Завербний Андрій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Завербний Андрій Степанович
ZMD Zaverbnyy.JPG
Науковий ступінь Д.е.н. (диплом ДД №008696)
Вчене звання Професор


Посада

Професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 із захисту кандидатських та докторських дисертацій


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра менеджера економіста, 1999 р.


Професійна діяльність

2020 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2012 – 2020 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2007 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2006 – 2007 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2000 – 2006 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1999 – 2000 – Національний університет «Львівська політехніка», викладач-стажист кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Міжнародні економічні відносини та світова економіка», «Антикризове та стратегічне управління у сфері енергетичної безпеки», «Методи прийняття рішень в зовнішньоекономічній діяльності», «Митне обслуговування міжнародної інвестиційної діяльності», «Сучасний інструментарій управління витратами підприємств»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2006 р.

Назва докторської дисертаційної роботи: «Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством), 2019 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • «Розвиток енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0120U100598)
 • «Проблеми формування систем менеджменту в умовах європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0118U000346)
 • «Розвиток процесно-структурованого менеджменту в умовах транскордонного співробітництва підприємств» (номер державної реєстрації 0117U001463)
 • «Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0117U001462)
 • «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U007117), ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 • ДБ/Інвест «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій», 2002-2003 рр.
 • ДБ/ГЕО «Геоінфоррмаційні технології побудови регіональних кадастрів емісії парникових газів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень»


Підвищення кваліфікації

2019 - Вища школа економічна, м. Білосток (Польща)

2008, 2013, 2018 – підвищення кваліфікації у АТ «Південьзахіделектромережбуд»

2003 – підвищення кваліфікації у ДП «Мехколона № 44»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники


 • Зaвербний A.С. Стрaхувaння зoвнiшньoекoнoмiчних oперaцiй: [навч. посібн.] / A.С. Зaвербний, Н.Л. Iвaщук, Н.В. Зaвербнa. – Львiв: Видaвництвo Нaцioнaльнoгo унiверситету «Львiвськa пoлiтехнiкa», 2010. – 160 с.
 • Завербний А.С. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, А.С. Завербний, Н.Л. Іващук. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 200 с.
 • Зaвербний A.С. Міжнародні страхові послуги: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, А.С. Завербний, Н.Л. Іващук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2009. – 444 с.


Монографії

 • Енергетична безпека України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи. Підрозділ 1.4. монографії Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти. Полтава: ПП «Астрая», 2019, 604 с. - С. 24-30.
 • Завербний, А.С., 2018. Комплементарність енергетичної та економічної політики України в умовах євроінтеграції. Національний університет «Львівська політехніка», Львів: В-во Львівської політехніки.
 • Завербний, А.С., 2018. Проблеми та перспективи інвестування енергетичної галузі України та її регіонів в умовах євроінтеграційних процесів. В.: В.І. Варцаба ред. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла»
 • Zaverbnyj, A., Kopytko, М. and Kernytskyy, I., 2018. Features of human capital management in the achievement of energy goals. In Markina I.A. ed. Management of the 21st century: globalization challenges. Nemoros s.r.o. Prague.
 • Інтеграція освіти, науки і бізнесу: [монографія] / За редакцією д.е.н., проф. Череп А.В. – Запоріжжя 2018. – 385 с. / Завербний А.С. Розділ 5.9. Становлення, розвиток та тенденції зовнішньоекономічної діяльності України / А.С. Завербний. – C. 293-301.
 • Управління інноваційною складовою економічної безпеки: [монографія] у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. – 464 с. / Завербний А.С. (Підрозділ 1.5 Інноваційно-енергетична складова економічної безпеки української економіки: проблеми та перспективи розвитку / А.С. Завербний. – C. 73-83.
 • Соціально-економічний розвиток держави, регіону, галузі, підприємства в нестабільних ринкових умовах: [монографія] // За заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015 – С. 506. (Особистий внесок: Розділ 1.1. Зарубіжний досвід реформування ринків електричної енергії та перспективи його застосування в Україні за нестабільних ринкових умов // А.С. Завербний, Я.Я. Пушак. – С. 9-31).
 • Systemy i srodki transportu samochodowego. Monografia nr 5. [monographia] pod redakcja naukowa K. Lejdy Politechnika Rzeszowska. Rzeszow. – 2014. / А. Завербний // Проблеми та перспективи розвитку виробництва і споживання альтернативних видів палива для автотранспортних засобів в Україні та світовому господарстві. – C. 303-310.
 • Selected Economic and Technological Aspects of Management [monographia] AGH University of Science and Technology Pres. – Krakow. 2013 editor N. Iwaszczuk // Завербный А., Іващук Н., Іващук А. Проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса на Украине. – С. 54-71
 • Национальная и региональная экономика. Текущие научные проблемы Восточной Европы [монография] / Под ред. Э. Милош Politechnika Lubelska. Lublin. – 2013. – 190 с. // Завербный А.С., Копытко М.И. Проблемы и перспективы обеспечения энергетическими ресурсами как неотъемлемая составляющая процесса обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий. – С. 120-131.
 • Амоша О.І., Аптекар С.С. та ін. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: [монографія] / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій / ІЕП НАН України, ТНЕУ МНОМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. (Особистий внесок: Розділ 3.1.6. Енергетична стратегія України: аналіз проблем та перспектив реалізації в умовах структурних трансформацій. – С. 284-290.
 • Завербний А.С., Степура Т.М., Кучер Л.Р. та ін. Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного регіону в контексті євроінтеграції: [монографія] / За ред. Т.М. Степури. – Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 140 с. (Особистий внесок: Розділ 2.5. Економічна безпека Львівської області в контексті управління інфраструктурою: інвестиційна складова // А.С. Завербний, Г.Д. Андрійович. – С. 73-82.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Алькема В.Г., Завербний А.С., Грабар Н.М., Лісіцина Ю.О., Барилюк М.-М. Р., 2020. Вплив фінансової кризи в Україні 2014-2015 років на рівень фінансової безпеки банків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Том 1, № 32. 2020. – С. 4-12. URL: http://fkd.org.ua/article/view/200138 (НМБД: Web of Science)
 • Shevchuk V.O., Synchak V., Zaverbnyj A., Baranetska O.V., 2019. Determinants of the current account balance and output in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 3, No 30. 2019. – Р. 186-195. (НМБД: Web of Science)
 • Завербний, А.С., 2018. Збутова діяльність як складова частина комунікаційної політики промислового підприємства. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки, №4 (260), с. 314-317.
 • Завербний, А.С. та Дрималовська, Х.В., 2013. Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету Випуск 4 (32) Том 1, с. 118-123.
 • Завербний, А.С., 2017. Проблеми та потенційні можливості формування політики у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах євроінтеграції. Економіка: реалії часу. [online], 6 (34), с. 53-59. Доступно: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/Nо6/53.pdf.
 • Завербний, А.С. та Багнюк, С.М., 2018. Проблеми та потенційні можливості формування системи забезпечення відповідності автомобільного палива України технічним регламентам Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» Випуск 18, ч. 2, с. 21-25.
 • Завербний, А.С., 2018. Проблеми та перспективи прогнозування в системі управління збутовою і постачальницькою діяльністю в умовах євроінтеграції. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. [online], № 3 (5), с. 13-19. Доступно: https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No3/13.pdf
 • Завербний А.С. Фактори впливу на формування стратегії організаційного розвитку енергетичних підприємств / А.С. Завербний // Інноваційна економіка. – 2017. – №5-6 (69). – С. 96-102 (Бази: РИНЦ, Copernicus).
 • Завербний А.С. Сучасні тренди розвитку тіньової економіки та методи державної політики протидії / А.О. Янчук, М.М. Клемпарський, А.С. Завербний // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №4 (8), ч. 1. – С. 51-56 (База: Web of Science).
 • Завербный А.С. Разработка и реализация политики страховика в рыночных условиях / А.С. Завербный // Сборник научных статей «Информатика, математическое моделирование, экономика». – Смоленск, 2015. – С. 173-178.
 • Завербний А.С. Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації / А.С. Завербний, Х.В. Дрималовська // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Випуск 4 (32). – Том 1. – Хмельницький 2013. – С. 118-123.
 • Zaverbny A., 2013 Peculiarities of development and reforming markets of electric energy as one of the key energy products in the European Union / A. Zaverbny // ECONTECHMOD An International Quarterly Journal On Economics In Technology, New Technologies And Modelling Processes. – Vol. 2, No 1. – С. 69-73 (наукометрична база BazTech).
 • Завербный А.С. Использование в Украине зарубежного опыта организации биржевых энергетических рынков / А.С. Завербный // Устойчиво развитие. Международно списание. – Варна. – № 7. –2013. – С. 143-150.
 • Завербный А.С. Особенности развития электроэнергетических рынков: проблемы и перспективы реформирования и интегрирования экономики / А.С. Завербный // Сборник научных статей «Информатика, математическое моделирование, экономика». – Смоленск, 2014. – С. 115-118.
 • Завербний А.С. Иностранный опыт диверсификации на предприятиях / А.С. Завербний, Х.В. Дрымаловская // Instittutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der Okonomik unter den Bedingungen der Transformation. Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. - Volume 1. – Verlag SWG imex GmbH Nurnberg, Deutschland, 2014. – Р. 172-174.


Публікації у фахових виданнях

 • Завербний А.С., Шпак Ю.Н., Побурко О.Я., 2020. Проблеми та перспективи застосування репутаційного менеджменту українськими підприємствами за умов зовнішньоекономічної діяльності. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 41. – С. 80-86. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/41_2020_ukr/15.pdf
 • Завербний А.С., Пушак Г.І., 2020. Problems and prospects of implementation the structures of the intellectual electricity networks in Ukraine to increase the level of energy security. Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. № 4. (58) 2019. – С. 80-86
 • Завербний А.С., Чукаєва І.Д., 2020. Особливості стратегії, як інструменту гармонійного розвитку та конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. №2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7653
 • Завербний А.С., Пушак Я.Я. Корпоративна репутація як ключовий вектор підвищення рівня економічної безпеки. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 2 (8). – С. 130-136 (НМБД: Index Copernicus International)
 • Завербний А.С., Двуліт З.П., Ільницька К.О., Передало Х.С., 2020. Удосконалення системи управління якістю підприємств-виробників будівельних матеріалів. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Вип. 2, №1. – С. 37–45.
 • Завербний А.С. Моторнюк У.І., Маліновська О., Теребух М.І., 2020. Валютні інтервенції як інструмент валютної політики: світовий досвід та особливості застосування в Україні. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 97–106
 • Завербний А. С. Проблеми та потенційні можливості формування системи забезпечення відповідності автомобільного палива України технічним регламентам Європейського Союзу / А.С. Завербний, С.М. Багнюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 18, частина 2. – Ужгород – 2018. – С. 21-25.
 • Завербний А.С. Проблеми та потенційні можливості формування політики у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. С. Завербний // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №6 (34). – С. 53-59. – Режим доступу до журн.: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/Nо6/53.pdf.
 • Завербний А.С. Проблеми та перспективи стратегічного управління енергетичною безпекою на засадах функціонального підходу / А.С. Завербний, Г.І. Пушак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2016. – Вип. 1. – С. 49-59.
 • Завербний А.С. Підходи до управління інвестиційною складовою економічної безпеки: проблеми та перспективи застосування / Я.Я. Пушак, А.С. Завербний // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2015. – Вип. 1. – С. 181-191.
 • Завербний А.С. Роль соціального пакета для працівників у економічній безпеці українських підприємств: проблеми та перспективи розвитку в умовах інтегрування до світового економічного простору / М.І. Копитко, А.С. Завербний, М.С. Завербна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2015. – Вип. 2. – С. 241-250.
 • Завербний А.С. Использование альтернативных источников для получения электрической энергии: особенности, тенденции, проблемы и перспективы / Н.Л. Іващук, И. Кульчицкая, А.С. Завербний // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – №10. – 2013. – С. 100-106.
 • Завербний А.С. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / А.С. Завербний, Х.В. Дрималовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – № 727. – 2012. – С. 218-225.
 • Завербний А.С. Стратегічне планування розвитку української енергетики: проблеми та перспективи реалізації / А.С. Завербний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – №749. – 2012. – С. 397-403.
 • Завербний А.С. Аналізування проблем реформування українського ринку електричної енергії / А.С. Завербний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – №748. – 2012. – С. 311-321.
 • Завербный А.С. Анализ опыта развития и реформирования рынков электрической энергии стран Европейского союза / А.С. Завербний, Н.Л. Иващук // Економіка Криму. – № 4 (41). – 2012. – С. 418-423.
 • Завербный А.С. Аналитический обзор энергетического рынка Украины / А.С. Завербный, Н.Л. Иващук, А.В. Иващук // Сталий розвиток економіки. – №6. – 2012. – С. 7-13.
 • Завербный А.С. Преимущества и недостатки использования природного газа в народном хозяйстве / А.С. Завербний, Н.Л. Іващук, А.В. Іващук // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – № 9. – 2012. – С. 230-239.