Дзюбіна Андрій Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
DzubinaAV.jpg
Дзюбіна Андрій Васильович

Загальна інформація

Дзюбіна Андрій Васильович - к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій, помічник директора ІНЕМ. Є тренером з симулятивного моделювання у середовищі FlexSim.

Освіта

У 2004 р. з відзнакою закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю «Фінанси».

Професійна діяльність

з 2004р. асистент кафедри менеджменту організацій.

з 2013р. к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій.

Наукова робота

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств на засадах проектного підходу". Автор понад 70 наукових праць.

Викладає курси

 1. Електронна комерція;
 2. Статистика.

Наукові інтереси

 • електронний бізнес;
 • інноваційна діяльність

Основні публікації

 1. Дзюбіна А.В. Правові засади ведення електронного бізнесу в Україні у контексті юридичної футурології [Електронний ресурс] / Дзюбіна А. В., Дзюбіна*** К. О. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 2.
 2. Копець Г.Р. Інноваційні аспекти розвитку електронного бізнесу./ Г.Р. Копець, Ю.В. Войцеховська , К.О. Дзюбіна*** // Тези VI Міжнародної науково–практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації.–(м. Львів, 19–21 травня 2016р.) – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. –С.164.
 3. Дзюбіна А. В. Prospects of implementation of modern cellular wireless data transfer standards / А. В. Дзюбіна, Г. Р. Копець / Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016). – 2016. – C. 937–939.
 4. Копець Г.Р. Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу /Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, К.О.Дзюбіна*** //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»: Львів, Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – № 847. –С.107–113.
 5. Дзюбіна А.В. Дослідження сутності та моделювання систем функціонування поворотних та утилізаційно–рециклінгових матеріальних потоків / К.О. Дзюбіна***, А.В. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія “Проблеми економіки та управління” Львів Видавництво Львівської політехніки, Львів: Видавництво Львівської політехніки. – №847. – 2016.– C. 205–212.
 6. Дзюбіна А.В. Імплементація концепції зворотної логістики в операційній діяльності сучасних підприємств / К.О. Дзюбіна***, А.В. Дзюбіна //Інформаційні технології обліково–аналітичного забезпечення управління бізнесом: збірник тез доповідей Науково–практичної конференції з міжнародною участю, 10 травня 2016 р. – Ірпінь: 2016. – Університет ДФС України, 2106. – 64 с. – С. 8 – 10.
 7. Дзюбіна А. В., Копець Г. Р., Галаз Л. В. Практика обліково-аналітичного забезпечення комунального енергоменеджменту // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 27–28 квітня 2017 р. – 2017. – C. 93.
 8. Копець Г. Р., Дзюбіна А. В., Урікова*** О. М. Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2017. – № 863. – C. 88–93.
 9. Дзюбіна А.В. Імплементація концепції реверсивної логістики в умовах розвитку електронної комерції // Економічний журнал ОПУ. - 2019. -, №3(9). С. 18-24. (фахове видання, Index Copernicus, Google Scholar)
 10. Дзюбіна А. В. Довіра як фактор налагодження ефективної взаємодії між суб’єктами електронного ринку // Міжнародний науковий журнал quot;Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. – URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15752926969103.pdf  (фахове видання, Index Copernicus, Google Scholar)
 11. Дзюбіна А. В. Диференціація основних складових електронного бізнесу / А. В. Дзюбіна, К. О. Дзюбіна, Г. Р. Копець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 16–19.
 12. Дзюбіна А. В. Напрями мінімізації ризиків у сфері будівницва./ ) А. В. Дзюбіна, Ю. С. Боцман //Ефективна економіка. 2018. № 11. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6673. DOI: 10.32702/2307-2105- 2018.11.70
 13. Dzyubina A.V. Prospects of implementation of modern cellular wireless data transfer standards/A.V.Dzyubina, H.R. Kopets//Modern Problems of radio Engineering, Telecommunications and Computer Science // Proceedings of the 13th International Conference on TCSET 2016 7452230, рр. 937-939 ( Scopus)
 14. Дзюбіна А.В. Імплементація концепції реверсивної логістики в умовах розвитку електронної комерції /А. В. Дзюбіна // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 33-38.– Режим доступу до журн.: https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No3/33.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.3804046
 15. Дзюбіна А. В. Довіра як фактор налагодження ефективної взаємодії між суб’єктами електронного ринку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5414
 16. Dzyubina A. Problems of returns management in e-commerce // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2020. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5747
 17. Melnyk M., Syniura-rostun N., Lysiak N., Dzyubina A. Business environment of regions in Ukraine: Peculiarities of structural-institutional changes // Проблеми і перспективи менеджменту. – 2021. – Vol. 19, Iss. 1. – P. 456–469.
 18. Гавран В.Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник. / В.Я.Гавран, І.І.Грибик, А.В. Дзюбіна; І.І. Новаківський; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І.І. Новаківського. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2020. – 198 с. ISBN 978–617-7864-44-7