Грица Світлана Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Грица Світлана Ігорівна
Алексєєва.jpg
к.е.н., старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2009 р.
Галузь наукових інтересів Застосування матричних методів в управлінні інформацією на підприємствах
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Грица Світлана Ігорівна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема дисертації: Науково-технічна підготовка виробництва машинобудівного підприємства на засадах резервування ресурсів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Алєксєєва Світлана Ігорівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 191 с. : табл., рис.

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Науково-дослідна робота

  • Процес резервування як елемент функції планування в управлінні науково-технічною підготовкою виробництва

Вибрані публікації

  1. Востребованность как характеристика научно-технической подготовки производства / О. Е. Кузьмин, С. И. Алексеева // Бизнес Информ. — 2010. — № 5 (1) : Социкльно-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : материалы междунар. науч.-практ. конф., 27-28 мая 2010 г. — С. 53-55. — Библиогр.: 4 назв.
  2. До задачі про формування резервів для НТПВ / І. В. Алєксєєв, С. І. Алєксєєва // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 33. — Бібліогр.: 1 назва.
  3. Показник потрібності у плануванні науково-технічної підготовки виробництва / О. Кузьмін, С. Алєксєєва // Формув. ринк. економіки в Україні : [зб. наук. пр.] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2010. — Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. — С. 285-288. — Бібліогр.: 4 назви.
  4. Проблеми формування науково-технічного потенціалу машинобудівного підприємства на стадії НТПВ / С. І. Алєксєєва // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів V Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників, берез. 2010 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій. — Л. : Вид-во ЗУКЦ, 2010. — С. 134-135. — Бібліогр.: 5 назв.
  5. Процес резервування як елемент функції планування в управлінні науково-технічною підготовкою виробництва / С. І. Алєксєєва // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 177-182. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 9 назв.
  6. Особливості управління науково-технічною підготовкою виробництва на машинобудівному підприємстві / О. Є. Кузьмін, С. І. Алєксєєва // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.7. — С. 245-249. — Бібліогр.: 3 назви.
  7. Планування та організування науково-технічної підготовки виробництва на машинобудівному підприємстві / О. Є. Кузьмін, С. І. Алєксєєва // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 313-318. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 640). -Бібліогр.: 7 назв.
  8. Процес науково-технічної підготовки виробництва на машинобудівних підприємствах / С. І. Алєксєєва // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 15-17. — Бібліогр.: 3 назви.
  9. Формування науково-технічного потенціалу машинобудівного підприємства на стадії НТПВ / С. І. Алєксєєва // Тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту», 18-21 листоп. 2009 р., Львів : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка» та 15-річчю каф. фінансів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 150-152. — Бібліогр.: 4 назви.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua;