Богун Лідія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Богун Лідія Ігорівна
Bohun.jpg
Місце народження м.Городок
Громадянство Українка
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Спеціальність Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Галузь наукових інтересів Зносостійкі матеріали та покриття
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент
Поточне місце роботи Національний університет "Львівська політехніка"

Богун Лідія Ігорівна (30 березня 1967) — інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів.

Біографічні відомості

1984 р. закінчила СШ №53 м. Львова. 1989 р. з відзнакою закінчила Львівський політехнічний інститут, з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". 2000-2004 рр. навчалася в аспірантурі Державного університету «Львівська політехніка». У жовтні 2006 р. захистила дисертацію на тему "Утворення вторинних структур в парах тертя боровмісні евтектичні покриття – сталь та їх вплив на триботехнічні характеристики" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів.

Навчально-методична робота

З 2006 року працює на кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Упродовж усіх років поєднувала викладацьку й наукову роботу. Загальний стаж роботи складає 31 років, науково-педагогічної 15 років.

Викладає дисципліни «Матеріалознавство», «Фізико-хімічні основи металургійного виробництва», «Поверхнева обробка та відновлення виробів», «Кольорові метали та сплави», «Фізико-хімічні основи виробництва матеріалів», «Трибологія та зносотривкі матеріали», «Підвищення ресурсу литих виробів», «Засади підвищення працездатності виробів» для напрямів підготовки 132 «Матеріалознавство» та 136 «Металургія». Проводить лекції, лабораторні та практичні роботи з цих дисциплін, керує виконанням бакалаврських та магістерських робіт. Є у складі комісій роботи ЕКів по захисту бакалаврів за напрямом підготовки 136 «Металургія» та магістрів 132 «Матеріалознавство» за спеціалізацією «Прикладне матеріалознавство».

Співавтор:

1.Прикладне матеріалознавство: збірник конкурсних завдань. Навчальний посібник / Л.І. Богун, З.А. Дурягіна, І.М. Зінь, О.А. Кузін, В.І. Кушпір, І.П. Паздрій, Е.І. Плешаков, В.В. Ромака, Т.Л. Тепла, А.М. Тростянчин, С.Г. Швачко, О.Ю. Грималяк // за заг. ред. З.А. Дурягіної. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 с.

2.Кольорові метали та сплави. Частина 1. Мідь та мідні сплави: навчальний посібник / Богун Л., Плешаков Е., Швачко С., Тепла Т.; за заг.ред. З. А. Дурягіної. – Львів: В-во «Львівська політехніка», 2017. – 124 с.

Відповідальна за навчальну роботу на кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів; є гарантом підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»; упродовж всіх років виконувала обов’язки наставника академічних груп; бере участь у профорієнтаційній роботі та працевлаштуванні студентів; у 2012 році була відповідальним секретарем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство», яка відбулася на базі Національного університету «Львівська політехніка»; відповідальна за функціонування системи якості у випробувальній лабораторії ВЛ СОІМ «Сервіс-офіс з інженерного матеріалознавства» (MESO).

Участь у проектах, навчання та стажування

Брала участь у виконанні освітнього проекту MMATENG «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» міжнародної програми TEMPUS. В рамках реалізації даного проекту в 2015 р. пройшла стажування у Католицькому університеті у м. Льовен (Бельгія). Закінчила учбовий курс «Введення в САПР РТС Creo Parametric 3.0». Інженерна компанія «ТЕХНОПОЛІС» з 19.06.2017 до 23.06.2017.

У 2014 та 2019 році пройшла стажування на ПрАТ «Нововолинський ливарний завод» з вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків в межах спеціальності.

Брала участь в підготовці та реалізації гранту «Львів науковий» — Міжнародний тренінг із популяризації інноваційних технологій у галузі матеріалознавства та ливарного виробництва», який відбувся 2017 р. Брала участь у тренінгу відповідно до Програми Польського національної агенції (NAWA) з питань академічного обміну з проекту KATAMARAN. Є Учасником проекту по організації подвійних дипломів та створенню освітньої програми навчання магістра за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» разом з Краківською політехнікою (Польша).

Наукові дослідження

Напрямом наукових досліджень пов'язаний з дослідженням формування поверхневих напилених шарів і їх струк¬тури, яка забезпечує утримання мастильних матеріалів і продуктів зно¬шу¬ван¬ня для підвищення зносотрив¬ко¬сті вузлів тертя.

Опонувала 2 дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата технічних наук.

Опублікувала понад 66 науково-методичних праць, в т. ч. фахових виданнях та Scopus and Web of Science:

1. Z. Duryagina, T. Tepla.,L. Bogun. Surface’s modification by Nitrogen for special energetical alloys. II International Workshop on Metal-Slag Interactions: “Controlling and impact of impurities in metallic materials”. Lviv. – October 9-11, - 2013. .

2. Богун Л.І., Кузін М.О. Вплив параметрів структури напилених покриттів на контактну дов¬го¬віч¬ність вузлів тертя в умовах гра¬нич¬ного мащення. Машино¬знав¬ство. 2013. № 9-10 (195-196). С. 72-78. (Видано в 2015 році) .

3. Zoya Duriagna, Eduard Pleshakov, Tetiana Tepla Lidiya Bohun, Innovation technologies in training specialists in engineering materials science/ Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. - 2015. - Volume 1, Number 1. - P. 8-18.

4. Куцова В. З., Богун Л. І., Лаврись С. М. Структура та зносостійкість поверхневих шарів сталі 45 при напиленні з різним тиском повітря // Журнал металлургическая и горнорудная промышленность, №5 (296), 2015, c 47-51.

5. Innovation technologies in training specialists in engineering materials science / Zoya Duriagna, Lidiya Bohun, Eduard Pleshakov, Tetiana Tepla //Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. - 2015. - Volume 1, Number 1. - P. 8-18.

6. Duryagina Z., Tepla T., Pleshakov E., Bohun L., Semenuk O. Teaching Material Science Subjects Using SES Program from Granta Design,UK. Фізика і технологія тонких плівок та наносистем. Матеріали ХV Міжнародної конференції / Івано-Франківськ: п-ць Голіней О.М., 2015. – С.19.

7. T. Tepla, L. Bohun, Implementation of computer-integrated technologies within the MMATENG project International scientific-methodological conference “How to teach material sciences: new approaches and experiences from the MMATENG project”. – Krakow-Matiupol, 2015. – 135-140.

8. Е.І. Плешаков, Л.І.Богун, С.Г.Швачко. Щодо стану гармонізації українських національних технічних стандартів в галузі алюмінієвої продукції з міжнародними та європейськими стандартами // Науково-технічний журнал Металознавство та обробка металів, 4, 2018, с.47-51.

9. Romaka L., Romaka V., Melnychenko N., Stadnyk Y., Bohun L., Horyn A. Experimental and DFT study of the V–Co–Sb ternary system // Journal of Alloys and Compounds. – 2018. – Vol. 739. – P. 771–779.

10. Л. І. Богун, Т. М. Ковбасюк, В. І. Ку¬ш¬пір, І. А. Гуменюк. Вплив по¬гл謬нальної здатності на зно¬со¬стій-кість покриттів системи Fe–Cr–Мn–Ti–Al напилених по¬ро¬ш¬ковими дро¬тами // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2019. №2.

Контакти

м. Львів, вул. Устияновича 5, корп. 10, к. 31

Е-mail: lidabohun@gmail.com

Тел.: +38 (032) 258-25-13