено 10 акредитаційних експертиз у дистанційному режимі, з них 6 як керівник експертної групи.

Інтернет-сторінки

Освітні веб-ресурси: KAIDANOVSKA ARCH-EDUCATION Youtube-Канал www.youtube.com/channel/UCg2nUy6C13QG7vPotwdEPxQ ISSUU olena.o.kaidanovska https://issuu.com/home/published

Контакти: Львів 79013 вул. С. Бандери 12, кімната 334 г. к. тел.: +38 (032) 258-25-22 E-mail: olena.o.kaidanovska@lpnu.ua