Видавнича діяльність кафедри проектування та експлуатації машин

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Видавнича діяльність кафедри проектування та експлуатації машин ведеться у двох напрямах:

  • видання наукових праць;
  • видання навчально-методичної літератури.

Співробітниками кафедри опубліковано 15 монографій і навчальних посібників, понад 600 наукових праць.

На кафедрі приділяється значна увага методичному забезпеченню навчального процесу. Створені фонди навчально-методичних розробок, вживаються заходи щодо ефективності використання методичних матеріалів та посібників. Щорічно кафедра розробляє плани підготовки та подання до видавництва університету рукописів методичного забезпечення навчального процесу.

Огляд виданих праць

За період існування кафедри видано такі навчальні підручники, посібники і монографії:

Обкладинка Опис
18-pem-dmytriv-dynamika robotiv.jpg
Дмитрів В. Т., Ланець О. С.

Динаміка і точність роботів. Навчальний посібник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 200 с.


Розглянуто основні методи аналізу динаміки промислових роботів як просторових систем твердих тіл з кількома ступенями вільності. Динаміку переміщень, швидкостей і пришвидшень виконавчих механізмів роботів проаналізовано векторним методом, методами матриць і гвинтів. Методи динамічного силового аналізу ґрунтуються на рівняннях Лагранжа, принципах Даламбера, принципі Гаусса й орієнтовані на комп’ютерні обчислення. Наведено приклади застосування теоретичних положень для конкретних маніпуляторів роботів, зокрема маніпуляторів зі сферичними механізмами кінематичних ланцюгів. Для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування», аспірантів цієї галузі наукових досліджень, інженерів-конструкторів цього напряму.

17-pem-zinko-3d.png
Зінько Р. В., Топільницький В. Г.

Системи 3D моделювання. Навчальний посібник. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. — 150 с.


У посібнику висвітлено основні питання об’ємного проектування просторових об’єктів. Значну увагу приділено концепції використання 3D-моделювання в сучасних САПР, принципам сучасного 3D-моделювання у промисловому дизайні, особливостям його освоєння. Описано сучасні технології 3D-сканування, 3D-друку. Наведено практичні вправи з 3D-моделювання у середовищі САПР SolidWorks. Посібник призначений для студентів, бакалаврів, магістрів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

19-pem-stotsko-vr.gif
Бурек Я., Стоцько З. А., Гурей І. В.

Верстатне обладнання. Навчальний посібник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 168 с.


Наведено загальні відомості про характеристики та параметри верстатного обладнання, робочу систему верстатів, формоутворення поверхонь, види рухів у верстатах, системи профілювання, структурні та кінематичні схеми верстатів, призначення, характеристики та класифікації верстатного обладнання, кінематичні схеми та ланцюги рухів верстатів, можливості автоматизації підготовки виробництва та виготовлення виробів з використанням автоматизованого верстатного обладнання.

18-pem-stotsko-mod.gif
Стоцько З. А.

Моделювання технологічних систем. Навчальний посібник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 188 с.


Наведені основні принципи побудови моделей процесів, обладнання. систем управління. Застосування методики моделювання проілюстровано прикладами. Для студентів базових напрямів "Машинобудування", "Інженерна механіка", спеціальностей "Обладнання електронної промисловості" і "Обладнання переробних та харчових виробництв".

16-EMB-Stotsko-Narys.jpg.jpg
Стоцько З. А., Кодра Ю. В., Шеремета Р. М., Завербний А. Р., Топільницький В. Г., Стефанович Т. О.

Кафедра електронного машинобудування. До 50-річчя заснування. Історико-бібліографічний нарис. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 112 с.


У книзі висвітлено напрями навчальної, організаційно-методичної, наукової та виховної діяльності кафедри електронного машинобудування Національного університету «Львівська політехніка» від часу її заснування до наших днів. Представлено кадровий склад кафедри у різні роки та інформацію про окремих випускників кафедри.

15-EMB-Sheremeta-Test.jpg
Боровець В. М., Дуб'янський О. В., Зелінський І. Д., Лукіна Г. М., Нємий С. В., Ройко Ю. Я., Троцький В. І., Шеремета Р. М., Юрчишин І. І.

Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут інженерної механіки та транспорту) : навч. посібник для вступників до Національного університету "Львівська політехніка" на рівень магістра / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф.  З. Г. Піха. — Львів : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2012. — 300 с.


Посібник містить програми та взірці тестових завдань з фахових дисциплін для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів до Національного університету "Львівська політехніка". Посібник складається з двох частин. Перша частина містить перелік спеціальностей, навчальних дисциплін та взірці тестів. У другій частині наведено програми дисциплін з їхніми шифрами. Програми розміщені в алфавітному порядку. Призначений для підготовки до вступних випробовувань на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр".

14-EMB-Sherema-Vacuum.jpg
Шеремета Р. М.

Техніка створення вакууму: Навч. посібник. — Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2012. — 188 с.


Викладено принцип дії та конструкційні особливості вакуумних насосів та вловлювачів. Наведено їх технічні характеристики та можливості використання в різноманітних підкачувальних системах, теоретичні матеріали, що дають змогу розраховувати параметри вакуумних насосів та вловлювачів.

13-EMB-Stotsko1.jpg
Білоус Б. Д., Кузьо І. В., Мороз А. С., Пістун І. П.,Стоцько З. А.

Практичний довідник керівника : Навч. посібник / За ред. Б. Д. Білоуса. — Луцьк : Видавництво ”Волинянин”, 2010. — 648 с.


Висвітлена сутність понять та термінів механіки, механізмів, процесів, технологій та обладнання для їх реалізації, які становлять основу нематеріальних активів, ноу-хау, "мовчазних знань" інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства.

12-EMB-Maystr1.jpg
Ханик Я. М., Троцький В. І., Станіславчук О. В., Майструк В. В., Гаврилів Р. І.

Процеси та апарати хімічних технологій. Ч.V : Навч. посібник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 176 с.


Описано основні закономірності та методи розрахунку масообмінних процесів у системах рідина – рідина та тверда фаза – рідина, зокрема, екстракція, екстрагування, розчинення, адсорбція, кристалізація, баромембранні процеси. Наведені конструкції, методи та приклади розрахунку основних розмірів відповідної масообмінної апаратури.

11-EMB-KVM-1.jpg
Кодра Ю. В., Стоцько З. А.

Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин : Навч. посібник / За ред. З. А. Стоцька. — Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. — 312 с.


Коротко викладені метрологічні основи контролю лінійних розмірів, елементи і структуру засобів вимірювання, контрольно-вимірювальні пристрої, що ґрунтуються на різних фізичних явищах і застосовуються як автоматизованому технологічному обладнанні, так і у спеціальних контрольно-вимірювальних автоматах. Розглянуто пристрої автоматичного активного і післяопераційного контролю, а також типові схеми контрольно-сорувальних автоматів.

10-EMB-Zavant prystr.jpg
Кодра Ю. В., Стоцько З. А., Гаврильченко О. В.

Завантажувальні пристрої технологічних машин. Розрахунок і конструювання : Навч. посібник / За ред. З. А. Стоцька. — Львів : Видавництво "Бескид Біт". 2008. — 356 с.


Розглянуті питання готовності виробів до автоматизованого виробництва, їх автоматичного орієнтування, групового завантаження і касетування. Розглянуті магазинні і бункерні завантажу- вальні пристрої, пристрої для дозування і завантаження сипучих і рідиних матеріалів, автооператори і захватні пристрої.

9-EMB-Sherem-1.jpg
Огар П. М., Шеремета Р. Н., Лханаг Д.

Герметичность металлополимерных стыков шероховатых поверхностей : Монография. — Братск : Изд-во БрГУ, 2006. — 156 с.


Розглянуті теоретичні основи проектування ущільнюючих стиків герметизуючи пристроїв. Розроблена математична модель жорсткої поверхні, яка враховує розподіл нерівностей по всій висоті шорсткого шару і взаємний вплив нерівностей при пружному і в’язкопружному контакті, а також методика розрахунку втрат через ущільнюючий стик з врахуванням злиття окремих плям контакту і процесі облітерації. Приведена методика синтезу герметизуючих пристроїв з заданими експлуатаційними показниками.

8-EMB-Yask2.jpg
Паламарчук І. П., Берник П. С., Стоцько З. А, Яськов В. В., Зозуляк І. А.

Теплообмінні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва : Навчальний посібник. — Львів : Видавництво “Бескид Біт”, 2006. — 368 с.


Розглянуто принципові схеми і особливості конструкцій та технологічної реалізації теплообмінного і масообмінного обладнання, яке використовується у переробному та харчовому виробництвах. Наведено методологію практичного розрахунку типових вузлів відповідних машин та їх технологічних, конструкційних і техніко-економічних параметрів.

7-EMB-Yask1.jpg
Берник П. С., Стоцько З. А, Паламарчук І. П., Яськов В. В., Зозуляк І. А.

Механічні процеси і обладнання переробного та харчового виробництва : Навч. посібник. — Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 336 с.


Розглянуто принципові схеми і особливості конструкцій та технологічної реалізації груп механічного обладнання, яке використовується у переробному та харчовому виробництві. Наведено методологію практичного розрахунку типових вузлів та технологічних, кінематичних, конструкційних, енергетичних параметрів.

6-EMB-KodraRIK2.jpg
Кодра Ю. В., Стоцько З. .А.

Технологічні машини. Розрахунок і конструювання. Видання друге, доповнене. Навч. посібник   За ред. З. А. Стоцька. — Львів : Видавництво "Бескид Біт", 2004. — 466 с.


Розглянута теорія продуктивності машин, принципи побудови багатопозиційних машин, циклічність їх роботи, проектування типових механізмів, електромеханічних та пневматичних приводів, а також систем керування машинами-автоматами. Доповнена розділом "Завантажувальні пристрої технологічних машин".

5-EMB-KodraRIK1.jpg
Кодра Ю. В., Стоцько З. .А.

Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : Навч. посібник / За ред. З. А. Стоцька. — Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 468 с.


Розглянута теорія продуктивності машин, принципи побудови багатопозиційних машин, циклічність їх роботи, проектування типових механізмів, електромеханічних та пневматичних приводів, а також систем керування машинами-автоматами.

4-EMB-Modelyuv.jpg
Стоцько З. А.

Моделювання технологічних систем : Навч. посібник. — Київ : УМК ВО, 1992. — 132 с.


Наведені основні принципи побудови моделей процесів, обладнання, систем управління. Застосування методики моделювання ілюструється прикладами.

3-EMB-Algorytm.jpg
Стоцько З. А., Михайлинин Ю. М.

Алгоритмізація розв’язування інженерних задач : Навч. посібник. — Київ : УМК ВО, 1992. — 76 с.


Розглянуто характерні прийоми алгоритмізації інженерних задач і методи їх розв’язування з допомогою ЕОМ. Застосування методики ілюструється прикладами.

2-EMB-Shtank.jpg
Рабинович А. Н., Матвейчук В. С., Штанков О. Б.

Автоматизация загрузки и разгрузки металлообрабатывающего оборудования. — Киев : Южное отделение МАШГИЗа, 1963. — 116 с.


Викладені основні питання побудови процесів завантаження і розвантаження автоматичних машин і ліній. Приведені принципові та конструкції основних елементів автоматичних машин та ліній.

1-EMB-Povid-Besp-Rik.jpg
Повидайло В. А., Беспалов К. И.

Расчет и конструирование бункерных загрузочных устройств для металлорежущих станков : Учебное пособие. — Киев: Южное отделение МАШГИЗа, 1959. — 106 с.


Розглянуто раціональні конструкції бункерних завантажувальних пристроїв для найпоширеніших типів заготовок, подається методика їх розрахунку і конструювання. Особливу увагу приділено розрахунку і конструюванню вібраційних бункерних пристроїв.

Див. також

Джерела

  • Науковий звіт кафедри ПЕМ .
  • Видавництво Львівської політехніки. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://vlp.com.ua.