Горохівська Тетяна Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Горохівська Тетяна Миколаївна,
Горохівська.jpg
д.пед.н.,доцент
Громадянство Україна
Alma mater Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Спеціальність «Історія», спеціалізація «Правознавство», кваліфікаційний рівень — вчитель історії та правознавства
Галузь наукових інтересів Розвиток професійно-педагогічної компетентності фахівців. Теорія та методика професійної освіти.
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Горохівська Тетяна Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Загальна інформація

У 2001 р. закінчила історичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та отримала кваліфікацію — вчитель історії та правознавства. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі фахової підготовки». Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Михайличенко Олег Володимирович, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. У 2022 р. обрана завідувачкою кафедри педагогіки та інноваційної освіти

Основні курси:

 • Психопедагогіка виховної роботи
 • Педагогіка
 • Соціально-педагогічна служба в навчальних закладах
 • Гігієна розумової праці

Наукові інтереси

 • Розвиток професійно-педагогічної компетентності фахівців.
 • Теорія та методика професійної освіти.

Вибрані публікації

Є автором понад 40 наукових і навчально-методичних праць. Серед них:

 1. Горохівська Т.М. Професійно-педагогічна компетентність як детермінанта професійної успішності викладача вищої школи / Т.М. Горохівська // Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. – Вип. 1. – С. 149-157.
 2. Горохівська Т.М. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи як чинник професійного розвитку / Т.М. Горохівська // Науково-педагогічний журнал ”Обрій”, 2016 – № 2 (43). – С.64-69.
 3. Горохівська Т.М. Педагогічні умови попередження девіантної поведінки в сучасному студентському середовищі / Т.М. Горохівська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / [ред. кол.]. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2016. – Вип. 44. – С. 294-297.
 4. До питання формування самоосвітньої компетентності майбутніх магістрів з управління навчальним закладом у технічному університеті / Т.М. Горохівська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2014. – Вип. 39. – С. 181-186.
 5. Глобалізація міжнародного освітнього простору і розвиток інформаційних технологій / Т.М. Горохівська // Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 137-140.
 6. До питання змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу // Управління в освіті: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р., Львів / [відп. ред. Л.Д. Кизименко]. – Львів: Видавництво “Тріада Плюс”, 2013. – С. 67-69.
 7. До проблеми формування управлінської компетентності майбутніх керівників навчальних закладів // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Хмельницький, 25-26 квітня 2013 р.) / [ред. колегія: д. психол. наук, проф. Є.М. Потапчук (голов. ред.)] / Мін-во освіти і науки молоді та спорту України, Хмельницький національний університет, каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – С. 116-118.
 8. До питання організації самостійної роботи студентів у системі професійної підготовки майбутніх учителів історії особистості / Т.М. Горохівська // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал / [ред. кол.: О.В. Михайличенко (голова) та ін.]. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – Вип. 1. – С. 19-23.
 9. До питання змісту поняття “професійна культура майбутнього учителя історії” на сучасному етапі розвитку освіти в Україні / Т.М. Горохівська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ – Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2011. – Вип. 28. – С. 317-322.
 10. Використання сучасних освітніх технологій у процесі підготовки майбутніх учителів історії // Збірник наукових праць № 56. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2010. – С. 33-38.
 11. Інформаційна культура майбутніх учителів історії у новому освітньому просторі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / [гол. ред. Збруєва А.А.]. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – №. 3 (13). – С. 182-190.
 12. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії в педагогічній теорії // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ – Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2010. – Вип. 26. – С. 214-218.
 13. Використання ігрових педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів історії // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ – Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2010. – Вип. 24. – С. 298-302.

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: t.gorohivska@gmail.com

Сторінка у соціальних мережах: https://www.facebook.com/tetyana.horokhivska