Дрогомирецька Христина Теофілівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дрогомирецька Христина Теофілівна
Drogomyrecka1.jpg
к.ф-м.н,доцент
Дата народження 15 жовтня 1967 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Taylor series of ca(m, n, w) special alteb-function
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Дрогомирецька Христина Теофілівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 15 жовтня 1967 року.

Тема дисертації: Застосування спеціальних Ateb-функцій при побудові розв’язків крайових задач для деяких нелінійних хвильових рівнянь [Текст] : дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 /Дрогомирецька Христина Теофілівна ; Державний ун-т «Львівська політехніка». —Л., 1998. — 152 л. — л. 140-152

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — Taylor series of ca(m, n, w) special alteb-function

Основні публікації

Монографії :

 • Дрогомирецька Х. Т., Мельник Н. Б. , Мусій Р. С., Моринь Стефан Термонапряженное состояние и несущая способность биметаллического шара при электромагнитном воздействии в режиме с импульсным модулирующим сигналом. – c.39–50. (в кн.: Manufacturing processes. Actual problems - 2019. Vol.2: Modelling and optimization of manufacturing processes : колективна монографія. – Opole, Polska: Politechnika Opolska, 2020.)
 • Bilyk O., Drohomyretska K., Chazaryan K., Melnyk N. Physical and mechanical properties and load-bearing capacity of bimetallic products of cylindrical shape subjected to electromagnetic field in the regime with impulse modulating signal / Manufacturing processes. Actual problems – 2020. Vol. 1. Basic science applications in manufacturing processes (Studia i monigrafie ; z. 523) : колективна монографія. – Opole: Politechnika Opolska, 2020. – c.97–107.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій :

 • Drohomyretska Kh.T. Some aspects of ateb-function Taylor expansion. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ, «Задруга». 2006 p. C.418.
 • Дрогомирецька Х.Т. Розклад в ряд Тейлора спеціальних Ateb.// Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. — 2011.— № 696. —С. 64-68.
 • Р. С. Мусій, Х. Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин. Моделювання термомеханічної поведінки електропровідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка Ю. О. Митропольського МКММ-2017 (18–22 вересня 2017 року, Херсон, Україна). – 2017. – C. 123–124.
 • Veselovska O., Drohomyretska K., Kolyasa L. I. Criterion of the continuation of harmonic functions in the ball of – dimensional spase and representation of the generalized orders of the entire harmonic functions in in terms of approximation error // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 4/4 (88). – P. 43–49.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Oryshchyn O. Solutions of coupled problem of thermomechanics for electroconductive hollow cylinder under non-stationary electromagnetic action // Mathematical Modeling and Computing. – 2017. – Vol.4, № 1. – P. 69–77.
 • Р. С. Мусій, Х. Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин. Термомеханічна поведінка електропровідного порожнистого циліндра за імпульсної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017. – № 3(62). – C. 70–74.
 • Drohomyretska K., Kalenyuk P. I., Klapchuk M. I., Ponedilok G. V. An overview of Calculus course – content, tools, and methods // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 28.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Веселовська О.В., Гошко Л.В. Математичне моделювання термопружної поведінки електропровідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії за врахування термопружного розсіювання енергії // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, (Кам’янець-Подільський, 18–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 106–107.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Орищин О.Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л.В. Моделювання термопружної поведінки електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди з врахуванням процесу термопружного розсіювання енергії // XIX Міжнародна конференція з математичного моделювання, присвячена 250 – річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур'є : збірник матеріалів конференції, 17–21 вересня 2018 р., Херсон. – 2018. – C. 119.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О.В., Орищин О.Г. Зв’язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2018. – Вип. 17. – С. 62–73.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation // Mathematical Modeling and Computing. – 2018. – Vol. 5, № 1. – P. 48–55.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Орищин О.Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л.В. Термонапружений стан електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – Т. 2 № 3 (66). – С. 75–81.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Hoshko L., Veselovska O., Nakonechny A. Computer investigation of the process of thermoelastic energy dissipation in the electroconductive hollow cylindrical sensor under the radio impulse action // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 40–43.
 • Drohomyrets’ka K., Marynowicz A., Melnik N., Musii R. Stan sprężysty oraz nośność graniczna bimetalicznej kuli przewodzącej elektryczność przy oddziaływaniu elektromagnetycznym w przebiegu o impulsowym sygnałe modulującym // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2019 : materiały międzynarodowego seminarium naukowego (Opole, 6 grudnia 2019). – 2019. – C. 54.
 • Musii R. S., Zhydyk U. V., Drohomyretska K. T., Melnyk N. B., Kushka B., Shynder V. K. Modeling and computer analysis of temperature of dental crown made of isotropic functionally gradient metal-ceramics // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 94–97.
 • Мelnyk Mykhaylo, Drohomyretska Khrystyna, Oryshchyn Oksana, Tsymbrylo Svitlana, Shynder Valentyn, Musij Roman. Modeling of the temperature-force regime of an electrically conductive spherical implant in unstable electromagnetic fields // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 98–101.
 • Melnyk N., Musii R., Drohomyretska K. Investigation of thermomechanical properties of contact joint of bimetal plates under action of volume pulse heat sources // Eurasian scientific congress : abstracts of the 7th International scientific and practical conference (Barcelona, Spain; 12-14 July 2020). – 2020. – C. 166–168.
 • Musii R., Veselovska O., Drohomyretska K., Klapchuk M. I. Construction of solution of the initial-boundery problem of electrodynamics for a three-layer electrically conductive plate // Science, innovations and education: problems and prospects : proceedings of IV International scientific and practical conference Tokyo, Japan 10–12 November 2021. – 2021. – C. 187–190.
 • Musii R. S., Veselovska O., Drohomyretska K. T. Initial-boundary problems of heat conductivity and thermal elasticity for a three-layer plate // Results of modern scientific research and development : proceedings of IX International scientific and practical conference, November 14-16, 2021, Madrid, Spain. – 2021. – C. 183–187.
 • Musii R. S., Melnyk N. B., Drohomyretska K. T., Zakaulova Y. Thermomechanical behavior of an electrically conductive cylindrical implant under the action of external unstable electromagnetic fields // Mathematical Modeling and Computing. – 2021. – Vol. 8, № 2. – Р. 184–191.
 • Musiy R., Melnyk N., Drohomyretska K., Vilkhovchenko N., Huk L., Shynder V. Prediction of resonant thermomechanical behavior of bimetallic plates under the action of amplitude-modulated radio impulse // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 149–152.
 • Bozhenko B., Drohomyretska K., Zhydyk U., Oryshchyn O., Shayner A. Mathematical methods for determining the temperature field preheated to a set temperature of an inhomogeneous isotropic cylindrical shell // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2021 : materiały międzynarodowego seminarium naukowego, Opole, 21 grudnia 2021. – 2021. – C. 36–37.

Навчальні посібники

 1. Рудавський Ю.К., Сухорольський М.А., Білонога Д.М., Бобик І.О., Бродяк О.Я., Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Лазько В.А., Луцев Є.М., Мандзинець І.В., Рибицька О.М.,Томецька С.І., Чип М.М. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина1. / За редакцією проф. Ю.К. Рудавського. — Львів: Львівська політехніка, 2001. — 350 с. (2-ге вид., виправ. і доп. —2008 р.)
 2. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. — Львів:Львівська політехніка, 2002. — 308 с.
 3. Понеділок Г.В., Слюсарчук О.З., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів:Львівська політехніка, 2003 . — 124 с.
 4. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т.,Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 1. — Львів:Львівська політехніка, 2003 . — 148 с.
 5. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т.,Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 2. — Львів: Львівська політехніка, 2003 . — 150 с.
 6. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т.,Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. — Львів: Львівська політехніка, 2003 . — 240 с.
 7. Дрогомирецька Х.Т, Рибицька О.М., Гошко Л.В., Пабирівська Н.В., Веселовська О.В., Білонога Д.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник.-Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.- 398стор.
 8. Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Лінійна алгебра та аналітична геометрія, віртуальний навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання, 2014 р.
 9. Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» / Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2015р. – 230 с. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105
 10. Дрогомирецька Х.Т., Каленюк П.І., Клапчук М.І., Понеділок Г.В. Математичний аналіз функцій дійсної змінної: навчальний посібник.—Львів: Львівська політехніка, 2016.—592 с.
 11. Дрогомирецька Х. Т., Каленюк П.І., Клапчук М.І., Понеділок Г.В. Introduction to calculus: basic of logic and set theory: навчальний посібник,– Львів: Львівська політехніка, 2018. – 180 c.
 12. Кучма М. І., Дрогомирецька Х. Т., Млинко О. І., Волянська І. І., Страп Н. І. Вища математика для економістів (лінійна алгебра та аналітична геометрія). Курс лекцій.: навчальний посібник. – Львів: Львів "ПАІС", 2020. – 240 c.

Методичні розробки

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40