Васильців Надія Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Васильців Надія Михайлівна
Vasyltsiv N.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 1985 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Фінанси».
Галузь наукових інтересів Управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства у складі глобальної організації
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Васильців Надія Михайлівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 1985 р.

У 2007 році з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність фінанси.

2007-2010рр. — навчання в аспірантурі.

В січні 2012 захистила дисертацію на тему: Управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства у складі глобальної організації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Васильців Надія Михайлівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2012. — 244, [3] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 205-221.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

Захоплення: колекціонує монети, марки, захоплюється музикою та художньою літературою.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинг послуг
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Економіко-математичні методи і моделі в логістиці
 • Управління якістю
 • Еконоіка підприємств

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства у складі глобальної організації,

Вибрані публікації

Автор 37 наукових праць:

 1. Взаємозв’язок глобального маркетингу і глобальної логістики / М. В. Сорока, Н. М. Васильців, Є. В. Крикавський // Соціальні, фінансові та економічні основи ефек­тивної політики держави в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчен. (30 берез. 2010 р.) / Донец. екон.-гуманіт. ін-т, Навч.-наук.-вироб. комплекс «Прометей». — Донецьк, 2010. — Ч. 1. — С. 198-200.
 2. Вплив процесу глобалізації на розвиток макрологістичних систем / Л. Сопільник, Н. Васильців // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 15-16 квіт. 2010 р. : до 50-річчя Терноп. нац. екон. ун-ту / Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2010. — С. 224-227. — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Деталізація аспектів управління логістичними процесами на виробничому підприємстві / Н. М. Васильців // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 212-218. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехні­ка» ; № 690). — Бібліогр.: 13 назв.
 4. Єврологістика в умовах інтеграції України у світовий економічний простір / М. В. Сорока, Н. М. Васильців // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права : тези VI Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 29-30 квіт. 2010 р. / Львів. ун-т бізнесу і права [та ін.]. — Л., 2010. — С. 235-236.
 5. Конкурентоспособность цепи поставок продукции индивидуального заказа / Н. М. Васыльцив, И. С. Рыкованова, И. Петецкий // Экономические и управленческие технологии ХХІ века: теория и практика, подготовка специалистов : тез. докл. междунар. метод. и науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 25 янв. 2010 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Санкт-Петербург. гос. технолог. ун-т растит. полимеров». — СПб., 2010. — Ч. 1. — С. 73-75.
 6. Концепція Supply Chain Management (SCM) у логістичній діяльності глобальної організації / Н. М. Васильців // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 54-56.
 7. Оптимізація логістичних рішень у виробничому плануванні на засадах РPS-систем / Н. М. Васильців // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 46-48. -Бібліогр.: 2 назви.
 8. Оптимізація складських процесів промислових підприємств з допомогою сучасних ІТ-продуктів / Н. М. Васильців // Перспективи розвитку економіки України: теорія, мето­дологія, практика : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 трав. 2010 р.) / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Волин. облдержадмін. — Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2010. — С. 352-353.
 9. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики / Н. М. Васильців // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 267-274. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 669). -Бібліогр.: 15 назв.
 10. Дистрибуція палива за допомогою паливних карток./ О.П.Карпій, Н.М. Васильців, Н.М. Меркулова. // Науковий вісник Херсонського державного Університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9-1. Частина 1. – Херсон, 2014. – С.124-128
 11. Інформаційна логістика глобальних організацій. / І.С. Рикованова, Н.М. Васильців. // Матеріали третьої міжнародної науково-праутичної конференції «Логітика промислових регіонів», - Донецьк «Ландон-ХХІ», 2011. – 512с. – С.233-237.
 12. Аналіз критеріїв, що впливають на вибір автозаправного комплексу. / О.П. Карпій, Н.М. Васильців, Н.І. Михайлик. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2016. – № 851. – С. 168–173
 13. Аналіз ринку соків та сокової продукції України. / Н.І. Хтей, Н.М. Васильців, І.В Данилик. // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблемекономіки». Випуск 2.– Миколаїв, 2014. с.758-764
 14. Основні етапи формування маркетингового менеджменту промислових підприємств. / Н.Я. Рожко, Н.М. Васильців. // Галицький економічний вісник. Науковий журнал - 2017 - №1(52) – с. 110-118
 15. Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності річкових портів в Україні. / О.Є.Шандрівська, Л.Я. Якимишин, Н.М. Васильців. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». – 2017 - № 873 – с. 154- 161
 16. Нейромаркетинг: позитивні та негативні аспекти. / Н.М.Васильців. // Вісник мукачівського державного університету. Серія: Економіка і суспільство. – 2017 - №13 - С. 394-398 (Index Copernicus International).
 17. Перспективи логістичної трансформації річкових портів України. / О. Є. Шандрівська , Л. Я. Якимишин, Н.М. Васильців. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, ч. 3. – С. 134–139.. (Index Copernicus International).
 18. Сучасні тренди digital маркетингу. / Н.Я. Рожко, Н.М. Васильців. // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 15. – С. 232–236. (Index Copernicus International).
 19. Стратегічна оцінка середовища розвитку річкових перевезень в Україні. / О. Є. Шандрівська, Л. Я. Якимишин, Н.М. Васильців // Маркетинг і цифрові технології. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 43–57. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 20. Концепція регіоналізації у діяльності річкового транспорту України / О. Є. Шандрівська, Л. Я. Якимишин, Н.М. Васильців // Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції : тези міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2018 року) - Львів : Львівський університет бізнесу та права. – C. 248 – 250.
 21. Цифровий маркетинг як складник перспективного напряму розвитку індустрії 4.0 / Н. М. Васильців // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_2_6 . (Index Copernicus International).
 22. PEST-аналіз річкових перевезень вантажів в Україні / О. Є. Шандрівська, Л. Я. Якимишин, Н.М. Васильців // Маркетинг і цифрові технологі ї : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 травня 2018 р.) - Одеса : ТЕС. – C. 171 – 172.
 23. Digital-реклама як один з основних складників рекламно-комунікаційного ринку /Н. М. Васильців // Бізнес-навігатор. – 2020. – Вип. 1 (57). - с. 90-95.
 24. Prokopenko*** O., Shandrivska O., Vasyltsiv N., Nycz-wojtan*** S., Krykavskyy*** Y. Innovations in management of the complementary development of the territories adjusted to the river cargo transportation // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2020. – № 3. – С. 257–275. 0,85 ум.д.ар. (МЛ-7, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 25. Бочко О. Ю., Рожко*** Н. Я., Васильців Н. М. Взаємозв'язок скорочення ланцюгів постачання та SCM на ринку овочів та фруктів // Академічний огляд. – 2020. – № 2 (53). – С. 55–63. 0,45 ум.д.ар.
 26. Васильців Н. М. Digital-реклама як один з основних складників рекламно-комунікаційного ринку // Бізнес-навігатор. – 2020. – Вип. 1 (57). – С. 90–96. 0,31 ум.д.ар.
 27. Васильців Н. М. Застосування маркетингових комунікацій у період пандемії COVID-19 // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 47. – С. 71–75. 0,22 ум.д.ар.
 28. Васильців Н. М., Кестутіс*** Л. SEO як необхідний маркетинговий підхід у період цифровізації // Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 22 жовтня 2020 р. : до 75-річчя кафедри маркетингу і логістики. – 2020. – C. 24–25. 0,09 ум.д.ар.
 29. Васильців Н. М., Рожко*** Н. Я. Основні складові підвищення цінності товару для споживача // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18–20 березня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 233–235. 0,13 ум.д.ар.
 30. Демонстративне споживання як складова поведінки сучасного молодого суспільства /О.Ю. Бочко, Н.М. Васильців // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 15–16 грудня 2017 р.) - Рівне : РДГУ. – C. 202 – 203.
 31. Етапи стратегічного планування розвитку послуг мережі автозаправних комплексів / О.П. Карпій, В.М. Білик, Н.М. Васильців // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 3–5 листопада 2016 р. : до 200-річчя Національного університету "Львівська політехніка" - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 97 – 99.
 32. Основні складові підвищення цінності для споживача / Н.М. Васильців, Н.Я. Рожко // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: Метріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Львів, 18-20 березня 2020р.
 33. Васильців Н. М. Дослідження ринку послуг Львівської області: ситуація до та в період COVID-19 // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2021. – Вип. 4 (31). – С. 47–52. 0,27 ум.д.ар.
 34. Васильців Н. М. Цифровий маркетинг банківських послуг: зміни в період пандемії // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 87–94. 0,36 ум.д.ар. (Index Copernicus International?).
 35. Наконечна Т. В., Васильців Н. М. Ефективність застосування аутсорсингу на ринку логістичних послуг // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2021. – № 4 (121). – С. 30–35. 0,27 ум.д.ар.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства: колективна монографія / Є.В. Крикавський, В.А. Фалович, Н.М. Васильців. - Львів: вид-во Львівської політехніки, 2015.- 252с. – Серія “Світ Маркетингу і логістики”. – випуск 10.
 2. Захарчин Г. М. Управління персоналом в умовах інтелектуалізації й трансформації суспільства: ідеологія, технології та пріоритети: колективна монографія / Г. М. Захарчин, Й. С. Ситник, Л. І. Мороз, Л. Р. Струтинська, Н. П. Любомудрова, О. П. Карпій, Н. М. Васильців, В. В. Кузяк, Г. М. Юрченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 278 c. (Юрченко Г. М.)

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Nadiia.M.Vasyltsiv@lpnu.ua