Воськало Володимир Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воськало Володимир Іванович
1976-07-30IMG 0241.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 30 липня 1976 року
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Галузь наукових інтересів бухгалтерський облік витрат та управління ними.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Воськало Володимир Іванович — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 30 липня 1976 року

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри із організаційної роботи.

Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування".

Профорг кафедри.

Вищу освіту здобув у 1999 році, закінчивши Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Облік і аудит». Після закінчення навчання працює у Львівській політехніці.

У березні 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні».

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Звітність підприємств»;
 • «Фінансовий облік ІІ»;
 • «Теорія та історія оподаткування»;
 • «Державний фінансовий контроль».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень пов'язаний із вдосконаленням фінансового обліку та звітності в Україні в сучасних умовах господарювання.

У співавторстві опублікував 17 навчальних посібників (з них 7 із грифом МОН України), зокрема «Бухгалтерський облік в Україні», «Облік і аудит»: вступ до фаху», «Аудит», «Контроль і ревізія», «Бухгалтерський облік», «Облік, аналіз і аудит», «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування», «Організація бухгалтерського обліку», «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та ін.

Є автором понад 25-ти статей, що були опубліковані у фахових збірниках ВНЗ України; співавтором понад 30 методичних розробок.

Брав участь у понад 20 науково-практичних конференціях.

Вибрані публікації

 1. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, В. І. Лемішовський, В. І. Воськало, В. С. Мохняк, — Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 440 с.
 2. Бухгалтерський облік та оподаткування : [навч. посіб.] / Р. Л. Хом’як, В. І. Лемішовський, — Вид. 3-тє, доповн. і переробл. — Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 1220 с.
 3. Контроль і ревізія : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай, Т. М. Бойчук, В. І. Воськало, В. І. Лемішовський, Ю. П. Матюшко, В. Я. Оліховський, Т. Р. Хом’як. — 4-те вид., оновл. й доповн. — Л. : Магнолія 2006, 2010. — 322 с.
 4. Воськало В.І. Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні: Монографія. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2010. – 176 с.
 5. Проблеми сегрегації нового житлового будівництва / Л. Т. Шевчук, В. І. Воськало // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.8. С 188-194. — Бібліогр.: 11 назв.
 6. Проблеми формування та використання резервного капіталу / Н. М. Воськало, В. І. Воськало // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 305-309. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). -Бібліогр.: 12 назв.
 7. Загородній А. Г. Wybrane zagadnienia wspolczesney rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie : monografia / Pod redakcja Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015.: монографія / А. Г. Загородній, О. Є. Кузьмін, І. Й. Яремко, І. В. Алєксєєв, О. Г. Мельник, В. І. Воськало, Н. М. Воськало, Л. М. Пилипенко, О. І. Тивончук, О. С. Височан, С. Й. Сажинець, Г. О. Партин, М. Я. Яструбський, А. М. Дідик, Н. С. Станасюк, Т. Т. Гринів, О. В. Дідух, В. Я. Оліховський, Н. О. Литвиненко. – Lublin, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015. – 326 c.
 8. Загородній А. Г. Облік і аудит: вступ до фаху (2-ге вид., доопрац. і доп.): навчальний посібник / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, І. В. Борщук, О. С. Височан, В. І. Воськало, Я. С. Карп'як, В. С. Мохняк, С. Й. Сажинець, Р. Л. Хом'як, В. М. Чубай, В. Д. Шквір, І. Й. Яремко, М. Я. Яструбський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 288 c.
 9. Карп'як Я. С. Організація обліку: навчальний посібник / Я. С. Карп'як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 368 c.
 10. Лемішовський В. І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік, національні стандарти, оподаткування та звітність. Навч. посібник / за ред. Лемішовського В.І.: навчальний посібник / В. І. Лемішовський, А. М. Дідик, Гаращенко В.І., Р. Л. Хом'як, В. І. Воськало, О. С. Лемішовська, В. С. Мохняк, Л. П. Мороз, Р. В. Бойко. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2016. – 1024 c.
 11. Хомяк Р.Л. Контроль і ревізія: навчальний посібник / Хомяк Р.Л., Н. С. Станасюк, В. М. Чубай, Т. М. Бойчук, В. І. Воськало, В. І. Лемішовський, Ю. П. Матюшко, В. Я. Оліховський, Т. Р. Хомяк. – Львів: Магнолія-2006, 2011. – 315 c.
 12. Voskalo V., Voskalo N. Preconditions for introducing of the integrated reporting in Ukraine // Економіка, підприємництво, менеджмент. – 2016. – № 6. – P. 25–30.
 13. Воськало В. І. Примітки до фінансової звітності як елемент повноти висвітлення інформації // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2017. – № Вип. 27(7). – C. 37–40.
 14. Воськало В. І., Воськало Н. М. Відображення власного капіталу у фінансовій звітності підприємств різних організаційно-правових форм // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Т.24.3. – C. 203–209.
 15. Воськало В. І., Грицай О. І. Контролювання витрат на маркетинг промислового підприємства // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал. – 2017. – № 3 (77). – C. 21–27.
 16. Воськало Н. М., Карий О. І., Воськало В. І. Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також Податкового кодексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 55–60.
 17. Voskalo Volodymyr, Skybinska Zoryana, Voskalo Natalia. Current problems of preparation and presentation of consolidated financial statements // Management challenges in a network economy : proceedings of the MakeLearn and TIIM international conference, 17–19 May 2017, Lublin, Poland. – 2017. – P. 531–532.
 18. Воськало В. І., Воськало Н. М., Сороковий П. М. Особливості обліку і оподаткування основної діяльності житлово-будівельних кооперативів // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – 2017.
 19. Воськало Н. М., Воськало В. І. Теоретичні та методологічні основи розрахунків за виплатами працівникам // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 2 (13). – С. 239–244.
 20. Швай Р. І., Воськало В. І. Деякі аспекти процесу навчання облікових дисциплін // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 18. – С. 413–418.
 21. Воськало В. І., Воськало Н. М. Інтелектуальний капітал через призму методу бухгалтерського обліку // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 5. – С. 135–140.
 22. Воськало Н. М., Воськало В. І. Обліково-податкові аспекти розкриття інформації про доходи підприємства // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 51. – С. 195–200.
 23. Fesenko V., Vakulchyk O., Skasko O., Voskalo V., Protasova Y. Methods of parametric audit and reliability analysis of foreign related enterprises [Електронний ресурс] // Espacios. – 2020. – Vol. 41, iss. 7.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: volodymyr.i.voskalo@lpnu.ua