Вибрані публікації Голяка Р.Л.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Використання електронних технологій у визначенні швидкості виконання фізичних вправ в процесі реалізації професійно-прикладної спрямованості занять спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів / В. М. Корягін, Р. Л. Голяка, О. З.Блавт // Сучасна стратегія та інноваційні технології фізичного вдосконаленнястудентської молоді (в традиціях науково-педагогічної школи ОНПУ) : наук.моногр. за ред. Р. І. Раєвського : за матеріалами міжнар. симп., 16-17 верес.2010 р., Одеса / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти України, Одес. нац.політехн. ун-т, Укр. акад. економ. кібернетики. — О. : Наука і техніка, 2010. —С. 457-465. — Бібліогр.: 10 назв.
 2. Гальваномагнітні пристрої вимірювання квазістаціонарних магнітних полів реакторів термоядерного синтезу / І. А. Большакова, Р. Л. Голяка, В. Е. Єрашок, Т. А. Марусенкова //Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телеко-мунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13-15 квітня 2010 р. : тези доп. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 11. — Бібліогр.: 3 назви.
 3. Завадостійкий сигнальний перетворювач на базі синхронного детектора / З. Готра, Р. Голяка, О.Готра, І. Гельжинський, Т. Марусенкова // Вимірюв. техніка та метрологія :міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Б. І.Стадник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — Вип. 71. — С.110-116. — Бібліогр.: 8 назв.
 4. Метод калібрування сенсорів магнітного поля на розщеплених холлівських структурах /З. Ю. Готра, Р. Л. Голяка, Т. А. Марусенкова // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ».−2010. — Темат. вып. № 31 : Информатика и моделирование. — С. 74-79. —Бібліогр.: 8 назв.
 5. Метод калібрування сенсорів магнітного поля на розщеплених холлівських структурах /З. Ю. Готра, Р. Л. Голяка, Т. А. Марусенкова // Проблемы информатики имоделирования : тез. десятой междунар. науч.-техн. конф. (27-29 сент. 2010 г.),Харьков / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», РВУЗ «Крым. гуманитар.ун-т». — Харьков ; Ялта, 2010. — С. 38. — Бібліогр.: 6 назв.
 6. Мікроелектронні теплові сенсори потоку для застосування в біомедичній практиці / З. Ю. Готра,Р. Л. Голяка, С. В. Павлов, С. С. Куленко // V International conference onoptoelectronic information technologies «Photonics-ODS 2010» : abstracts,Ukraine, Vinnytsia, Sept. 28-30, 2010 / Vinnytsia Nat. Tech. Univ. [et. al.]. —Вінниця, 2010. — Р. 111-112.
 7. Польова характеристика сенсорів магнітного поля на розчеплених холлівських структурах /І. А. Большакова, З. Ю. Готра, Р. Л. Голяка, Т. А. Марусенкова // Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13-15 квітня 2010 р. : тези доп. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 10. — Бібліогр.: 1 назва.
 8. Польова характеристика сенсорів магнітного поля на розщеплених холлівських структурах /І. А. Большакова, Р. Л. Голяка, Т. А. Марусенкова // Електроніка : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Д. Заячук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2010. — С. 66-75. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 681). —Бібліогр.: 7 назв.
 9. Трехкомпонентные сенсоры магнитного поля с высокой пространственной разрешающей способностью /И. А. Большакова, Р. Л. Голяка, З. Ю. Готра, Т. А. Марусенкова // Современные информационные и электронные технологии : тр. ХІ Междунар. науч.-практ. конф.,24-28 мая 2010 г., Украина, Одесса. — Одесса, 2010. — Т. 2. — С. 114.-Библиогр.: 3 назви.
 10. Irradiation tests of ITER candidate Hall sensors using two types of neutron spectra / I.Duran, I. Bolshakova, L. Viererbl, J. Sentkerestiova, R. Holyaka, Z. Lahodova,P. Bem // Rev. Sci. Instruments. — 2010. — Vol. 81, № 10. — [4 p.]. —Bibliogr.: 3 titles.
 11. Optimization of microelectronic megnetic sensors on the splitted hall structures / Z. Hotra,R. Holyaka, T. Marusenkova // Warsztaty doktoranckie, 24-27 czerwca 2010,Lublin. — Lublin, 2010. — [6 p.]. — Bibliogr.: 4 titles.
 12. Rail-to-railsignal transducers for USB sensor devices / Z. Yu. Hotra, R. L. Holyaka, I. I.Gelzynskyy, T. A. Marusenkova, V. V. Levenets // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар.конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 330. — Bibliogr.: 1title. — Парал. тит. арк. англ.
 13. Signaltransducers of capacitive microelectronic sensors / Z. Hotra, R. Holyaka, T.Marusenkova, J. Potencki // Elektronika: konstrukcje, technologie,zastosowania. — 2010. -№ 8. — S. 129-132. — Bibliogr.: 20 titles.
 14. Spice модель cmos rail-to-rail операційного підсилювача / З. Ю. Готра, Р. Л. Голяка, І. І.Гельжинський, Н. В. Костів // Електроінформ. — 2010. — № 1. — С. 22-26. —Бібліогр.: 7 назв.
 15. Функціональносинтезуючі ІС. Розділ 6 в монографії «Аналогова мікросхемотехніка вимірювальнихта сенсорних пристроїв» / За ред. Готри З., Голяки Р. — Львів: Вид. Державного університету «Львівська політехніка», 1999. — С.123-167.
 16. Термостатування саморозігрівом первинних перетворювачів. Розділ 10 в монографії «Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорних пристроїв» / За ред. Готри З.,Голяки Р. — Львів: Вид. Державного університету «Львівська політехніка», 1999.— С.256-277.
 17. Спеціальні режими роботи сенсорних пристроїв. Розділ 11 в монографії «Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорних пристроїв» / За ред. Готри З.,Голяки Р. — Львів: Вид. Державного університету «Львівська політехніка», 1999.— С.278-325.
 18. Готра З.,Голяка Р., Петрів О., Морозов Ю. Однокристальні вторинні перетворювачі вимірювальних систем // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Теорія іпроектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. — 1996. — № 302.— С.94-97.
 19. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Халавка А.І., Каліта В. Система автоматичного регулювання підсилення з теплоелектричним зворотнім зв’язком // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Автоматика, вимірювання та керування. — 1996. -№ 305. -С.75-78.
 20. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Халавка А.І. Моделювання теплових режимів інтегральних схем за допомогою пакета Pspice // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування: теорія та практика — 1996. — № 313. — С.114-120.
 21. Структурнізасоби аналогового оброблення сигналу в мікроелектронних сенсорних пристроях //Тематичний збірник статей «Схемотехніка інтегральних аналогових сенсорнихпристроїв». За редакцією З.Ю.Готри, Р.Л.Голяки, В.Каліти — Львів, видавництво ДУ «Львівська політехніа». — 1996. — С.3-10.
 22. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Морозов Ю.В., Халавка А.І. Очікувальний режим роботибіполярних сенсорних ІС багатоканальних інформаційно-вимірювальних систем //Вісник ДУ «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування: теорія тапрактика — 1996. — № 313. — С.142-148.
 23. Готра З., Голяка Р., Халавка А. Теплокерований операційний підсилювач // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектроннихпристроїв. — 1997. — № 326. — С.88-92.
 24. Gotra Z.Yu., Golyaka R.L., Gladoun M.R., Martinov D.O., Kalita W., Bansky J.,Slosareik S., Dovica M. Controlled voltage source with relative temperaturescale // International Journal of Microcircuits & Electronic Packaging. —IMAPS. — 1997. — Vol.20. — № 3 — PP.447-452.
 25. Gotra Z.,Golyaka R., Morozov Y., Gladoun M.R., Slosarcik S., Gmiterko A. Second arytransducers of sensor integrated circuits with signal bus supply // Journal ofElectrical Engineering. — 1997. — Vol.48. — № 11. — PP.292-297.
 26. Gotra Z.Yu., Golyaka R.L., Khalavka A.I., Kalita W., Bansky J. Thermal-controlledoperational amplifier as a new multi-porpose component of monolithiclow-frequency ICs // International Journal of Microcircuits & Electronic Packaging. — IMAPS. — 1997. — Vol.20. — № 4 — PP.516-520.
 27. Bansky J.,Gotra Z.Yu., Golyaka R.L., Khalavka A.I., Kalita W., Application of theheat-transfer process to monolithic low-frequency IC design // Journal of Electrical Engineering. — 1997. — Vol.48. — № 12. — PP.307-311.
 28. Голяка Р.Алгоритм функціонування та структура аналогового синтезатора функцій // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. — 1998. — №352. — С.179-183.
 29. Голяка Р.Інтегральні термокомпенсатори сенсорних пристроїв // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Електроніка. — 1998. — № 357. — С.18-24.
 30. Готра З.,Голяка Р., Гладун М. Розробка та дослідження латеральних двоколекторних магнетотранзисторів // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Електроніка. — 1998.— № 357. — С.24-30.
 31. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Халавка А.И. Монолитные полупроводниковые интегрированные цепи на эффектах теплопередачи // Известия ВУЗов «Радиоэлектроника». — 1999. —Том 42. № 1-2. — С.59-65.
 32. Голяка Р.Методика аналізу характеристик аналогових синтезаторів функцій // Вісник ДУ«Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. — 1999. — № 367.— С.6-10.
 33. Большакова І., Голяка Р. Алгоритми термостабілізації функціонально-інтегрованих магнітометичних перетворювачів // Вісник ДУ «Львівська політехніка».Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2000. — № 387. — С.70-75.
 34. Гладун М.Р., Голяка Р.Л., Лопатинський І.Є. Лінеаризація характеристики перетворення магнітокерованих інтегральних схем // Вісник ДУ «Львівська політехніка».Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. — 2000. — № 393. — С.3-7.
 35. Голяка Р.Л., Єрашок В.Е., Максимів І.В. Дослідження та аналіз стабільностіінтегрального низьковольтного джерела опорної напруги // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Електроніка. — 2000. — № 397. — С.32-36.
 36. І.А.Большакова,Р.Л.Голяка. Функціонально-інтегрований магнітометричний перетворювач //Технології створення перспективних комп’ютерних засобів та систем звикористанням новітньої елементної бази: Зб. наукових праць / НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова, Наук. рада НАН України з пробл. «Кібернетика». —Київ, 2000. — С.149-154.
 37. Большакова И.А., Голяка Р.Л. Способ коррекции характеристик магнитометрических устройств для радиационных условий эксплуатации. // Известия ВУЗов. «Радиоэлектроника». —2000. — Том 43. № 9. — С.45-50.
 38. Гладун М.Р., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Лопатинський І.Є., Потенцкі Є. Алгоритм функціонування та структура програмованого коректора характеристи коднокристальних сенсорних пристроїв // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Електроніка.— 2000. № 401. — С.24-29.
 39. Большакова И.А., Голяка Р.Л. Функционально интегрированный магнитометрический преобразователь // Технология и конструирование в электронной аппаратуре —2000. — С.40-42.
 40. I.Bolshakova,S.Krukovskii, R.Holyaka, A.Matkovskii, A.Moroz. Way of providing radiationresistance of magnetic field semiconductor sensor // Radiation Physics andChemistry. Elsevier Science. — 2001. — № 61. — PP.743-745.
 41. Большакова І.А., Голяка Р.Л. Магнітометри для екстремальних умов експлуатації //Управляющие системы и машины. УСиМ. — 2001. — № 2. — С.46-49.
 42. Голяка Р.Л. Двопорогові компаратори — нова елементна база інтелектуальних сенсорів //Вісник НУ «Львівська політехніка». Електроніка. — 2001. — № 423. — С.36-40.
 43. Голяка Р.Л. Широкосмугові функціонально-синтезуючі перетворювачі твердотільнихсенсорних інтегральних схем // Вісник НУ «Львівська політехніка». Елементитеорії та прилади твердотільної електроніки. — 2001. — № 427. — С.31-35.
 44. Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Єрашок В.Е., Шевчук О.І. Принципи термокомпенсації низьковольтних опорних напруг // Вісник НУ «Львівська політехніка».Електроніка. — 2001. — № 430. — С.32-36.
 45. I.Bolshakova,R.Holyaka, C.Leroy. Novel approaches toward the development of Hall sensorbased magnetometric devices for charged particle accelerators // IEEE Transactions on applied superconductivity. — 2002 — Vol.12, No.1. — PP.1655-1658.
 46. Голяка Р.Л. Багатофункцiональне джерело еталонної напруги // Матер. н.-т. конф.«Сучаснi проблеми автоматизованої розробки і виробництва радiоелектронних засобiв...». Ч.1. Львiв. — 1994. — С.134-136.
 47. Смеркло Л.М., Голяка Р.Л. Математична модель потужного інтегрального біполярного транзистора // Н.-т.конф.«Досвід розробки приладо-технологічних САПР мікроелектроніки». Львів. — 1995. — Тези доп. Ч.1 — C.100.
 48. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Морозов Ю.В., Гладун М.Р. Очікувальний режим роботи інформаційно-вимірювальних систем та його забезпечення // Друга національнанаук. конф. «Інформатика: теорія, технологія, техніка — ІТТТ-95». Одеса. —1995. — Матер. доп. — С.31-32.
 49. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Гладун М.Р., Мартинов Д.О. Iнтегральна схема контролерамагнiтодiода // Наук. конф. присв. 120-рiччю заснування Чернiвецького унiверситету. Чернівці. — 1995 р. — Матерiали, Т.2, «Фiзико-математичнi науки».— С.16.
 50. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Петрів О.Р., Морозов Ю.В. Однокристальний вторинний перетворювач сенсорних пристроїв // Мiжн. наук. конф. присв. 150-рiччю вiд дня нар. I.Пулюя. — Львiв. — 1995. Тези доп. — С.212-213.
 51. Голяка Р.,Павлишин О., Максимів І., Забарило А. Програмна оболонка для теплового моделювання ІС на основі ППП Pspice // «Ураїнськомовне програмне забезпечення Укр Софт—95». — Тези доп. 5-ї Міжн н.-п. конф. Львів. — 1995. — С.59.
 52. Голяка Р.Л., Смеркло Л.М., Морозов Ю.В., Забарило А. Ю. Комплект ІС з частотним перетворенням для вимівальної та сенсорної техніки // Мiжн. наук.-техн. конф.«Сучасні проблеми розробки і виробництва радіоелектронних засобів...». — Львів.— 1996. — Матер. конф. — С.104
 53. Голяка Р.,Гладун М., Морозов Ю., Забарило А. Програмне забезпечення для оптимiзацiїструктурних засобiв лiнеаризацiї характеристик iнтегральних сенсорних пристроїв// 1st Int. Modelling School. Alushta, Ukraine. — Sept. 1996. — С.23.
 54. GolyakaR., Gladoun M., Kalita W., Nevmerzhytska O. Energy independent microelectronicsensor based on liquid crystal indicator // Proceedings of International school «Advanced display technology». Lviv, Ukraine. — August 28 — September 4. 1994.— PP.149-150.
 55. Gotra Z.,Golyaka R., Khalavka A., Berdnik M., Potencki J. The functional-completed temperature-sensitive microblock // Proceedings of 18th conf. of ISHM Poland. —Warsaw, — Sept. 1994. — PP.117-120.
 56. Gotra Z.,Kalita W., Golyaka R., Gladoun M., Morozov Yu., Zabarylo A. Complex function dependencies synthesiser on the base of analogue integrated circuits //Proceedings of the 20-th Conf. of ISHM Poland. Jurata. — Sept. 1996 —PP.141-144.
 57. Gotra Z., PotenckiJ., Golyaka R., Gladoun M. Microelectronics sensor with frequency output //Proceedings of the 21st Conf. of ISHM. — Poland. Ustron, — Octob. 1997 —PP.145-148.
 58. Gotra Z.,Kalita W., Golyaka R., Gladoun M. Thermocompensator of integrated magneto-sensitivecircuits // Proceedings of 11th European Conference on Solid-State Transducers «EuroSensors XI». — Warsaw, Poland. — Sept. 1997. — Vol.2. — PP.667-670.
 59. Gotra Z.,Golyaka R., Potencki J., Khalavka A., Klepacki D. Nisko—czestotliwosci oweprzetwarzanie sygnalow w strukturach ukladow scalonych ze sprzezeniamitermicznymi // VI Konferencja naukowa Technologia Elektronowa ELTE’97. —Poland. — 1997. — PP.490-495.
 60. Gotra Z.,Golyaka R., Gladoun M. Ensuring of the precision of solid-state sensor devices// Proceedings of 1st International Symposium on «Microelectronics Technologiesand Microsystems». — Rzeszow, Poland. — May. 1997. — pp.70-75.
 61. Golyaka R.Characteristics’ stabilisation for integrated pulse radar-tracking sensor //Proceedings of 2st International Symposium on «Microelectronics Technologiesand Microsystems». — Lviv, Ukraine. — June. 1998. — pp.225-229.
 62. Gotra Z.,Golyaka R., Gladoun M. Improved primary transducers for magnetosensitive integrated circuits // Proceedings of 4th International Conference onSIITME’98. — Bucharest, Romania. — Sept. 1998. — pp. 75-79.
 63. Bolhakova I., Golyaka R. High-stable instrumentation for high magnetic field measurementunder radiation conditions // 16th International Conference on MagnetTechnology. — Florida, USA. — Sep. 26 — Oct.2. 1999. — P.117.
 64. Bolshakova I., Golyaka R. Thermostabilization algorithms for functionally integrated magnetometric transducers // Proceedings of International Conference on ModernProblems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training(TSET’2000). — Lviv. Slavsko, Ukraine. — February 14-19. — 2000. — P.238.
 65. Bolshakova I., Golyaka R., Matkovskii A. Functionally-integrated magnetometric transducerfor radiation resistant measuring devices // Abstract of the 3rd EuropeanConference on Magnetic Sensors and Actuators. — Dresden, Germany. — July 19-21.2000. — P.199.
 66. Bolshakova I., Krukovskii S., Golyaka R., Matkovskii A., Moroz A. Ways of providingradiation resistance of magnetic field semiconductor sensors // Abstract of 8thInternational Symposium on Radiation Physics ISRP-8. — Prague, Czech Republic.— June 5-9, 2000. — P.92.
 67. Bolshakova I., Holyaka R. Measurement system for magnetic field monitoring in chargedparticle accelerators // Joint Accelerator Conference Website of the 7thEuropean Particle Accelerator Conference, Vienna, Austria, June 26-30, 2000,http://accelconf .web.cern.ch/accelconf/e00 /PAPERS/ TUP2A14.pdf.
 68. Bolshakova I., Holyaka R. Intelligent system of magnetic field monitoring to be used underradiation operating conditions // Proceedings of the 14th European Conferenceon Solid-State Transducers. — Copenhagen, Denmark. — August 27-30, 2000. —P.755-758.
 69. Bolshakova I., Gladoun M., Holyaka R., Lopatynski I., Potencki J Microelectronic sensor ofmagnetic field // Proceedings of the 4th International Symposium on Analogoweuklady mickroelektroniczne do zastosowan w urzadzeniach pomiarowych iczujnikack. Pod redakcja Z.Gotry / R.Goliaka, O.Gotra, W.Kalita, I.Lopatynski,W.Wojcick. — Lublin, 2000. — 419 s.icroelectronic Technologies and Microsystems. — Zwickau, Germany. — October26-27, 2000. — P14-21.
 70. Bolshakova I., Holyaka R. Magnetic Fields Measurements Under Extreme Conditions In ChargedParticle Accelerators // Abstract of 18th International Conference on HighEnergy Accelerators (HEACC2001). — Tsukuba, Japan. — 2001. — P.68.
 71. M. Kumada,T. Fujisawa, Y. Hirao, Y. Iwashita, M. Endo, M. Aoki, T. Kohda, I. Bolshakova,R. Holyaka. Challenge to a high field permanent magnet of variable fieldstrenght. Himac-044 // Papers Contribution during the fiscal year of 2001 bythe members of the Department of Accelerator Physics and Engineering. National Institute of Radiological Sciences. — Chibashi, Japan. — 2001. — PP.63-65.