Вчена рада

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Вчена рада — колегіальний орган у вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.

Особливості в Україні

У вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації Вчена рада утворюється строком до п'яти років, для національного вищого навчального закладу — строком до семи років. У вузі також можуть діяти вчені ради факультетів, а також можуть бути створені вчені ради інших структурних підрозділів, повноваження яких визначаються керівником вищого навчального закладу.

Повноваження

До компетенції Вченої ради належать:

 • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;
 • подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

Не менше як половиною статутного складу Вченої ради вищого навчального закладу можуть вноситися клопотання до вищого колегіального органу громадського самоврядування вузу про відкликання керівника вищого навчального закладу.

Рішенням Вченої ради вищого навчального закладу створюється кафедра за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

Вченою радою вищого навчального закладу обираються на посаду завідуючий кафедрою за конкурсом строком на п'ять років (для національного вузу — строком на сім років), директор бібліотеки вищого навчального закладу строком на п'ять років (для національного вищого навчального закладу — строком на сім років).

Рішенням Вченої ради створюється факультет вищого навчального закладу за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання.

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вузу.

Вчена рада факультету

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації. Таку Вчену раду очолює її голова — декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами:

 • заступники декана;
 • завідуючі кафедрами;
 • керівники органів самоврядування факультету;
 • виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук;
 • виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу.

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Входження, зокрема, керівників органів студентського самоврядування факультету, які займають ці посади (навіть, на громадських засадах), до складу вчених рад факультетів є законним.

Виборними представниками від факультету до вченої ради факультету та Вченої ради вузу не можуть бути студенти або аспіранти (особи, які навчаються в вузі), бо виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників обираються з числа професорів, докторів наук, а виборні представники, які представляють інших працівників факультету мають працювати в ньому на постійній основі.

До компетенції вченої ради факультету належать:

 • визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
 • обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 • вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
 • ухвалення фінансових плану і звіту факультету.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою вищого навчального закладу.

Див. також