Гнилянська Леся Йосифівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гнилянська Леся Йосифівна
Гнилянська.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 25 лютого 1976 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Економічні аспекти покращення інвестиційної привабливості підприємств
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гнилянська Леся Йосифівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 25 лютого 1976 року

Тема дисертації: Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Топоровська Л. Й. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 195, [8] арк. — Бібліогр.: арк. 170-195..(Спеціальність: 08.00.04. — економіка та управління підприємствами(машинобудування та приладобудування))

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент у сфері IT-технологій

Науково-дослідна робота

Коло наукових інтересів: Економічні аспекти покращення інвестиційної привабливості підприємств

Вибрані публікації

 1. Інвестиційний та інноваційний менеджмент : навчальний посібник / Зорина Володимирівна Юринець, Леся Йосифівна Гнилянська . — Львів : Видавництво Львівського університету ім. І.Франка, 2012 . — 319 с. — Бібліогр.: с.304-313 (129 назв) . — На укр. яз. — ISBN 978-966-613-951-4
 2. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту [Текст] : монографія / Гнилянська Л. Й., Харчук В. Ю. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : ЗУКЦ, 2013. — 215 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 198-215. — 300 экз. — ISBN 978-617-655-066-2
 3. Удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю [Текст] : монографія / Кузьмін О. Є., Гнилянська Л. Й. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : ЗУКЦ, 2013. — 111 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 107-111. — 300 экз. — ISBN 978-617-655-075-4
 4. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація [Текст] : навч. посіб. / [[[Князь Святослав Володимирович|С. В. Князь]] та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 3-тє вид., переробл. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 217 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці розд. — 50 экз. — ISBN 978-617-607-508-0
 5. Ідентифікування результативності реалізації інноваційних програм / Л. Й. Топоровська, С. П. Гнилянський, В. Ю. Харчук // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 2021 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 457-458.
 6. Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення : наук. моногр. / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Л. Й. Гнилянська, Д. К. Зінкевич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : [СПОЛОМ], 2010. — 345 с. — Бібліогр.:с. 290-345 (640 назв).
 7. Регулювання реалізації інноваційних програм підприємств / Л. Й. Топоровська, С. П. Гнилянський // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку : І Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих учених, 27-29 квіт. 2010 р. : [у 2 т.] / Нац. гірн. ун-т, Дніпропетр. торг.-пром. палата, Центр розв. підприємництва «Бізнес-інкубатор НГУ». — Д.,2010. — Т. 2. — С. 185-187.
 8. Фактори впливу на ефективність формування і реалізацію підприємствами інно­ваційних програм / Л. Й. Топоровська // Соціальні, фінансові та економічні основи ефек­тивної політики держави в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчен. (30 берез. 2010 р.) / Донец. екон.-гуманіт. ін-т, Навч.-наук.-вироб. комплекс «Прометей». — Донецьк, 2010. — Ч. 1. — С. 208-210.
 9. Гнилянська Л.Й. Екологічні інвестиції в контексті екологічної підготовки сталого розвитку підприємства // Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. Науковий журнал «Бізнес Інформ» – 2018. –№3
 10. Гнилянська Л.Й. Екологічна підготовка як етап науково-технічної підготовки виробництва інноваційної продукції // Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. Ефективна економіка. – 2018. – № 10
 11. Гнилянська Л.Й. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я України // Гнилянська Л.Й., Кохан М.О. Інфраструктура ринку. – 2018. – № 23.
 12. Гнилянська Л.Й Перспективи формування інноваційної інфраструктури України // Гнилянська Л.Й., Юринець З. В., Юринець Р. В. Академічний огляд. – 2018. – № 1 (48).
 13. Гнилянська Л.Й. Моніторинг економічної безпеки як інструмент антикризового управління на залізничному транспорті // Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. / Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі: Колективна монографія /. – Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук. Дніпро: Дніпро : Видавець Біла К.О, 2019
 14. Гнилянська Л.Й. Мотовування та інформаційне забезпечення управлінців, які формують і реалізовують інноваційні програми на промислових підприємствах // Гнилянська Л.Й., Процик І.С. / Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі: Колективна монографія /. – Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук. Дніпро: Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019
 15. Гнилянська Л.Й. Емерджентність управління інноваційно-інвестиційними проектамив умовах інноваційного розвитку підприємства // Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. / Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019.- 737 Розділ 5.2.
 16. Гнилянська Л.Й. Теоретичні аспекти управління витратами на інноваційну діяльність при формуванні і реалізації стратегії інвестиційно-фінансового розвитку підприємства // Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: колективна монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019
 17. Гнилянська Л. Й. Оцінка ефективності функціонування системи охорони здоров’я України в умовах прискореного розвитку інноваційних технологій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України // Юринець З. В., Петрух О. А., Мищишин І. Р., Кохан М. О., Гнилянська Л.Й.: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 33-38. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-6
 18. Gntlianska L. Ecologicalinvestments as a Tool of “Green” Economy Forming // Gntlianska L., SAY L./ Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 715 p. Розділ 2.3 с.180-193
 19. Гнилянська Л.Й. Особливості організування рекламної діяльності на підприємстві в Інтернет-просторі в умовах міжнародних економічних зв’язків(на прикладі ТзОВ «Гербор-Холдинг») / Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія// Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. /за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. Розділ 6.2. с.310-326
 20. Say L. Stages of formation and development of the economy of independent Ukraine: колективна монографія / L. Say, L. Gnylianska. – Nürnberg, Germany: Verlag SWG imex GmbH, 2021. – 472 c.
 21. Ярошевич Н. Б. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): колективна монографія / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, Р. Й. Желізняк, І. С. Скоропад, Т. О. Смірнова, І. Б. Хома, П. А. Гориславець, О. М. Чубка, А. М. Чушак-Голобородько, Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, І. І. Білик, О. О. Маслак, У. І. Моторнюк, Р. Я. Дзвоник, Т. О. Маслак, І. Я. Кулиняк, Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська, К. В. Процак, О. П. Просович, Н. І. Кара, І. С. Процик, А. С. Завербний, Ю. В. Огерчук, М. І. Теребух, Г. Р. Копець. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 c. (Теребух М. І.)
 22. Sai L., Gnylianska L., Kushnir* K. Peculiarities of franchising development in a pandemic condition [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – vol. 4. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Сай Л.П.].
 23. Гнилянська Л. Й., Сай Л. П., Леньо* Л. І. Аспекти розвитку міжнародних економічних відносин на засадах підвищення прибутковості підприємства (на прикладі ТЗОВ «NESTLE S.A.») // Економічний простір : збірник наукових праць / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2021. – № 167. – С. 50–54. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Гнилянська Л.Й.].
 24. Гнилянська Л. Й., Юринець З. В. Делегування як ефективний метод управління командами в організації // Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти : збірник тез за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, 19–20 листопада 2020 р., Дніпро. – Ч. 2. – 2020. – C. 232–234. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 25. Gnylianska L. Economic and legal principles of economic growth in the post-crisis period: колективна монографія / L. Gnylianska, L. Sai. – Steyr: Shioda GmbH, 2021. – 290 c.
 26. Гнилянська Л. Й. Комунікаційний менеджмент: навчальний посібник / Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай. – Львів: Сполом, 2022. – 177 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету ”Львівська політехніка” (протокол № 63 від 23 травня 2022 р.))
 27. Гнилянська Л. Й. Дипломатичний протокол та діловий етикет: практикум: навчальний посібник / Л. Й. Гнилянська, Н. І. Дуляба. – Львів: ЗУКЦ, 2022. – 154 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету ”Львівська політехніка” (протокол № 61 від 21.02. 2022 р.))
 28. Гнилянська Л. Й. Міжнародна економічна діяльність України: практикум: навчальний посібник / Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай. – Львів: ЗУКЦ, 2022. – 126 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету ”Львівська політехніка” (протокол № 61 від 21 лютого 2022 р.))
 29. Юринець З. В. Управління інноваційним розвитком: навчальний посібник / З. В. Юринець, Л. Й. Гнилянська, Р. В. Юринець. – Львів: Сполом, 2022. – 132 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – рекомендовано Вченою радою економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 2 від 23 вересня 2021 р.) та Науково-методичною радою Національного університету ”Львівська політехніка” (протокол № 61 від 21 лютого 2022 р.))
 30. Kobeyeva*** Z., Khussanov*** A., Atamanyuk V., Hnativ Z., Kaldybayeva*** B., Janabayev*** D., Gnylianska L. Analyzing the kinetics in the filtration drying of crushed cotton stalks // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2022. – № 1/8 (115). – С. 55–66. 0,75 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).
 31. Гнилянська Л. Й., Дорошенко* В. І. Заходи з удосконалення управління енергоефективністю на ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» // Економічний простір : збірник наукових праць / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2022. – № 178. – С. 38–45. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Гнилянська Л.Й.].
 32. Гнилянська Л. Й., Дорошенко* В. І., Воєвідка А. Ю. Дослідження функціонування ПП «НВПП «СПАРИНГ-ВІСТ ЦЕНТР» // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 3 лютого 2022 р., Полтава, Україна : [у 2 ч.]. – Ч. 1. – 2022. – C. 29–30. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Воєвідка А. Ю.) [н.к. - Гнилянська Л.Й.].


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua