Георгіаді Неллі Георгіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
*Георгіаді Неллі Геoргіївна
Georgiade.JPG
д.е.н., професор
Дата народження 8 січня 1974 року.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Галузь наукових інтересів міжнародні економічні відносини, креативний менеджмент, економічний розвиток підприємств,формування і використання інтегрованих систем управління підприємствами тощо.
Науковий ступінь д.е.н. (2012 р.)
Вчене звання професор (2015 р.)
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Георгіаді Неллі Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Дата народження: 8 січня 1974 року.

Освіта

У 1996 р. з відзнакою закінчила Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». У цьому ж році розпочала педагогічну діяльність на посаді викладача-стажиста кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу» за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг.

У 2003 р. отримала звання доцента.

У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему «Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2013 р. і до тепер працює на посаді професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва. У 2015 р. присвоєно звання професора.

Професійна діяльність

У 1997 р. була призначена на посаду асистента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 2000 р. була переведена на посаду старшого викладача, а у 2001р. – доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

З 2003 р. по 2006 р. виконувала обов’язки заступника декана екстернату Інституту дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка».

На запрошення департаменту організаційного розвитку Університету St.Thomas у 2005 р. брала участь у реалізації міжнародного американсько-українського наукового проекту «Креативні методи розв’язання конфліктів в організаціях».

У 2013 р. переведена на посаду професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

З 2017 р. по 2020 р. виступала гарантом освітньо-наукової програми за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

У 2019 р. стала експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».


Наукова діяльність

Сфери наукових інтересів – міжнародні економічні відносини, креативний менеджмент, економічний розвиток підприємств, формування і використання інтегрованих систем управління підприємствами тощо.

Науковий доробок Георгіаді Н.Г складає понад 250 наукових праць, серед яких близько 20 монографій, близько 100 наукових статей у фахових виданнях України.

Монографії

 1. Георгіаді Н. Г. Інтегрованісистеми управління економічним розвитком машинобудівних підприємств: Монографія/ Георгіаді Н. Г. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 336 с.
 2. Георгіаді Н. Г. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства:Монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Г. Георгіаді. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 368 с.
 3. Георгіаді Н. Г. Моніторинг інтегрованої системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства / Н. Г. Георгіаді // Маркетинг. Менеджмент. Інновації:[Монографія] / за ред. д. е. н., проф. С. М Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Папірус»,2010. – С. 151 – 162.
 4. Георгіаді Н. Г. Напрямки удосконалення інтегрованої системи управління економічним розвитком підприємства/ Н. Г. Георгіаді // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути,стратегії для України: монографія / за наук. ред. д. е. н. В. І. Ляшенка, д. е.н. Є. В. Савельєва. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль:Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С.807 – 816.
 5. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: [монографія] / за наук. ред.Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Парус»», 2012. – 458 с. / О.Є.Кузьмін, С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, розділ 3.4. Трансферний потенціал підприємства: сутність, складові елементи, параметри. - С. 188-224.
 6. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: [монографія] / за ред. д.е.н. С.М.Ілляшенка. –Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус»», 2012. – 636 с. / С.В. Князь, Н.Г.Георгіаді. 2.3. Інформаційне забезпечення розвитку евристичних функційпідприємств. - С. 85-91.
 7. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: [монографія] / за аг. ред. д. е. н. В. Я.Швеця, д. ф.-м. н. В. М. Соловйова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 2013. - 360 с. / Н. Г Георгіаді, Р. Б.Вільгуцька, О. Є. Паук. 2.4. Ідентифікування потенціалу реорганізації організаційної структури управління підприємством. – С. 63-73.
 8. Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях:[монография]. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013. – 256 с. /Н. Г. Георгиади, С. В. Князь, Р. Б. Вильгуцкая. 3.2. Трансферный потенциал предприятия в контексте форм адаптации к изменениям макросреды. – С. 79-87.
 9. Metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym / Iwaszczuk N., Heorhiadi N, Zima P. / w: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki, pod red. Natalii Iwaszczuk, Wyd-wo AGH, Kraków 2013, 235 s. 45-60.
 10. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 367 с. / Н.Г. Георгіаді, О.Є.Федорчак, Г.Й.Лучко, розділ 1.6. Прогнозування динаміки величини використання природних ресурсів та показників рівня екологічної безпеки. - С. 79-89.
 11. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 367 с. / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Р.Б.Вільгуцька, Г.Й.Лучко, розділ 2.4. Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності. - С. 165-177.
 12. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Н. Г. Георгіаді, Дж. Конбере, Р. Б. Вільгуцька. 1.1.1. Сутність, види і принципи побудови організаційних структур управління у торговельному підприємництві. –С.7-35.
 13. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Н. Г. Георгіаді, А. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька. 1.1.2. Моделі побудови організаційних структур управління у торговельному підприємництві. –С.36-45.
 14. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька, О. Є. Федорчак 1.1.3. Метод аргументування доцільності реорганізації чинної організаційної структури управління суб’єкта торговельного підприємництва. –С.46-61.
 15. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Н. Г. Георгіаді, В. Є. Крупін, Р. Б. Вільгуцька. 1.1.4. Матрично-мережевий підхід до формування організаційних структур управління суб’єктами торговельного підприємництва. –С.62-70.
 16. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі:[монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В. – Львів: ТзОВ «Видавнича фірма «Афіша»», 2016. - с. / С.В. Князь, Н.Г.Георгіаді, І.О.Красілич, О.П.Павленко. 1.1. Теоретико-методологічні основи розвитку експортно-імпортної діяльності суб’єктами міжнародної торгівлі. – С. 9-42.
 17. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. - 199 с. / С.В. Князь, Н.Г.Георгіаді, Р.Р. Русин-Гриник. Розділ з. Удосконалення управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення зростання їх конкурентоспроможності. – С.108-186.
 18. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: Monograph. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. – 312 c. / Nelli Heorhiadi, Olena Pavlenko. Improvement of integrated enterprise management systems (Удосконалення інтегрованих систем управління підприємствами). – С. 40-57.Публікації у наукометричних виданнях

 1. Георгіаді Н. Г. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Актуальні Проблеми Економіки, Науковий економічний журнал, 2016. - № 9(183). – С.346-351.
 2. Георгіаді Н. Г. Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку України / Н. Г. Георгіаді, М.Т. Бець, О.Є.Федорчак // Актуальні Проблеми Економіки, Науковий економічний журнал, 2016. - № 8(182). – С.361-371.
 3. Георгіаді Н. Г. Рефлексивне управління дифузією результатів інноваційної діяльності підприємств / Н. Г. Георгіаді, Н.О. Шпак, Л.Я.Ванькович // Науковий вісник Полісся . – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). Ч. 2. – С. 8-15.
 4. Георгіаді Н. Г. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, І.О.Красілич // Науковий вісник Полісся . – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 3 (11). Ч. 2. – С. 34-42.
 5. Heorhiadi N. Organizational development in banks management systems / Nelli Heorhiadi, Oleksiy Druhov, Roksolana Vilhutska, Mariana Bets, Andrii Stoianovskyi, Mateusz Folwarski // Banks and Bank Systems, Volume 13, Issue 3, 2018. – P. 1-11
 6. Георгіаді Н. Г. Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Павленко О. П., Русин-Гриник Р. Р. // Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С. 23-29.
 7. Heorhiadi N. Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises / Skynkovskyy R., Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Tоm 1, №4(45). – P. 38–40. – Режим доступу до журналу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/159227
 8. Георгіаді Н. Г. Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Павленко О. П., Русин-гриник Р. Р // Право та науки. – 2020. – №1-2, 2019. – С. 23–30.
 9. Heorhiadi N. Modeling of options of providing entrepreneurship entities competitiveness on the basis of innovation clusters development // Heorhiadi N., Farat O., Kazymyra I., Pavlenko O., Gnylianska L., Sai L., Moroz S., Kalashnyk O., Skrynkovskyy R. // Vision 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage: proceedings of the 34th International business information management association conference, 13–14 November 2019, Madrid, Spain. – 2019. – C. 7319–7323.
 10. Heorhiadi N. Static-dynamic and qualitative characteristics of integrated business management systems // Heorhiadi N., Shayda O., Luchko H., Lema H., Bohiv Y., Skoropad I., Yemchenko I., Lakiza V., Skrynkovskyy R. // 35 IBIMA сonference : paper publication, 1–2 April, 2020, Seville, Spain. – 2020. – C. 730–740.
 11. Heorhiadi N. Analysis of the factors affecting the information support of enterprise management entitie // Heorhiadi Nelli, Stasevych Serhiy, Lytvyn Iryna, Danko Tetyana, Lyvdar Marta, Peredalo Khrystyna, Lema Halyna, Leschuk Halyna, Rozmarina Albina // 35 IBIMA сonference : paper publication, 1–2 April, 2020, Seville, Spain. – 2020. – C. 1035–1045.
 12. Heorhiadi N. Qualimetric Analysis of Pipelines with Corrosion Surfaces in the Monitoring System of Oil and Gas Enterprises // Volodymyr Yuzevych, Nataliia Pavlenchyk, Olha Zaiats, Nelli Heorhiadi, Viktoriia Lakiza. [Електронний ресурс] // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2020. – Volume-9, Issue-1.
 13. Heorhiadi N. Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system // Heorhiadi N., Kniaz S., Zaiats O., Bohiv Y., Pavlenko O., Yemchenko I., Kalashnyk O., Moroz S., Stasevych S., Syzon M. // Arctic. – 2020. – Vol. 73 (3). – P. 128–147.
 14. Heorhiadi N. Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters // Alexander Sumets , Sviatoslav Kniaz , Nelli Heorhiadi , Olexandra Farat , Ruslan Skrynkovskyy, Volodymyr Martyniuk. // Agricultural and Resource Economics. - 2021. - Vol. 7 No. 1 DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10


Публікації у фахових виданнях

 1. Георгіаді Н. Г. Моніторинг стану інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств/ Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. - №1(51). – Львів: ІРДНАНУ, 2009. – С. 121-128.
 2. Георгіаді Н.Г. Концепція інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств / Н. Г. Георгіаді //Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - № 640. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 252-257.
 3. Георгіаді Н.Г. Моделювання системи управління економічним розвитком підприємства / І.Б. Скворцов, Н.Г.Георгіаді //Ефективна економіка. – 2012. – №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Георгіаді Н.Г. Концептуальні засади інтегрованості систем управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств / Н. Г. Георгіаді, С. В. Князь // Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал. - № 2(26). – Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2010. - С. 57 - 68.
 5. Георгіаді Н.Г. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді// Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. - № 1(59). – Львів:ІРДНАНУ, 2011. – С. 47 - 54.
 6. Георгіаді Н.Г. Рішення щодо забезпечення розвитку креативного менеджменту підприємства як елемент інформаційно-комунікаційної системи / О.Є.Кузьмін, С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді,Д.К. Зінкевич // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник науковихпраць. – Випуск 259. – Том VII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.1853 – 1861.
 7. Георгіаді Н.Г. Трансферне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: параметри й характеристики / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.Я.Пушак // Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. - № 1(19). – Луганськ: Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет ім.. Т.Шевченка», 2010. - С. 133-141.
 8. Георгіаді Н.Г. Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблеми їх розвитку в Україні / В. Я.Козаченко, Н. Г. Георгіаді // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - № 691. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 162-172.
 9. Георгіаді Н.Г. Прогнозування цін на спекулятивних ринках з урахуванням дивергенції / Н. Г. Георгіаді, О. Є.Федорчак, Г. Й. Лучко // Вісник Університету банківської справи НБУ. - № 1(10)2011. – К.: ПП «Видавництво «Фенікс», 2011. – С. 326 - 329.
 10. Георгіаді Н.Г. Евристичні функції менеджменту в інтегрованих системах управління машинобудівними підприємствами / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Д. К.Зінкевич // Вісник Університету банківської справи НБУ. - № 1(7) березень 2010.– К.: ПП «Видавництво «Фенікс», 2010. – С. 54 - 58.
 11. Георгіаді Н.Г. Інноваційний розвиток як об’єкт і функція трансферного потенціалу / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Я. Я. Пушак // Вісник Університет убанківської справи НБУ. - № 2(8) червень 2010. – К.: ПП «Видавництво «Фенікс»,2010. – С. 48 - 52.
 12. Георгіаді Н. Г. Трансферний потенціал підприємства: сутність і показники/ С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління».– Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. – № 725. – С.111-121.
 13. Георгіаді Н. Г. Трансферний потенціал інноваційного розвитку підприємства: сутність і особливості оцінювання / С.В.Князь, О.В.Князь,Н.Г.Георгіаді, Я.С.Богів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2012. – №2 (14). – С. 86-93.
 14. Георгіаді Н. Г. Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.С. Богів //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 199-207.
 15. Георгіаді Н. Г. Процесно-збалансований метод розвитку евристичних функцій підприємства / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. Л. Коломієць //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 299-307.
 16. Георгіаді Н. Г. Концептуальний базис оперативно-календарного планування виробництва продукції [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, О. Б. Свірська // Ефективна економіка. –2012. - № 12. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 17. Георгіаді Н. Г. Організаційні засади формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством[Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, О. Б. Свірська, Р. Б. Вільгуцька// Ефективна економіка. – 2013. - № 1. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 18. Георгіаді Н. Г. Сутність і види організаційних структур управління підприємствами / Н. Г. Георгіаді, Р. Б.Вільгуцька // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. - № 7 (17). – С. 94-98.
 19. Heorhiadi N.H.Transfer potential and programs of innovative development / Knyaz S.V., Heorhiadi N.H.,Bogiv Y.S. // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - № 4(30). – С. 191-196.
 20. Георгіаді Н. Г. Організаційна структура управління як складова системи менеджменту підприємства / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. – № 748. – С. 33-40.
 21. Георгіаді Н. Г. Прогнозування ринкової вартості підприємства на засадах побудови лінійних регресійних моделей[Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, С.В. Князь, О.Є.Федорчак //Ефективна економіка. – 2013. - № 7. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 22. Георгіаді Н. Г. Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді,Р. Б. Вільгуцька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий простір. Збірник наукових праць. –Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. – Вип. 1(99). –С.555-567.
 23. Георгіаді Н.Г. Фактори, які впливають на формування і використання організаційних структур управління підприємствами / Георгіаді Н.Г., Князь С.В., Вільгуцька Р.Б. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2013. –Вип. 767. – С.17-25.
 24. Георгіаді Н.Г. Сутність і види механізмів залучення інвестицій напідприємство / Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. // Інвестиції: практика та досвід.– 2013. - № 22. – С. 6-11.
 25. Георгіаді Н.Г. Економічний розвиток підприємства,його сутність та види / Георгіаді Н.Г., Пушак Я.Я., Федорчак О.Є. //Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. - № 3(32). – С. 255-261.
 26. Георгіаді Н.Г. Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій / Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2014. – № 2 (20). – С. 97-101.
 27. Георгіаді Н.Г. Метод аналізування рівня інвестиційної привабливості підприємства / Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. –№ 794. – С.255-262.
 28. Георгіаді Н.Г. Торгівля волатильністю вітчизняних інвестиційних інструментів: проблеми і перспективи / Н. Г. Георгіаді // Інвестиції: практика та досвід. – К.: ТОВ «ДКС Центр». – 2016. - № 5. – С.13-16.
 29. Георгіаді Н.Г. Сучасний стан підприємницької активності в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді // Ефективна економіка. – 2016. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 30. Георгіаді Н.Г. Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств – рітейлерів України / Н.Г.Георгіаді, Г.Й. Лучко, Р.Р. Русин-Гриник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент. – Випуск 23. Ч .1. - 2017, С.72-75.
 31. Георгіаді Н.Г. Застосування підприємствами принципів побудови організаційних структур управління [Електронний ресурс] / ЄН. Г. Георгіаді, Р.Б.Вільгуцька, У.І.Когут // Ефективна економіка. – 2018. - № 3. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 32. Георгіаді Н.Г. Особливості формування персоналу підприємства в умовах розвитку міжнародного підприємництва[Електронний ресурс] / Є.С.Барвінська, Н. Г. Георгіаді, Г.Й.Лучко // Ефективна економіка. – 2018. - № 4. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 33. Георгіаді Н.Г. Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises / Skynkovskyy R., Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Tоm 1, №4(45). – P. 38–40. – Режим доступу до журналу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/159227
 34. Георгіаді Н.Г. Матрично-мережевий підхід до побудови організаційних структур управління підприємствами / Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б. // Ефективна економіка. - 2019. - № 8. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7214 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.5 ( Index Copernicus)
 35. Георгіаді Н. Г. Аналізування організаційних структур управління вітчизняними підприємствами // Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б. // Ефективна економіка. – 2020. – № 7.
 36. Георгіаді Н. Г. Сутність і класифікація чинників міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Сапронов О. М., Мацук В. М. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. – 2020. – Випуск 23, 2019. – С. 30–38.
 37. Георгіаді Н. Г. Вплив інноваційного розвитку на конкурентоспроможність підприємницьких структур // Георгіаді Н. Г., Русин-Гриник Р. Р., Стояновський А. Р., Кайдрович Х. І., Хмиз М. В., Тиркало* Ю. Є. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 6 (50), т. 1. – С. 50–57.


Публікації в іноземних виданнях

 1. Zastosowania modeli matematycznychw ekonomii, finansach I bankowosci: [monografia] / pod redakcja Piotra Pusza. – Rzeszow: Wydawnictwo Mitel, 2012. -/ Nelli Heorhiadi, Sviatoslav Kniaz. The management systems modeling ofenterprice economic development. – S. 153- 174.
 2. Heorhiadi N. Method of morphological analisis ofenterprice management organizational structure / N.Heorhiadi, N.Iwaszczuk, R.Vilhutska // Econtechmod. An international quarterlyjournal. Poland, Lublin - Rzeszow - 2013. Vol. 02. No 4, P. 17-29.
 3. Heorhiadi N. Economic evaluation of investment involvement mechanisms / N.Heorhiadi, O. Fedorchak // Econtechmod. An international quarterly journal. Poland, Lublin - Rzeszow - 2015. Vol. 4. No 1, P. 31-38.
 4. Георгіаді Н.Г. Моніторинг економічної ефективності застосування системно-функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Русин-гриник Р. Р., Марсель К. М., Скриньковський Р., Сопільник Л. І. // Traektoriâ Nauki. – 2021. – Vol. 7, № 3. – P. 3020–3027.

Дисертації, захищені під керівництвом Георгіаді Н.Г.

 • 2012 р. – Лучко Галина Йосипівна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування і реалізація інвестиційних стратегій суб’єктами ринку похідних цінних паперів» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
 • 2015 р. – Вільгуцька Роксолана Богданівна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та використання організаційних структур управління підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 2016 р. – Федорчак Олексій Євстахійович - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 2019 р. – Ванькович Любомир Ярославович - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладацька діяльність

Аудиторні курси

Проф.Георгіаді Н.Г. була лектором і розробником навчально-методичних матеріалів з таких дисциплін, як

 • «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»,
 • «Державне та регіональне управління»,
 • «Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю»,
 • «Консалтинг в інноваційній діяльності»,
 • «Креативний менеджмент»,
 • «Методологія наукових досліджень»;
 • «Державне управління міжнародними економічними відносинами»;
 • «Державне управління митною діяльністю»
 • «Сутність і структура органів управління митною діяльністю»;
 • «Спецкурс з наукових досліджень за спеціальністю»;
 • «Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва» тощо.

Навчальні публікації

Опубліковано більше 10 навчальних посібників, з них 3 – з грифом Міністерства освіти і науки України, 6 конспектів лекцій, понад 50 методичних вказівок до проведення практичних і лабораторних занять, виконання контрольних та індивідуальних завдань студентами тощо.

Найновішими серед навчальних посібників є такі:

 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [навч.-метод. посіб.]/ Н.Г. Георгіаді, Х.С. Передало, С.В. Князь. - [2-ге вид.] – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.- 236 с.
 2. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи іприкладні аспекти.: [навч.-метод. посіб.] / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, Х.С.Передало, Р.З. БерлінгЛьвів: "Інтелект-Захід", 2006.– 260 с.
 3. Основи управлінського консультування: [навч. посіб.] / С.В.Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь. - [2-ге вид.] - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 156 с.
 4. Фінансовий менеджмент: [навч.-метод. посіб.] / С.В. Князь,Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь. - [2-ге вид.] – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.– 184 с.
 5. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація:[навч. посіб.] / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич -Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 144 с.
 6. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація: Навч. посібник / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич;за ред. Кузьміна О.Є. – 2-ге вид., перероб. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 212 с.
 7. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності організацій: [навч. посіб.] / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В.Князь. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006.– 216 с.
 8. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація:[навч. посіб.] / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич;за ред. Кузьміна О.Є. – 3-тє вид., перероб. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 220 с.
 9. Міжнародні фінанси: [навч. посібник] /С.В.Князь, Н.Г.Георгіаді, О.В.Князь, К.О.Дзюбіна, О.Ю.Григор’єв, В.В.Лакіза; за заг. ред.. О.Є.Кузьміна. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. –364 с.
 10. Менеджмент природоохоронної діяльності: організаційно-методичні аспекти: навч. посібник / За наук. ред. С.В.Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 148 с.
 11. Фінансовий менеджмент: навч. Посібник / за наук. Ред.. С.В.Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 224 с.
 12. Довідник товарознавця. Продовольчі товари: навчальний посібник / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, Н. Г. Георгіаді, І. В. Ємченко, П. М. Скрипчук, М. Т. Бець, О. В. Фарат, Г. Й. Лучко, Т. І. Данько, Г. Я. Ільницька-Гикавчук, Н. П. Яворська, О. Н. Боровик, Судук О.Ю, Р. В. Шуляр, В. В. Косовська, О. Є. Федорчак, Л. Ю. Холявка, Світлична Н.Р., Л. С. Іванців, О. П. Тупісь. – Львів: "Львівська політехніка", 2016. – 340 c.
 13. Міжнародні економічні відносини: ел. навч. посібник / С.В.Князь, Н.Г. Георгіаді, І.В.Ємченко, Л.Ю.Холявка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD – ROM).
 14. Довідник товарознавця: продовольчі товари: навчальний посібник / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, Н. Г. Георгіаді, Т. В. Гринько, І. В. Ємченко, В. В. Мартинюк, П. М. Скрипчук, М. Т. Бець, О. В. Фарат, Г. Й. Лучко, Т. І. Данько, Н. П. Яворська, Судук О.Ю, Р. В. Шуляр, О. В. Князь, В. В. Косовська, О. Є. Федорчак, Л. Ю. Холявка, Світлична Н.Р., О. П. Тупісь, В. М. Мацук, Р. Р. Русин-Гриник, С. Г. Ягольник. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2018. – 684 c.
 15. Довідник товарознавця і споживача продовольчих товарів: навчальний посібник / М. Т. Бець, Л. І. Богун, Н. Г. Георгіаді, Т. В. Гринько, Т. І. Данько, І. В. Ємченко, А. Г. Загородній, О. В. Князь, С. В. Князь, В. В. Косовська, Г. Й. Лучко, В. П. Мартинюк, В. М. Мацук, О. І. Мороз, Е. І. Плєшаков, М. В. Римар, Р. Р. Русин-Гриник, Р. М. Скриньковський, П. М. Скрипчук, Р. А. Слав'юк, О. Ю. Судук, О. П. Тупісь, О. В. Фарат, О. Є. Федорчак, Л. Ю. Холявка, Н. Р. Чорна, О. Є. Шайда, С. Г. Швачко, Р. В. Шуляр, Н. П. Яворська, С. Г. Ягольник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 796 c.

Нагороди та відзнаки

За позитивні результати у сфері наукової інавчально-методичної роботи Георгіаді Н.Г. отримувала стипендію Голови Львівської обласної державної адміністрації, а також була відзначена грамотами Національного університету «Львівська політехніка».

У 2019 р. за значні досягнення в навчальній та науковій роботі нагороджена грамотою Національного університету «Львівська політехніка».

Авторські профілі

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-8348-5458;

ResearchGate - https://www.researchgate.net/profile/Nelli_Heorhiadi;

Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191193905;

Web os Science - https://publons.com/researcher/2167674/nelli-heorhiadi/;

Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=vYPsaS8AAAAJ&hl=uk.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 301-г.

E-mail:

 • nelli.heorhiadi@gmail.com
 • nelli.h.heorhiadi@lpnu.ua