Воскресенська Тетяна Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воскресенська Тетяна Ігорівна
1983-08-06IMG 0125.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 6 серпня 1983 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність облік і аудит
Галузь наукових інтересів — дослідження та удосконалення економічного інструментарію оцінювання, контролю та управління витратами суб’єктів господарювання;

— сучасні інформаційні системи обліку та аналізу; — адаптація звітності до сучасних умов функціонування суб’єктів господарювання; — соціальні та екологічні аспекти діяльності підприємств.

Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Яремко Ігор Йосафатович ,Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Воскресенська Тетяна Ігорівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 6 серпня 1983 року

Вищу освіту здобула в 2005 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою.

Загальний стаж роботи понад 15років.

У 2008р. отримала сертифікат CAP.

Впродовж 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Львівської політехніки за спеціальністю 8.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

В 2011 році після навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Формування систем діагностування витрат машинобудівних підприємств».

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Яремко Ігор Йосафатович ,Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри обліку та аналізу

У 2012 р. пройшла курси підвищення кваліфікації з використанням системи електронного документообігу «M.E.Doc».

У 2017 р. пройшла стажування у ТзОВ «ДК-Консалтинг», м. Львів. З жовтня 2018 р. по січень 2019 р. проходила міжнародне стажування в Університет Марії-Кюрі Склодовської, м. Любліні.

У 2019 році отримала сертифікат, який засвідчує рівень володіння англійською мовою на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.

Викладацька діяльність

Педагогічний стаж становить понад 15 років.

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін:

 • "Податковий та митний контроль";
 • "Статистика"
 • «Управлінський облік»;
 • «Економічний аналіз»;
 • «Бухгалтерський облік».

Наукова діяльність

Сфери наукових інтересів:

 • дослідження й удосконалення економічного інструментарію управління витратами суб'єктів господарювання;
 • адаптація звітності до сучасних реалій функціонування підприємств;
 • використання інтераційних методів навчання;
 • фінансово-економічні, соціальні та екологічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання.

Вибрані публікації

Опублікувала (одноосібно чи у співавторстві) понад 90 праць, зокрема 50 наукового та понад 40 навчально-методичного характеру, підручник та навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також практикум. Є співавтором розміщених у Віртуальному навчальному середовищі комплексів з п'яти дисциплін.

 1. Свідрик Т.І. Методи аналізування витрат: переваги та недоліки використання в системі діагностування /Т.І. Свідрик//Галицький економічний вісник. Наукове видання. – 2012. – №1 (34).– С.120-126.
 2. Свідрик Т.І. Критерії оцінювання витратомістких показників машинобудівних підприємств: особливості визначення порогових значень /Т.І.Свідрик// Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету, Луцьк: РВВ ЛНТУ. – 2012. – Вип. 9(3). – С. 250-257
 3. Свідрик Т.І. Аналізування чинних оцінно-аналітичних систем діяльності економічних суб’єктів / Свідрик Т.І.//Вісник національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2012. – № 722. – С. 231-236.
 4. Свідрик Т.І. Удосконалення методики розрахунку загального рівня беззбитковості машинобудівних підприємств/ Т.І. Свідрик //Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». – 2012. –Випуск 2(36). – С. 153-157.
 5. Свідрик Т.І., Коць О.О. Особливості формування інформаційно-аналітичної бази функціонально-вартісного аналізу витрат машинобудівного підприємства/ Т.І. Свідрик, О.О. Коць //Економічний простір: збірник наукових праць, Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2012.– № 60. – С. 264-270.
 6. Свідрик Т.І. Моніторингові системи економічних суб'єктів: види та функціональне призначення/ Т.І. Свідрик // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 93-101.
 7. Свідрик Т.І., Гринів Т.Т. Використання ланцюга створення вартості М. Портера під час аналізування витрат машинобудівних підприємств / Т.І. Свідрик, Т.Т. Гринів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 749. – С. 372–377.
 8. Свідрик Т.І., Ільницька О.М. Роль облікової інформації у формуванні управлінського рішення / Т.І. Свідрик, О.М. Ільницька // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2013. – Випуск 1(29). – С. 69-73.
 9. Voskresenska T. Gruniv T. Social expenditures of the enterprise semantic characteristics, types and peculiarities of their recording in accounting and reporting / Voskresenska T. Gruniv T. // Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: coll. monogr. / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ministry of Science and Higher Education of Poland, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin; ed. by: A. Zahorodniy, H. Ronek. – Lviv: Publ. House ofLviv Polytechnic, 2013, 280 р., P. 131–143.
 10. Коць О.О., Свідрик Т.І. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації/ О.О. Коць, Т.І. Свідрик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки: Чернівці КНТЕУ. – 2014. – Вип. І. (53). – С. – 279-288.
 11. Skubinska Z., Gruniv T., Voskresenska T. The ecological indicators of an enterprise’s activity: the need for evaluation and reflection in accounting and reporting / Skubinska Z., Gruniv T., Voskresenska T. // Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise: сoll. monogr. / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ministry of Science and Higher Education of Poland, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin; ed. by: A. Zahorodniy, H. Ronek. – Lviv; Lublin: Publ. House of Lviv Polytechnic, 2014. – 380 р., P. 126–135.
 12. Ольшанська М.В., Воскресенська Т.І. Інтегрування малого підприємства у господарські структури як один зі шляхів виходу з кризи та етапи прийняття управлінських рішень щодо інтеграційного процесу / М.В.Ольшанська, Т.І. Воскресенська // Економічний простір: збірник наукових праць: Дніпропетровськ: ПДАБА. –2016. – № 107. – С. 137-150.
 13. Воскресенська Т.І. Ольшанська М.В., Фінансово-економічні перспективи територіального об’єднання громад/ Т.І. Воскресенська, М.В.Ольшанська, // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 308–313.
 14. Воскресенська Т.І. Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення/ Т.І. Воскресенська // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2017. – № 862. – С. 49-54.
 15. Воскресенська Т.І. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні/ Воскресенська Т.І. // Бізнес Інформ. – 2018. – №1. – C. 254–259.
 16. Voskresenska T. Dzoba N. Management Reporting of the Enterprise: Content Characteristics and Specific Nature of Its Formation/ T.Voskresenska, N. Dzoba // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Vol. 5, №1. – P. 31–38.
 17. Jaremko I., Voskresenska T. Transaction costs of enterprises: the issue of accounting and analysis management/ I. Jaremko, T. Voskresenska // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 2. – P. 261–267., наукометрична база даних Web of Science.
 18. Воскресенська Т.І. Ольшанська М.В., Статистична звітність підприємств: якісна характеристика, проблеми формування і використання її показників/ Т.І. Воскресенська, М.В.Ольшанська // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», серія: «Економічні науки». – 2019. – № 3 (23). – С. 37-43. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4820.
 19. Воскресенська Т.І. Формування мотиваційної активності студентів обліково-економічних спеціальностей у результатах навчальної діяльності/ Т.І. Воскресенська // Бізнес Інформ. – 2020. – №5. – C. 289–294. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-289-294.

Є співавтором навчальних посібників, підручників:

 1. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва / Хомяк Р.Л., Ольшанська М.В., Сажинець С.Й., Хомяк Т. Р., Свідрик Т.І., Чубай В.М., Цогла О.Р., Литвиненко Н.О., Лемішовська О.С. // Навчальний посібник. - Львів: Магнолія-2006. - 2012.- 254с.
 2. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва / Хомяк Р.Л., Ольшанська М.В., Хомяк Т. Р., Воскресенська Т. І., Мельник Н. В., Нашкерська М. М. // Навчальний посібник.- Львів: СПОЛОМ, 2018р. - 250 с.
 3. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г.О. Партин Г.О., Загородній А.Г., Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280 с.
 4. Загородній А.Г. Управлінський облік: практикум / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук, Т.І. Воскресенська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 336 с.
 5. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 6. Партин Г.О Управлінський облік: практикум / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська, Н.Б. Дзьоба. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 364 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: tetiana.i.voskresenska@lpnu.ua