Гивлюд Микола Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гивлюд Микола Миколайович
Дата народження 07.09.1955 р.
Місце народження М. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Вплив базового волокна на міцність та термічність властивостей бетону;

Підвищення вогнестійкості теплоізо­ля­ційних матеріалів; Вермикуліто-силікатні теплоізоляційні матеріали.

Кваліфікаційний рівень інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1998 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра будівельного виробництва

Гивлюд Микола Миколайович – український науковець, доктор технічних наук, професор, кафедри будівельного виробництва Національного університету «Львівська політехніка» .

Член спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека, за спеціальністю 05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

Тема дисертації

Фізико-хімічні основи отримання силіційелементоорганічних оксид-силікатних покриттів для високотемпературного захисту [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.17.11 / Гивлюд Микола Миколайович ; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — К., 1997. — 316 л.

Напрями наукової діяльності

 • Вплив базового волокна на міцність та термічність властивостей бетону;
 • Підвищення вогнестійкості теплоізо­ля­ційних матеріалів;
 • Вермикуліто - силікатні теплоізоляційні матеріали.

Перелік навчальних дисциплін=

 • Технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів
 • Технологія вогнестійких та жаростійких матеріалів

Публікації

 1. Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Луцюк І.В. Керамзитовий гравій для теплоізоляційних жаростійких бетонів // Вісник ДУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2000. — № 395. — С. 20-22.
 2. Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Луцюк І.В. Дилатометричні дослідження керамзиту із глиносапонітових мас // Вісник НУ «Львівська політехніка», «Хімія,технологія речовин та їх застосування». — 2001. — № 426. — С.40-42.
 3. М.М. Гивлюд, І.В. Луцюк, І.В. Солоха, М.Г. Пона Характеристика фізико-хімічних процесів випалу сапонітової породи // Вопросы химии и химической технологии. —2002. — № 4. — С. 49-51.
 4. Патент України 38033 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення пористого заповнювача /Луцюк І.В., Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г. — № 2000052851; Заявлено19.05.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. — С.373.
 5. Патент України 46967 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення керамзитового гравію /Луцюк І.В., Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г. — № 2000127215; Заявлено15.12.2000; Опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6. — С.418.
 6. Гравій підвищеної термостійкості / Гивлюд М.М., Луцюк І.В., Солоха І.В., Пона М.Г. //Тез. Міжнар. наук.-техн. конф. «Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности». — Харків, 2000. — С. 60-61.
 7. Улучшение качества керамзитового гравия введением в шихту магний железосодержащей добавки/ Гывлюд Н.Н., Солоха И.В., Пона М.Г., Луцюк И.В. // Тез. Междунар. науч.-техн.конф. «Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической промышленности и производстве строительных материалов». — Минск, 2000. — С. 172-173.
 8. Керамзитовий гравій з покращеними термічними характеристиками / Гивлюд М.М., Солоха І.В.,Пона М.Г., Луцюк І.В. // Тез. Міжнар. наук.-техн. конф. «Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности». — Харків, 2001.— С. 64-65.
 9. Керамзитовий гравій підвищеної термостійкості для жаростійких бетонів / Гивлюд М.М., СолохаІ.В., Пона М.Г., Луцюк І.В. // Тез. 2 Міжнар. наук.-техн. конф. «Композиционные материалы». — Київ, 2001. — С.11.
 10. Структуроутворення керамзиту з підвищеною термостійкістю з додатками сапонітової породи // М.М.Гивлюд, І.В. Луцюк, І.В. Солоха, М.Г. Пона // Тез. Міжнар. наук.-техн. конф. «Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности». —Харків, 2002. — С. 56-57.
 11. Повышение термостойкости керамзита путем изменения его фазового состава / Гывлюд Н.Н.,Солоха И.В., Пона М.Г., Луцюк И.В. // Тез. Междунар. науч.-техн. конф. «Новые технологии в химической промышленности». — Минск, 2002. — С.119-120.
 12. М.М.Гивлюд, І.В. Луцюк, І.В. Солоха Вплив магнійзалізовмісної сапонітової породи натермічні властивості керамзитового гравію // Тез. Міжнар. наук.-техн. конф. «Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности». —Харків, 2003. — С. 41-42.
 13. Н.Н. Гывлюд, И.В. Луцюк, И.В. Солоха. Влияние магнийжелезосодержащей добавки на изменение структурной вязкости пиропластического расплава глинистых пород //Тез. Междунар. науч.-техн. конф. «Новые технологии в химической промышленности». — Минск, 2003. — С. 155-156.
 14. Гивлюд М.М., Вахула О.М., Топилко Н.І. Вплив температури нагрівання на процеси масопереносу в зоні контакту покриття-підкладка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів. — 2004. — № 497. — С. 131-133.
 15. Гивлюд М.М., Вахула О.М., Топилко Н.І. Керамічні кордієритвмісні високотемпературні захисні покриття // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів. — 2005. — № 536. — С. 234-236.
 16. Гивлюд М.М., Ємченко І.В., Топилко Н.І. Шляхи регулювання фазового складу та структури цирконвмісної кераміки // Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,вироби та санітарна техніка». — К: Товариство «Знання» України — 2006. — Вип.22. — С. 21-24
 17. ГивлюдМ.М., Топилко Н.І., Боровець З.І. Оксид-силікатні захисні високотемпературні покриття для конструкційних матеріалів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів.— 2006. — № 553. — С. 241-244.
 18. Гивлюд М.М., Топилко Н.І., Гуцуляк Ю.В. Вплив мінералізаторів на фазовий склад спеченої кераміки на основі наповненого оксидами Al2O3 і ZrO2силіційорганічного лаку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів. — 2007. —№ 590. — С. 301-304
 19. Патент накорисну модель № 22516, МПК С09D 5/08; С09D 5/18. Композиція для вогнетривкого покриття / М.М. Гивлюд, Н.І. Топилко (Укр.); Національний університет «Львівська політехніка». — u 2006 12348; Заяв. 24.11.2006; Опубл. 25.04.2007;Бюл. № 5 — 4с.
 20. Патент на корисну модель № 24792, МПК С09D 5/08; С09D 5/18. Композиція для вогнетривкого покриття / М.М. Гивлюд, Н.І. Топилко, І.В. Ємченко (Укр.); Національний університет «Львівська політехніка». — u 2007 03305; Заяв. 27.03.2007; Опубл.10.07.2007; Бюл. № 10 — 4с.
 21. Гивлюд М.М., Семеген Р.І., Топилко Н.І. Високотемпературні захисні керамічні покриття// Тезисы докл. Международной научно-технической конференции «Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности». — Харьков: Каравелла —2004. — С. 67-68.
 22. Гивлюд Н.Н., Вахула О.М., Топилко Н.И. Термо- и жаростойкие кордиеритсодержащие керамические защитные покрытия // Материалы Международной научно-технической конференции «Наука и технология строительных материалов: состояние иперспективы развития». — Минск: БГТУ — 2005. — С. 24-26.
 23. Гивлюд М.М., Ємченко І.В., Топилко Н.І. Мулітвмісні керамічні захисні покриття //Тезисы докл. Международной научно-технической конференции «Технология иприменение огнеупоров и технической керамики в промышленности». — Харьков:Каравелла — 2005. — С. 47-48.
 24. Гивлюд М.М., Ємченко І.В., Топилко Н.І. Вплив оксидних додатків на властивостіоксидної кераміки // Тези доп. Української науково-технічної конференції«Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих і силікатнихматеріалів». — Дніпропетровськ — 2006. — С. 95
 25. Гивлюд М.М., Ємченко І.В., Топилко Н.І., Вашкевич Р.В. Закономірності фазо- та структуроутворення цирконвмісної кераміки // Тезисы. докл. Международнойнаучно-технической конференции «Технология и применение огнеупоров итехнической керамики в промышленности». — Харьков: Каравелла — 2007. — С.22-24. (Підготовлено дослідні зразки, визначено термостійкість конструкційних матеріалів з покриттями).
 26. Вплив компонентів на фазовий склад і структуру покрить для високотемпературногозахисту матеріалів / М.М. Гивлюд, І.В. Ємченко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів.політехніка». −2005. — № 536: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С.240-243. — Бібліогр.: 4 назви.
 27. Керамічні кордієритвмісні високотемпературні захисні покриття / М.М. Гивлюд, 0. М.Вахула, Н.І. Топилко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 536:Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 234-236. — Бібліогр.: 4 назви.
 28. Фактори формування асортименту та рівня якості керамічних виробів / М.М. Гивлюд, 1. Л.Дублянська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 536: Хімія,технологія речовин та їх застосув. — С. 244-247. — Бібліогр.: 3 назви.
 29. Структура захисного покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану / М. М. Гивлюд, І.В. Ємченко, В. В. Артеменко, С. Я. Вовк // Наук. вісн. УкрНДІПБ. — 2010. -№ 1(21). — С. 123-130.
 30. Теплофізичні характеристики вогнезахищеного бетону покриттями на основі наповненого поліалюмосилоксану / М. М. Гивлюд, І. В. Ємченко, О. І. Передрій, І. В.Маргаль // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я.Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 126-131.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 7 назв.
 31. Електрофізичні властивості захисних силікатних покрить / М.М. Гивлюд, З.І. Боровець // Вісн.Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 488: Хімія, технологія речовин таїх застосув. — С. 283-285. — Бібліогр.: 4 назви.
 32. Хімічна стійкість захисних композиційних покриттів до дії агресивних середовищ / М.М.Гивлюд, М.Г. Пона, О.М. Вахула // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». —2003. -№ 488: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 352-355. —Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

ІБІД, каф. БВ, 419 к. ІІ н.к.,

тел.: 258-25-41,

gyvlud@polynet.lviv.ua