Дарміць Ростислав Зеновійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дарміць Ростислав Зеновійович
Дарміць.jpg
доцент
Дата народження 1 жовтня
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів формування апарату управління підприємств, компетентність, професійне і кар’єрне зростання менеджера, психологічні аспекти менеджменту
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник Кузьмін О.Є.
Поточне місце роботи доцент Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Дарміць Ростислав Зеновійович — доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 1 жовтня

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент
 • Міжнародні страхові послуги
 • Страхування у сфері міжнародних економічних відносин
 • Міжнародне страхування у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності

Науково-дослідна робота

 • ДБ-87/Корпорація "Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки" (номер державної реєстрації № 0100U000517)
 • ДБ/Інвест "Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій" (номер державної реєстрації № 0102U001182)
 • ДБ/87 ВГС "Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур" (номер державної реєстрації № 0104U002289)
 • Науково-дослідна тема "Побудова систем процесно-структурованого менеджменту в умовах розвитку міжнародної економічної діяльності" (номер державної реєстрації № 0114U001692)

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Тема кандидатської дисертації «Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств» (спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).

Наукові інтереси – формування апарату управління підприємств, компетентність, професійне і кар"єрне зростання менеджера, ризик у менеджменті, психологічні аспекти менеджменту

Підвищення кваліфікації

 • Стажування у Міжнародному центрі студентів та стажистів (CIES, м.Рен, Франція, жовтень-листопад 1996).
 • Підвищення кваліфікації менеджерських кадрів(20.Х.2000. – 10.6.2001.) у Школі Бізнесу в рамках співпраці Central Connecticut State University (New Britain, USA) і Politechniki Krakowskiej(Krakow, Polska).
 • Стажування у відділі ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва Інституту регіональних досліджень НАН України (2006, 2012).
 • Повний курс семінару психолого-педагогічних знань(СПЗ) на кафедрі психології, педагогіки та права НУ "ЛП" 2009-2010 н.р. (посвідчення № 033-10 від 25.06.2010).
 • Повний курс СПЗ на кафедрі педагогіки та соціального управління НУ "ЛП" 2015-2016 (посвідчення № 038-16 від 16.06.2016).
 • Стажування у СТзДВ "СК "РІК-АВТОГАРАНТ" (2017).
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою модуля Н1М1 «Організація освітнього середовища засобами LMS Moodle» (2020).
 • Стажування на кафедрі менеджменту ЛНУ ім.І.Франка (1.10-1.12.2021)

Монографії

Дарміць Р.З., 2021. "Компетентності працівників апарату управління підприємств: оцінювання і розвиток". В: Кузьмін О.Є., Скибінський О.С. Львів: Галицька видавнича спілка.

Вибрані публікації

 1. Апарат управління: поняття, особливості визначення і використання / Р.З. Дарміць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблем розвитку. - Л., 2000, - №405, с. 140-142. — Бібліогр.: 3 назви.
 2. Управлінський апарат / О. Кузьмін, Р. Дарміць // Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. / Ред. кол.: Мочерний С.В. (відп. Ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002., с. 702.
 3. Міжнародна економіка: прикладний аспект : Навчальний посібник / Андрій Остапович Босак, Олександр Юрійович Григор’єв, Ростислав Зеновійович Дарміць, Олександр Станіславович Скибінський; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006.— 228 с.ISBN 966-553-532-3
 4. Оферти в зовнішньоекономічній діяльності: класифікація, характеристика, особливості застосування / Р. З. Дарміць, Л. І. Ханчинська // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2009 р., Сімферополь / Крим. ін-т бізнесу [та ін.]. — Сімф., 2009. - с.127-130. — Бібліогр.: 3 назви
 5. Роль і вплив оферт на рівень кредиторської заборгованості підприємства в умовах ЗЕД / Р. З. Дарміць, Л. І. Ханчинська // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : ІІ Міжнар. конф. молодих учених і студ. : тези доп. / Терноп. нац. екон. ун-т, Укр.-нідерланд. ф-т економіки та менедж., Консультац.-тренінг. центр «Клен». — Т. : Комп’ютер.-інформ. центр «ПРІНТ-ОФІС», 2009. -С. 331-333. — Бібліогр.: 2 назви.
 6. Вплив ризиків у системі реалізації інвестиційних проектів / Р. З. Дарміць, Г. В. Лещук // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.2. - с.172-177. — Бібліогр.: 10 назв.
 7. Діагностика в системі реалізації інвестиційних проектів / Р. З. Дарміць, Г. В. Лещук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. — 2009. — Т. 3, № 4. — С. 133-139.
 8. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття : навч. посібник для студ. усіх форм навчання галузей знань «Менеджмент і адміністрування» / Олег Євгенович Кузьмін, Ірина Степанівна Процик, Христина Станіславівна Передало, Ростислав Зеновійович Дарміць; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009.— 168 с.ISBN 966-553-830-1
 9. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. спец. 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Олег Євгенович Кузьмін, Андрій Остапович Босак, Ростислав Зеновійович Дарміць; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка» .— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009.— 320 с. ISBN 966-553-835-6
 10. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А. О. Босак, Р. З. Дарміць, В. А. Босак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 26-35. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). — Бібліогр.: 17 назв.
 11. Формування організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / А. О. Босак, Р. З. Дарміць, В. А. Босак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. — 2011. — № 1(21). — С. 76-82. — Бібліогр.: назв.
 12. Взаємозв’язок результативності та економічної ефективності в системі менеджменту підприємства / Р. З. Дарміць, Н.О. Вацик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 20,12. - 2010, с. 153-161. — Бібліогр.: 7 назв.
 13. Формування організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / А. О. Босак, Р. З. Дарміць, В. А. Босак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. — 2011. — № 1(21). — С. 76-82. — Бібліогр.: назв.
 14. Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності / Р.З. Дарміць, Г.П. Горішна // Вісник НУ «ЛП» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку № 778, 2013. - с. 26-34. — Бібліогр.: 8 назв.
 15. Суть, підходи та оцінювання постачальної діяльності підприємств / Р.З. Дарміць, Г.П. Горішна. // Вісник Львівської комерційної академії. Збірник наукових праць (серія економічна), №46. – 2014. -с. 190-194. — Бібліогр.: назв.
 16. Менеджмент за допомогою графічно-логічних засобів [Текст] : [навч. посіб.] / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Інститут дистанційного навчання. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 191 с. : рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 64). — Назва обкл. : Менеджмент. Графічна і таблична візуалізація. — Бібліогр.: с. 185-186. — ISBN 978-617-607-641-4
 17. Дарміць Р.З., Шквірко І.М., Горішна, Г.П., 2015. Професійний ріст в системі кадрового забезпечення підприємства. Молодий вчений, 2 (17), с. 89-96. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Російський індекс наукового цитування (Росія), ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus (Польща). — Бібліогр.: 11 назв.
 18. Менеджмент. Практичні і лабораторні заняття : навч. посіб. / Олег Євгенович Кузьмін, Ірина Степанівна Процик, Христина Станіславівна Передало, Ростислав Зеновійович Дарміць, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— 4-те вид, доп. і перероб.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2017.— 172 с.— Бібліогр.: с. 152-154 . — ISBN 978-966-941-067-2
 19. Компетентність працівників апарату управління підприємства: поняття, аспекти, властивості, оцінювання / Р.З. Дарміць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблем розвитку. - Л., 2018, - №899, с. 126-137. — Бібліогр.: 22 назви.
 20. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Дарміць Р.З., 2019. Інтегрований метод оцінювання компетентності працівника апарату управління підприємства. Економіка: реалії часу, [online] 3 (43), c. 49-57. Доступно: <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No3/49.pdf> [Дата звернення 30 Жовтень 2019]. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index). — Бібліогр.: 7 назв.
 21. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація [Текст] : [навч. посіб.] / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». 5-е вид, випр. і доп. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. — 208 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 184-185. — ISBN 978-966-941-483-6
 22. Компетентнісний підхід до управління операційними витратами підприємства в умовах глобалізації / Р. З. Дарміць, К. Р. Кушнір // Розвиток економіки країни в аспекті міжнародних відносин : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14 серп. 2021 р., Київ / Київ. екон. наук. центр. — Київ., 2021. - с.87-91. — Бібліогр.: 8 назв.
 23. Дарміць Р.З., Баран А.О., 2022. Моделі емоційного інтелекту: управлінський аспект. Ефективна економіка, [online] 7 (2022). Доступно: < https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/166> [Дата звернення 27 Вересень 2022]. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США), Index Copernicus (Польща). Наукове фахове видання України (Категорія «Б»). — Бібліогр.: 13 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: rostyslav.z.darmits@lpnu.ua