Дзюбик Андрій Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дзюбик Андрій Романович
Dzubyk.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 2 серпня 1974 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут.
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «Зварювальне виробництво».
Галузь наукових інтересів дослідження впливу високолегованих електродних дротів на надійність зварних деталей машин та конструкцій; діагностика технічного стану магістральних трубопроводів.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Палаш Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій, Інститут інженерної механіки та транспорту

Дзюбик Андрій Романович — кандидат технічних наук, доцент кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки татранспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 2 серпня 1974 року у м. Львові.

У !997 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальнстю «Зварювальне виробництво».

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему:

Експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану зварних стиків труб магістральних газопроводів[Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Дзюбик Андрій Романович ;Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2000. — 141 арк.: рис.,фото. — арк. 114-130

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Палаш Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Зварювання плавленням
 • Комп'ютерні технології у зварювальному виробництві
 • Зварювання кольорових та різнорідних металів

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень: дослідження впливу високолегованих електродних дротів на надійність зварних деталей машин та конструкцій; діагностика технічного стану магістральних трубопроводів.

Впровадження результатів наукових досліджень:

Теоретичні та практичні результати наукових досліджень впроваджені в УМГ «Львівтрансгаз», ДП «Нафтогазбуд» та навчальний процес кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Національного університету «Львівська політехніка» (при викладанні дисциплін «Зварювання плавленням» та «Автоматичне керування зварюванням» для студентів напряму 6.0923 «Зварювання» спеціальності 7.092303 та 8.092303 «Технологія та устаткування для відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій»).

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано близько 40 наукових праць. Розроблено12 методичних вказівок.

Основні публікації, тезик конференцій, патенти

 1. Дзюбик А.Р., Білобран Б.С., Павлик В.Б. Напружено-деформований стан нафтопроводу при його локальному підніманні //Вісник НУ ЛП «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» —Львів.-2006, № 556.- С.3-8.
 2. Палаш Р.В., Палаш В.М., Дзюбик А.Р.Оцінка міцності деталей машин методами комп’ютерного моделювання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки — 2005». — Том 35 «Техніка». — Дніпропетровськ. — 2005. — С. — 32.
 3. Банахевич Ю.В., Осадчук В. А., Дзюбик А. Р. Визначення залишкових напружень в околі кільцевого зварного з’єднання труб з урахуванням структурних змін в зоні термічного впливу //Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ». — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. — 2003. — С. 77 — 81.
 4. Б.С. Білобран, А.Р. Дзюбик Розрахунок напружено — деформованого стану балкових переходів магістральних трубопроводів чисельними методами / Вісник НУ «Львівська політехніка» :«Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — Львів: Вид. «Львівська політехніка». — 2007. — № 588 — С. 8 — 12.
 5. В. М. Палаш, А. Р.Дзюбик, Т. Р. Ступницький Дослідження впливу режиму електродугового зварювання на будову зонисплавлення сірих чавунів // Вісник «Оптимізація виробничих процесів і технічнийконтроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2008. — № 613 — С. 178 — 182.
 6. Палаш В.М., Дзюбик А. Р., Юськів В.М. Природа «відбілювання» чавунів під час дугового наплавлення сталевим дротом // Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferenji «Aktualneproblemy Nowoczesnych nauk — 2008» 16 — 31 czerwca 2008 roku — Przemysl: Naukai studia. — 2008. — T. 18 «Techniczne nauki», S. 19 — 23.
 7. Палаш В.М., Дзюбик А. Р., Юськів В.М. Застосування зразків — імітаторів для дослідження напружень в зварних з’єднаннях неруйнівними методами // Materialy IV Miedzynarodowejnaukowi-praktycznej konferenji «Naukowym progres na rubiezy tysiacleci — 2008»1 — 15 czerwca 2008 roku — Przemysl: Nauka i studia. — 2008. — T. 14«Techniczne nauki. Fizyczna kultura i sport », S. 16 — 21.
 8. Деклараційний патент на корисну модель . 84042 Спосіб ремонту залізобетонних опор магістральних трубопроводів.02.04.2013. 10.10.2013, бюл. № 19. Білобран Богдан Степанович (UA); Дзюбик Андрій Романович (UA); Яновський Сергій Романович (UA); Залеський Віталій Михайлович (UA) . НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (UA); Спосіб передбачає встановлення вертикальних стійок, монтаж залізобетонного ригеля та вивірку його положення.
 9. Деклараційний патент на корисну модель . Спосіб забезпечення прямолінійності багатоопорної балкової конструкції. 01.04.2013. 10.10.2013, бюл. № 19. Кузьо Ігор Володимирович (UA);Дзюбик Людмила Володимирівна (UA); Дзюбик Андрій Романович (UA) . НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКАПОЛІТЕХНІКА» (UA); Спосіб передбачає послідовнерегулювання опор у вертикальній площині до забезпечення її прямолінійності.
 10. Юськів В. М., Дзюбик А. Р.Розрахунково — експериментальний метод визначення напружень в оболонках // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин» ДУ «Львівська політехніка».— 1999. — № 376 — С. 66 —Львів 69.
 11. Юськів В.М., Дзюбик А. Р., Назар І.Б., Березюк Т. Б. Дослідження напруженого стану магістральних трубопроводів ультразвуковим «Динаміка, міцність та проектування машин» // Вісник ДУ «Львівська політехніка». — проектування машин і приладів. — Львів 2000. — № 396— С. 103 — 106.
 12. Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А.Р. Дослідження напруженого стану кільцевих швів трубних з’єднань зі сталі 17 ГС// Машинознавство. — 2000. — № 3 — С. 58 — 60.
 13. Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А.Р. Напруження у трубах, з’єднаних зварним кільцевим швом // Фіз. — хім.механіка матеріалів. — 2000. — № 4. — С. 95 — 99.
 14. Дзюбик А. Р. Визначення напруженогостану кільцевих зварних з’єднань магістральних трубопроводів // Вісник ТДТУ Тернопільського державного технічного університету. — Тернопіль ім. І.Пулюя. — 2000. — Т. 5, № 3. — С. 19 — 23.
 15. Ліщинська М. В., Дзюбик А. Р., Вплив залишкових напружень на ресурс зварних стиків магістральних газопроводів //Машинознавство. — 2000. — № 9 — С. 19 — 21.
 16. Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А.Р. Використання методу локальної контактної ТЕРС для дослідження напруженогостану металевих конструкцій // Зб. наук. Пр. «Механіка руйнування матеріалів іКаменяр. — 1999. — міцність конструкцій». — Том 1. — Випуск 2. — Львів С. 118 —122.
 17. Патент 30516 А Україна, МПК G 01L1/20, H 01L 35/28, 35/30, 35/32. Спосіб визначення напружень в поверхневому шарі Пат. 30516 А Україна,металевого виробу і пристрій для його реалізації МПКG 01L 1/20, H 01L 35/28, 35/30, 35/32/ Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А. Р.(Україна); Заявлено 19.05.98; Опубліковано 15.11.2000, Бюлетень № 6-ІІ. — 3 с.
 18. Патент 31476 А Україна, МПК H 01L35/00. Пристрій визначення величини зміни контактної локальноїПат. термоелектрорушійної сили в поверхневому шарі металевого виробу 31476 АУкраїна, МПК H 01L 35/00/ Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А. Р. (Україна);Заявлено 15.09.98; Опубліковано 15.12.2000, Бюлетень № 7-ІІ. — 3 с.
 19. Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А.Р. Дослідження залишкових напружень, які виникають при наплавленні сірогочавуну сталлю // Тези доповідей 3-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів. — 1997. — С. 147 — 148.
 20. Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А.Р. Застосування методу локальної контактної ТЕРС при дослідженні напруженогостану відновлюваних деталей // Тези доповідей І Української науково-технічноїконференції «Сучасні технології та обладнання в газотермічних процесахвідновлення та утилізації деталей машин та конструкцій». — К. — 1999. — С.31.
 21. Юськів В. М., Дзюбик А. Р., Назар І.Б. Застосування універсальних математичних систем для моделювання полівзалишкових зварювальних напружень // Тези доповідей VII Всеукраїнської науковоїконференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». — Львів. —2000. — С.91.
 22. Осадчук В. А., Дзюбик А. Р., Назар І. Б. Розрахунково — експериментальний метод визначення залишкових напружень в оболонкових зварних з’єднаннях // Тези доповідей Української наукової конференції «Математика і механіка у Львівському університеті (історія ісучасність)». — Львів. — 1999. — С.25.
 23. Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А.Р. Дослідження впливу параметрів зварювання на напружений стан поверхневихшарів зварних з’єднань методом ТЕРС // Праці І наукового симпозіуму «Сучасні проблеми інженерної механіки». — Луцьк. — 2000. — С. 39.
 24. Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А.Р. Mетод визначення залишкових напружень в магістральних трубопроводах // Тези доповідей Міжнародної конференції «Сварные конструкции». — К. — 2000. — С.56.

Контакти

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 2,9

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-18

E-mail: andrii.r.dziubyk@lpnu.ua, zvdv@ukr.net