Георгіаді Неллі Георгіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Георгіаді Неллі Геoргіївна
Georgiade.JPG
доктор економічних наук, професор
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Галузь наукових інтересів міжнародні економічні відносини, креативний менеджмент, економічний розвиток підприємств,формування і використання інтегрованих систем управління підприємствами тощо.
Науковий ступінь доктор економічних наук (2012 р.)
Вчене звання професор (2015 р.)
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Георгіаді Неллі Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».


Освіта

У 1996 р. з відзнакою закінчила Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». У цьому ж році розпочала педагогічну діяльність на посаді викладача-стажиста кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу» за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг.

У 2003 р. отримала звання доцента.

У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему «Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2013 р. і до тепер працює на посаді професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва. У 2015 р. присвоєно звання професора.

Професійна діяльність

У 1997 р. була призначена на посаду асистента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 2000 р. була переведена на посаду старшого викладача, а у 2001р. – доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

З 2003 р. по 2006 р. виконувала обов’язки заступника декана екстернату Інституту дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка».

На запрошення департаменту організаційного розвитку Університету St.Thomas у 2005 р. брала участь у реалізації міжнародного американсько-українського наукового проекту «Креативні методи розв’язання конфліктів в організаціях».

У 2013 р. переведена на посаду професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

З 2017 р. по 2020 р. виступала гарантом освітньо-наукової програми за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

У 2019 р. стала експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».


Наукова діяльність

Сфери наукових інтересів – міжнародні економічні відносини, креативний менеджмент, економічний розвиток підприємств, формування і використання інтегрованих систем управління підприємствами тощо.

Науковий доробок Георгіаді Н.Г складає понад 250 наукових праць, серед яких близько 20 монографій, близько 100 наукових статей у фахових виданнях України.

Монографії

 1. Георгіаді Н. Г. Інтегрованісистеми управління економічним розвитком машинобудівних підприємств: Монографія/ Георгіаді Н. Г. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 336 с.
 2. Георгіаді Н. Г. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства:Монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Г. Георгіаді. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 368 с.
 3. Георгіаді Н. Г. Моніторинг інтегрованої системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства / Н. Г. Георгіаді // Маркетинг. Менеджмент. Інновації:[Монографія] / за ред. д. е. н., проф. С. М Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Папірус»,2010. – С. 151 – 162.
 4. Георгіаді Н. Г. Напрямки удосконалення інтегрованої системи управління економічним розвитком підприємства/ Н. Г. Георгіаді // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути,стратегії для України: монографія / за наук. ред. д. е. н. В. І. Ляшенка, д. е.н. Є. В. Савельєва. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль:Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С.807 – 816.
 5. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: [монографія] / за наук. ред.Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Парус»», 2012. – 458 с. / О.Є.Кузьмін, С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, розділ 3.4. Трансферний потенціал підприємства: сутність, складові елементи, параметри. - С. 188-224.
 6. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: [монографія] / за ред. д.е.н. С.М.Ілляшенка. –Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус»», 2012. – 636 с. / С.В. Князь, Н.Г.Георгіаді. 2.3. Інформаційне забезпечення розвитку евристичних функційпідприємств. - С. 85-91.
 7. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: [монографія] / за аг. ред. д. е. н. В. Я.Швеця, д. ф.-м. н. В. М. Соловйова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 2013. - 360 с. / Н. Г Георгіаді, Р. Б.Вільгуцька, О. Є. Паук. 2.4. Ідентифікування потенціалу реорганізації організаційної структури управління підприємством. – С. 63-73.
 8. Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях:[монография]. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013. – 256 с. /Н. Г. Георгиади, С. В. Князь, Р. Б. Вильгуцкая. 3.2. Трансферный потенциал предприятия в контексте форм адаптации к изменениям макросреды. – С. 79-87.
 9. Metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym / Iwaszczuk N., Heorhiadi N, Zima P. / w: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki, pod red. Natalii Iwaszczuk, Wyd-wo AGH, Kraków 2013, 235 s. 45-60.
 10. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 367 с. / Н.Г. Георгіаді, О.Є.Федорчак, Г.Й.Лучко, розділ 1.6. Прогнозування динаміки величини використання природних ресурсів та показників рівня екологічної безпеки. - С. 79-89.
 11. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 367 с. / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Р.Б.Вільгуцька, Г.Й.Лучко, розділ 2.4. Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності. - С. 165-177.
 12. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Н. Г. Георгіаді, Дж. Конбере, Р. Б. Вільгуцька. 1.1.1. Сутність, види і принципи побудови організаційних структур управління у торговельному підприємництві. –С.7-35.
 13. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Н. Г. Георгіаді, А. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька. 1.1.2. Моделі побудови організаційних структур управління у торговельному підприємництві. –С.36-45.
 14. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька, О. Є. Федорчак 1.1.3. Метод аргументування доцільності реорганізації чинної організаційної структури управління суб’єкта торговельного підприємництва. –С.46-61.
 15. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Н. Г. Георгіаді, В. Є. Крупін, Р. Б. Вільгуцька. 1.1.4. Матрично-мережевий підхід до формування організаційних структур управління суб’єктами торговельного підприємництва. –С.62-70.
 16. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі:[монографія] / за наук. ред. д.е.н. Князя С.В. – Львів: ТзОВ «Видавнича фірма «Афіша»», 2016. - с. / С.В. Князь, Н.Г.Георгіаді, І.О.Красілич, О.П.Павленко. 1.1. Теоретико-методологічні основи розвитку експортно-імпортної діяльності суб’єктами міжнародної торгівлі. – С. 9-42.
 17. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. - 199 с. / С.В. Князь, Н.Г.Георгіаді, Р.Р. Русин-Гриник. Розділ з. Удосконалення управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення зростання їх конкурентоспроможності. – С.108-186.
 18. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: Monograph. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. – 312 c. / Nelli Heorhiadi, Olena Pavlenko. Improvement of integrated enterprise management systems (Удосконалення інтегрованих систем управління підприємствами). – С. 40-57.
 19. Циркулярна економіка як новий спосіб господарювання в умовах цифрової трансформації: колективна монографія – Трускавець: Посвіт, 2021. – 124 c. / Георгіаді Н. Г., Русин-Гриник Р. Р., Тиркало Ю. Є. Управління підприємницькими ризиками в умовах сталого розвитку. - С.
 20. Безпека праці. Теорія і практика сучасного розвитку: колективна монографія. - Львів: Видавництво Західно-Український консалтинг центр, 2021. – 270 c. / Нагурський О. А., Качан С. І., Шепітчак В. Б., Васійчук В. О., Болібрух Б. В., Георгіаді Н. Г. Забезпечення мікроклімату виробничих приміщень: безпеково-економічні аспекти.


Публікації у наукометричних виданнях

 1. Георгіаді Н. Г. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Актуальні Проблеми Економіки, Науковий економічний журнал, 2016. - № 9(183). – С.346-351.
 2. Георгіаді Н. Г. Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку України / Н. Г. Георгіаді, М.Т. Бець, О.Є.Федорчак // Актуальні Проблеми Економіки, Науковий економічний журнал, 2016. - № 8(182). – С.361-371.
 3. Георгіаді Н. Г. Рефлексивне управління дифузією результатів інноваційної діяльності підприємств / Н. Г. Георгіаді, Н.О. Шпак, Л.Я.Ванькович // Науковий вісник Полісся . – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). Ч. 2. – С. 8-15.
 4. Георгіаді Н. Г. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, І.О.Красілич // Науковий вісник Полісся . – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 3 (11). Ч. 2. – С. 34-42.
 5. Heorhiadi N. Organizational development in banks management systems / Nelli Heorhiadi, Oleksiy Druhov, Roksolana Vilhutska, Mariana Bets, Andrii Stoianovskyi, Mateusz Folwarski // Banks and Bank Systems, Volume 13, Issue 3, 2018. – P. 1-11
 6. Георгіаді Н. Г. Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Павленко О. П., Русин-Гриник Р. Р. // Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С. 23-29.
 7. Heorhiadi N. Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises / Skynkovskyy R., Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Tоm 1, №4(45). – P. 38–40. – Режим доступу до журналу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/159227
 8. Георгіаді Н. Г. Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Павленко О. П., Русин-гриник Р. Р // Право та науки. – 2020. – №1-2, 2019. – С. 23–30.
 9. Heorhiadi N. Modeling of options of providing entrepreneurship entities competitiveness on the basis of innovation clusters development // Heorhiadi N., Farat O., Kazymyra I., Pavlenko O., Gnylianska L., Sai L., Moroz S., Kalashnyk O., Skrynkovskyy R. // Vision 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage: proceedings of the 34th International business information management association conference, 13–14 November 2019, Madrid, Spain. – 2019. – C. 7319–7323.
 10. Heorhiadi N. Static-dynamic and qualitative characteristics of integrated business management systems // Heorhiadi N., Shayda O., Luchko H., Lema H., Bohiv Y., Skoropad I., Yemchenko I., Lakiza V., Skrynkovskyy R. // 35 IBIMA сonference : paper publication, 1–2 April, 2020, Seville, Spain. – 2020. – C. 730–740.
 11. Heorhiadi N. Analysis of the factors affecting the information support of enterprise management entitie // Heorhiadi Nelli, Stasevych Serhiy, Lytvyn Iryna, Danko Tetyana, Lyvdar Marta, Peredalo Khrystyna, Lema Halyna, Leschuk Halyna, Rozmarina Albina // 35 IBIMA сonference : paper publication, 1–2 April, 2020, Seville, Spain. – 2020. – C. 1035–1045.
 12. Heorhiadi N. Qualimetric Analysis of Pipelines with Corrosion Surfaces in the Monitoring System of Oil and Gas Enterprises // Volodymyr Yuzevych, Nataliia Pavlenchyk, Olha Zaiats, Nelli Heorhiadi, Viktoriia Lakiza. [Електронний ресурс] // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2020. – Volume-9, Issue-1.
 13. Heorhiadi N. Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system // Heorhiadi N., Kniaz S., Zaiats O., Bohiv Y., Pavlenko O., Yemchenko I., Kalashnyk O., Moroz S., Stasevych S., Syzon M. // Arctic. – 2020. – Vol. 73 (3). – P. 128–147.
 14. Heorhiadi N. Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters // Alexander Sumets , Sviatoslav Kniaz , Nelli Heorhiadi , Olexandra Farat , Ruslan Skrynkovskyy, Volodymyr Martyniuk. // Agricultural and Resource Economics. - 2021. - Vol. 7 No. 1 DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10
 15. Heorhiadi N. Methodological toolkit for assessing the level of stability of agricultural enterprises // Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Skrynkovskyy, R., Matsuk V.// Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2022. - № 8(1). - Р. 235-255. - https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12

Публікації у фахових виданнях

 1. Георгіаді Н. Г. Моніторинг стану інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств/ Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. - №1(51). – Львів: ІРДНАНУ, 2009. – С. 121-128.
 2. Георгіаді Н.Г. Концепція інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств / Н. Г. Георгіаді //Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - № 640. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 252-257.
 3. Георгіаді Н.Г. Моделювання системи управління економічним розвитком підприємства / І.Б. Скворцов, Н.Г.Георгіаді //Ефективна економіка. – 2012. – №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Георгіаді Н.Г. Концептуальні засади інтегрованості систем управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств / Н. Г. Георгіаді, С. В. Князь // Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал. - № 2(26). – Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2010. - С. 57 - 68.
 5. Георгіаді Н.Г. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді// Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. - № 1(59). – Львів:ІРДНАНУ, 2011. – С. 47 - 54.
 6. Георгіаді Н.Г. Рішення щодо забезпечення розвитку креативного менеджменту підприємства як елемент інформаційно-комунікаційної системи / О.Є.Кузьмін, С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді,Д.К. Зінкевич // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник науковихпраць. – Випуск 259. – Том VII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.1853 – 1861.
 7. Георгіаді Н.Г. Трансферне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: параметри й характеристики / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.Я.Пушак // Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. - № 1(19). – Луганськ: Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет ім.. Т.Шевченка», 2010. - С. 133-141.
 8. Георгіаді Н.Г. Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблеми їх розвитку в Україні / В. Я.Козаченко, Н. Г. Георгіаді // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - № 691. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 162-172.
 9. Георгіаді Н.Г. Прогнозування цін на спекулятивних ринках з урахуванням дивергенції / Н. Г. Георгіаді, О. Є.Федорчак, Г. Й. Лучко // Вісник Університету банківської справи НБУ. - № 1(10)2011. – К.: ПП «Видавництво «Фенікс», 2011. – С. 326 - 329.
 10. Георгіаді Н.Г. Евристичні функції менеджменту в інтегрованих системах управління машинобудівними підприємствами / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Д. К.Зінкевич // Вісник Університету банківської справи НБУ. - № 1(7) березень 2010.– К.: ПП «Видавництво «Фенікс», 2010. – С. 54 - 58.
 11. Георгіаді Н.Г. Інноваційний розвиток як об’єкт і функція трансферного потенціалу / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Я. Я. Пушак // Вісник Університет убанківської справи НБУ. - № 2(8) червень 2010. – К.: ПП «Видавництво «Фенікс»,2010. – С. 48 - 52.
 12. Георгіаді Н. Г. Трансферний потенціал підприємства: сутність і показники/ С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління».– Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. – № 725. – С.111-121.
 13. Георгіаді Н. Г. Трансферний потенціал інноваційного розвитку підприємства: сутність і особливості оцінювання / С.В.Князь, О.В.Князь,Н.Г.Георгіаді, Я.С.Богів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2012. – №2 (14). – С. 86-93.
 14. Георгіаді Н. Г. Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.С. Богів //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 199-207.
 15. Георгіаді Н. Г. Процесно-збалансований метод розвитку евристичних функцій підприємства / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. Л. Коломієць //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 299-307.
 16. Георгіаді Н. Г. Концептуальний базис оперативно-календарного планування виробництва продукції [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, О. Б. Свірська // Ефективна економіка. –2012. - № 12. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 17. Георгіаді Н. Г. Організаційні засади формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством[Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, О. Б. Свірська, Р. Б. Вільгуцька// Ефективна економіка. – 2013. - № 1. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 18. Георгіаді Н. Г. Сутність і види організаційних структур управління підприємствами / Н. Г. Георгіаді, Р. Б.Вільгуцька // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. - № 7 (17). – С. 94-98.
 19. Heorhiadi N.H.Transfer potential and programs of innovative development / Knyaz S.V., Heorhiadi N.H.,Bogiv Y.S. // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - № 4(30). – С. 191-196.
 20. Георгіаді Н. Г. Організаційна структура управління як складова системи менеджменту підприємства / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. – № 748. – С. 33-40.
 21. Георгіаді Н. Г. Прогнозування ринкової вартості підприємства на засадах побудови лінійних регресійних моделей[Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, С.В. Князь, О.Є.Федорчак //Ефективна економіка. – 2013. - № 7. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 22. Георгіаді Н. Г. Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді,Р. Б. Вільгуцька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий простір. Збірник наукових праць. –Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. – Вип. 1(99). –С.555-567.
 23. Георгіаді Н.Г. Фактори, які впливають на формування і використання організаційних структур управління підприємствами / Георгіаді Н.Г., Князь С.В., Вільгуцька Р.Б. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2013. –Вип. 767. – С.17-25.
 24. Георгіаді Н.Г. Сутність і види механізмів залучення інвестицій напідприємство / Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. // Інвестиції: практика та досвід.– 2013. - № 22. – С. 6-11.
 25. Георгіаді Н.Г. Економічний розвиток підприємства,його сутність та види / Георгіаді Н.Г., Пушак Я.Я., Федорчак О.Є. //Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. - № 3(32). – С. 255-261.
 26. Георгіаді Н.Г. Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій / Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2014. – № 2 (20). – С. 97-101.
 27. Георгіаді Н.Г. Метод аналізування рівня інвестиційної привабливості підприємства / Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. –№ 794. – С.255-262.
 28. Георгіаді Н.Г. Торгівля волатильністю вітчизняних інвестиційних інструментів: проблеми і перспективи / Н. Г. Георгіаді // Інвестиції: практика та досвід. – К.: ТОВ «ДКС Центр». – 2016. - № 5. – С.13-16.
 29. Георгіаді Н.Г. Сучасний стан підприємницької активності в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді // Ефективна економіка. – 2016. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 30. Георгіаді Н.Г. Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств – рітейлерів України / Н.Г.Георгіаді, Г.Й. Лучко, Р.Р. Русин-Гриник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент. – Випуск 23. Ч .1. - 2017, С.72-75.
 31. Георгіаді Н.Г. Застосування підприємствами принципів побудови організаційних структур управління [Електронний ресурс] / ЄН. Г. Георгіаді, Р.Б.Вільгуцька, У.І.Когут // Ефективна економіка. – 2018. - № 3. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 32. Георгіаді Н.Г. Особливості формування персоналу підприємства в умовах розвитку міжнародного підприємництва[Електронний ресурс] / Є.С.Барвінська, Н. Г. Георгіаді, Г.Й.Лучко // Ефективна економіка. – 2018. - № 4. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.
 33. Георгіаді Н.Г. Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises / Skynkovskyy R., Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Tоm 1, №4(45). – P. 38–40. – Режим доступу до журналу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/159227
 34. Георгіаді Н.Г. Матрично-мережевий підхід до побудови організаційних структур управління підприємствами / Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б. // Ефективна економіка. - 2019. - № 8. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7214 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.5 ( Index Copernicus)
 35. Георгіаді Н. Г. Аналізування організаційних структур управління вітчизняними підприємствами // Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б. // Ефективна економіка. – 2020. – № 7.
 36. Георгіаді Н. Г. Сутність і класифікація чинників міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Сапронов О. М., Мацук В. М. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. – 2020. – Випуск 23, 2019. – С. 30–38.
 37. Георгіаді Н. Г. Вплив інноваційного розвитку на конкурентоспроможність підприємницьких структур // Георгіаді Н. Г., Русин-Гриник Р. Р., Стояновський А. Р., Кайдрович Х. І., Хмиз М. В., Тиркало* Ю. Є. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 6 (50), т. 1. – С. 50–57.


Публікації в іноземних виданнях

 1. Zastosowania modeli matematycznychw ekonomii, finansach I bankowosci: [monografia] / pod redakcja Piotra Pusza. – Rzeszow: Wydawnictwo Mitel, 2012. -/ Nelli Heorhiadi, Sviatoslav Kniaz. The management systems modeling ofenterprice economic development. – S. 153- 174.
 2. Heorhiadi N. Method of morphological analisis ofenterprice management organizational structure / N.Heorhiadi, N.Iwaszczuk, R.Vilhutska // Econtechmod. An international quarterlyjournal. Poland, Lublin - Rzeszow - 2013. Vol. 02. No 4, P. 17-29.
 3. Heorhiadi N. Economic evaluation of investment involvement mechanisms / N.Heorhiadi, O. Fedorchak // Econtechmod. An international quarterly journal. Poland, Lublin - Rzeszow - 2015. Vol. 4. No 1, P. 31-38.
 4. Георгіаді Н.Г. Моніторинг економічної ефективності застосування системно-функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Русин-гриник Р. Р., Марсель К. М., Скриньковський Р., Сопільник Л. І. // Traektoriâ Nauki. – 2021. – Vol. 7, № 3. – P. 3020–3027.

Дисертації, захищені під керівництвом Георгіаді Н.Г.

 • 2012 р. – Лучко Галина Йосипівна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування і реалізація інвестиційних стратегій суб’єктами ринку похідних цінних паперів» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
 • 2015 р. – Вільгуцька Роксолана Богданівна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та використання організаційних структур управління підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 2016 р. – Федорчак Олексій Євстахійович - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 2019 р. – Ванькович Любомир Ярославович - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладацька діяльність

Аудиторні курси

Проф.Георгіаді Н.Г. була лектором і розробником навчально-методичних матеріалів з таких дисциплін, як

 • «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»,
 • «Державне та регіональне управління»,
 • «Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю»,
 • «Консалтинг в інноваційній діяльності»,
 • «Креативний менеджмент»,
 • «Методологія наукових досліджень»;
 • «Державне управління міжнародними економічними відносинами»;
 • «Державне управління митною діяльністю»
 • «Сутність і структура органів управління митною діяльністю»;
 • «Спецкурс з наукових досліджень за спеціальністю»;
 • «Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва» тощо.

Навчальні публікації

Опубліковано більше 10 навчальних посібників, з них 3 – з грифом Міністерства освіти і науки України, 6 конспектів лекцій, понад 50 методичних вказівок до проведення практичних і лабораторних занять, виконання контрольних та індивідуальних завдань студентами тощо.

Найновішими серед навчальних посібників є такі:

 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [навч.-метод. посіб.]/ Н.Г. Георгіаді, Х.С. Передало, С.В. Князь. - [2-ге вид.] – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.- 236 с.
 2. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи іприкладні аспекти.: [навч.-метод. посіб.] / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, Х.С.Передало, Р.З. БерлінгЛьвів: "Інтелект-Захід", 2006.– 260 с.
 3. Основи управлінського консультування: [навч. посіб.] / С.В.Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь. - [2-ге вид.] - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 156 с.
 4. Фінансовий менеджмент: [навч.-метод. посіб.] / С.В. Князь,Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь. - [2-ге вид.] – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.– 184 с.
 5. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація:[навч. посіб.] / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич -Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 144 с.
 6. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація: Навч. посібник / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич;за ред. Кузьміна О.Є. – 2-ге вид., перероб. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 212 с.
 7. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності організацій: [навч. посіб.] / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В.Князь. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006.– 216 с.
 8. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація:[навч. посіб.] / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич;за ред. Кузьміна О.Є. – 3-тє вид., перероб. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 220 с.
 9. Міжнародні фінанси: [навч. посібник] /С.В.Князь, Н.Г.Георгіаді, О.В.Князь, К.О.Дзюбіна, О.Ю.Григор’єв, В.В.Лакіза; за заг. ред.. О.Є.Кузьміна. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. –364 с.
 10. Менеджмент природоохоронної діяльності: організаційно-методичні аспекти: навч. посібник / За наук. ред. С.В.Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 148 с.
 11. Фінансовий менеджмент: навч. Посібник / за наук. Ред.. С.В.Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 224 с.
 12. Довідник товарознавця. Продовольчі товари: навчальний посібник / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, Н. Г. Георгіаді, І. В. Ємченко, П. М. Скрипчук, М. Т. Бець, О. В. Фарат, Г. Й. Лучко, Т. І. Данько, Г. Я. Ільницька-Гикавчук, Н. П. Яворська, О. Н. Боровик, Судук О.Ю, Р. В. Шуляр, В. В. Косовська, О. Є. Федорчак, Л. Ю. Холявка, Світлична Н.Р., Л. С. Іванців, О. П. Тупісь. – Львів: "Львівська політехніка", 2016. – 340 c.
 13. Міжнародні економічні відносини: ел. навч. посібник / С.В.Князь, Н.Г. Георгіаді, І.В.Ємченко, Л.Ю.Холявка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD – ROM).
 14. Довідник товарознавця: продовольчі товари: навчальний посібник / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, Н. Г. Георгіаді, Т. В. Гринько, І. В. Ємченко, В. В. Мартинюк, П. М. Скрипчук, М. Т. Бець, О. В. Фарат, Г. Й. Лучко, Т. І. Данько, Н. П. Яворська, Судук О.Ю, Р. В. Шуляр, О. В. Князь, В. В. Косовська, О. Є. Федорчак, Л. Ю. Холявка, Світлична Н.Р., О. П. Тупісь, В. М. Мацук, Р. Р. Русин-Гриник, С. Г. Ягольник. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2018. – 684 c.
 15. Довідник товарознавця і споживача продовольчих товарів: навчальний посібник / М. Т. Бець, Л. І. Богун, Н. Г. Георгіаді, Т. В. Гринько, Т. І. Данько, І. В. Ємченко, А. Г. Загородній, О. В. Князь, С. В. Князь, В. В. Косовська, Г. Й. Лучко, В. П. Мартинюк, В. М. Мацук, О. І. Мороз, Е. І. Плєшаков, М. В. Римар, Р. Р. Русин-Гриник, Р. М. Скриньковський, П. М. Скрипчук, Р. А. Слав'юк, О. Ю. Судук, О. П. Тупісь, О. В. Фарат, О. Є. Федорчак, Л. Ю. Холявка, Н. Р. Чорна, О. Є. Шайда, С. Г. Швачко, Р. В. Шуляр, Н. П. Яворська, С. Г. Ягольник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 796 c.

Нагороди та відзнаки

За позитивні результати у сфері наукової і навчально-методичної роботи Георгіаді Н.Г. отримувала стипендію Голови Львівської обласної державної адміністрації, а також була відзначена грамотами Національного університету «Львівська політехніка».

У 2019 р. за значні досягнення в навчальній та науковій роботі нагороджена грамотою Національного університету «Львівська політехніка».

У 2021 р. за заслуги перед Львівською політехнікою нагороджена Дипломом Національного університету "Львівська політехніка".

У 2022 р. за вагомий внесок у розвиток української науки, значні досягнення у праці та активну громадянську позицію одержала подяку Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики .

Авторські профілі

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-8348-5458;

ResearchGate - https://www.researchgate.net/profile/Nelli_Heorhiadi;

Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191193905;

Web os Science - https://publons.com/researcher/2167674/nelli-heorhiadi/;

Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=vYPsaS8AAAAJ&hl=uk.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 301-г.

E-mail:

 • nelli.heorhiadi@gmail.com
 • nelli.h.heorhiadi@lpnu.ua