Довбенко В’ячеслав Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Довбенко В’ячеслав Іванович
Dovb.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ЭК №016565)
Вчене звання Доцент (атестат ДЦ №022280)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Економіка і організація промисловості будівельних матеріалів», кваліфікація інженер-економіст, 1976 р.


Професійна діяльність

1987 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій 1984 – 1987 – Львівський політехнічний інститут, асистент кафедри економіки і організації будівництва 1984 – науковий співробітник відділу регіональних проблем управління Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України 1983 – аспірант Харківського інженерно-економічного інституту 1976-1983 – інженер, молодший та старший науковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту Сірчаної промисловості, м.Львів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління потенціалом підприємства», «Економіка підприємства», «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Основні напрямки підвищення ефективності виробництва у сірчаній підгалузі» (спеціальність 08.00.05 - економіка, організація та управління галузями народного господарства), 1983 р.


Участь у держбюджетній роботі

«Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360), 2016-2017 рр.

Відповідальний виконавець у держбюджетних темах:

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146), 2016-2017 рр. «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (державний реєстраційний номер 0116U006782), 2017

Участь у госпдоговорах

Керував госпдоговорами: з питань переведення об’єднання «Львівміськбуд» на засади господарського розрахунку у 1989-1990 рр. з питань управління розвитком корпорації «Укрбуд» (м.Київ) у 1992-1995 рр.

Був відповідальним виконавцем ряду госпдоговірних робіт, виконуваних ТНДЛ-52 у 1985-1998 рр.


Почесні звання та нагороди

  • Грамоти Національного університету «Львівська політехніка», зокрема, у 2015 р.


Підвищення кваліфікації

• 2012 – стажування у в Інституті регіональних проблем економіки АН України, м. Львів • 2017 – стажування в Торгово-промисловій палаті Львівської області, м. Львів


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

• Довбенко В.І. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво ТзОВ ВТС, 2013. - 176 с. • Довбенко В.І. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ТзОВ «ВТС», 2012. - 176 с. • Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. 2-е вид. випр. і доп. / В.І.Довбенко, В.М.Мельник – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 232 с.


Монографії

  1. Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія /за заг. ред. Л.М.Савчук, Daniel Fic. Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. /Довбенко В.І. Чинники активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. – c.28-37
  2. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: монографія /Козик В.В, Ємельянов О.Ю., Мрихіна О.Б. та ін.; За наук. ред. проф.. В.В.Козика. – Львів: Растр-7, 2017.– 280 с. /Довбенко В.І. Проблеми управління вартістю підприємства за умов глобалізації ринків. – с.198-214.
  3. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія /За ред. В.І.Гринчуцького. – Тернопіль, Крок, 2014 р. – 544 с. /Довбенко В.І. Інноваційні аспекти трансформування потенціалу розвитку вітчизняних підприємств. - с. 56-67
  4. Інформаційні управляючі системи та технології: Колективна монографія [Н.М.Порватова, Н.В.Скрипіцин та ін.]. – Донецьк: «Донбас», 2014. – 218 с. /Довбенко В.І. Стратегічна оптимізація потенціалу розвитку підприємств за умов інформаційного суспільства. – с.16-31
  5. Довбенко В.І. Формування умов ефективного розвитку підприємств регіону на інноваційній основі: монографія /В.І.Довбенко, Львів: ТзОВ ВТС, 2013. – 270 с.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

Довбенко В.І. Інтелектуальний капітал – чинник інноваційного розвитку підприємств // В.І.Довбенко. First Independent Scientific Journal. -2016. – №9-10. Частина 2. – с.105 -111

Довбенко В.І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств // В.І.Довбенко. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск № 10, квітень 2016. [Електронний реcурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua

Довбенко В.І. Можливості розвитку підприємств за умов кризи. Молодий вчений, №2 (17), лютий 2015. Частина 6. – с.1040-1043

V. Dovbenko. The opportunities for the sustainable development of the Ukrainian Carpatians. Local Responses to Global Challenges: Proceedings of Forum Carpaticum 2014. Збірник наукових праць /За ред. І.Круглова та Б.Проця. – Львів. 2014. – 120 с. – с. 47-51

Довбенко В.І. Перспективи активізації взаємодії учасників інноваційного процесу в Україні. Молодий вчений. № 8 (11).- серпень 2014. Частина І.– с.91-94.


Публікації у фахових виданнях

Довбенко В.І. Проблеми формування ефективного конкурентного середовища у сфері інноваційної діяльності // В.І.Довбенко. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 835. – С. 146–156.

Довбенко В.І. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату для інноваційного розвитку підприємств // В.І.Довбенко. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 835. – С. 146–156.

Довбенко В.І. Проблеми удосконалення планування та обліку інноваційного розвитку підприємства // В.І.Довбенко. Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення: Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 797. -2014. - с.53-61

Довбенко В.І. Маркетингова складова розвитку інноваційного підприємництва. Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 811. -2014. – с.99-109.

Довбенко В.І. Роль потенціалу трансферу знань і технологій в інноваційному процесі. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення: Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 776. -2013. - с.254-263

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Viacheslav.I.Dovbenko@lpnu.ua