Беспалюк Христина Мирославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Беспалюк Христина Мирославівна
Bespal`uk Kh.M.jpg
асистент
Дата народження 29 січня 1986 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність Логістика
Галузь наукових інтересів дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент.
Кваліфікаційний рівень менеджер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Беспалюк Христина Мирославівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Дата народження: 29 січня 1986 року

Освіта

Вересень 1998р. – червень 2003р., - Обласна спеціалізована школа-інтернат „Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу”.

Вересень 2003р. – липень 2008р., - НУ «Львівська політехніка», спеціальність “ Логістика” (денна форма), кваліфікація менеджер-економіст, диплом магістра з відзнакою.

У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступіня кандидадта економічних наук на тему «Формирование бизнес-портфеля приборостроительных предприятий на основе маркетинга и логистики» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності))

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій

Професійна діяльність

Липень 2007р. – вересень 2008р. – ПП “НВПП “Cпаринг- Віст Центр”, маркетолог;

Грудня 2008р. – січень 2014р. – аспірант кафедри менеджменту організацій (з відривом від виробництва);

Листопад 2014 р. – захистила дисертацію на тему «Формування бізнес-портфеля приладобудівних підприємств на засадах маркетингу та логістики»(спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Науковий керівник – д.е.н., проф. Чухрай Н.І.

Січень 2014 р. – асистент кафедри менеджменту організацій. Викладає дисципліни: «Управління банківською діяльністю», «Статистика», «Маркетинг інновацій», «Економіка та управління підприємством», «Інноваційний потенціал підприємства».

Вересень 2021 р. – доцент кафедри менеджменту організацій.

Викладає дисципліни: «Управління банківською діяльністю», «Статистика», «Маркетинг інновацій», «Економіка та управління підприємством», «Інноваційний потенціал підприємства».

Активно приймає участь у конференціях, організації наукових заходів.

Стажування

 • 2017 р. стажування на ТОВ «Тайл» та курси підвищення кваліфікації у НУ «Львівська політехніка»
 • «Організація освітнього середовища засобами LMS Moodle» Cерія СТ ЛП № 0149-20 від 20 жовтня 2020 р. Обсяг 45 год.1.5 кредиту ЄКТС.
 • Педагогічна майстерність викладачів Серія СТ №02071010/02959-21 від 19 травня 2021 року. Обсяг 30 год. 1 кредит ЄКТС.
 • Міжнародне стажування: в International Historical Biographical Institute у м. Дубаї (ОАЕ) у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом з видатними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу», яке відбувалося з 10 червня 2021 року до 10 липня 2021 року в обсязі 120 год або 4 кредити ECTS (з них 15 год інклюзивної освіти).

Викладає курси

 • Статистика
 • Управління товарним асортиментом
 • Основи інвентики
 • Маркетинговий менеджмент в малому і середньому бізнесі

Керівництво науковою роботою студентів

Андрушко С.Р. Управління товарним асортиментом підприємства / Х.М. Беспалюк, С.Р. Андрушко // Розвиток підприємства в умовах євроінтеграції: проблеми та рішення очима студентів: тези доповідей І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016 – C. 69-70.

Віртуальне навчальне середовище

Сертифікат № 02584 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Укладачі: Прокопишин-Рашкевич Любов Миколаївна, Беспалюк Христина Мирославівна № і дата реєстрації: E41-235-728/2018 від 17.12.2018 р.

Наукові інтереси

Впродовж навчання в аспірантурі брала активну участь у фундаментальних дослідженнях за держбюджетною темою: «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» та госпдоговірною темою: «Оптимізація взаємодії учасників інноваційного процесу на засадах проектного підходу».

Основні напрями наукових досліджень: дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент, поведінкова економіка

Основні наукові праці

Опублікувала одноосібно та у співавторстві понад 50 наукових та методичних праць, в т.ч.: 5 розділів у колективних монографіях, одна з яких видана в Польщі; 12 статей у фахових збірниках; 1 наукометрична стаття (база індексування та реферування Web of Science). Розробила у співавторстві віртуальний курс вивчення дисципліни «Управління товарним асортиментом» в електронному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» (2019 р.).

Основні публікації:

 1. Беспалюк Х.М. Перспективи розвитку галузі машинобудування / Н.С. Лущак, Х.М. Беспалюк // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Колективна монографія / Авт. кол. А.В. Рибчук, І.Я. Кулиняк, Т.В. Кулініч та ін. / За заг. ред. проф. А.В. Рибчук – Львів: Видавництво «Растр-7», 2017 – С. 162-172.
 2. Беспалюк Х.М. Побудова організації, що самонавчається на засадах проектів модернізації / С.М. Ілляшенко, О.Є. Кузьмін, Х.М. Беспалюк, Н.С. Лущак // Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 235-245.
 3. Беспалюк Х.М. Оцінювання чинників зовнішнього та внутрішнього середовища під час формування бізнес-портфеля приладобудівних підприємств / Н.І. Чухрай, Й.М. Петрович, Х.М. Беспалюк та ін. // Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України: монографія; за наук. ред.. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 122-130.
 4. Беспалюк Х.М. Кадрова складова економічної стійкості вітчизняних підприємств / Н.І. Горбаль, Х.М. Беспалюк, О.В. Денисюк // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” Серія: „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку” . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 875. – С. 28-33.
 5. Беспалюк Х.М. Особливості формування та оцінювання «лійки конверсії» веб-сайта та блогу/ Х.М. Беспалюк, О.І. Глянцева // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” Серія: „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку” . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 835. – С. 131-137.
 6. Беспалюк Х.М. Горбаль Н.І., Денисюк О.В. Психологічні чинники при формуванні тактики ціноутворення / Х.М. Беспалюк, Н.І. Горбаль, О.В. Денисюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ „ВТД „Університетська книга”, 2018. – № 1. – С. 140-151. (Бази даних: Web of Science, Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus Journals Master List, ISSN 2218 – 4511).
 7. Беспалюк Х.М. Оптимізаційна модель розподілу обсягу інвестицій між бізнес-напрямками диверсифікованого підприємства / І.І. Новаківський, Х.М. Беспалюк, Н.С. Лущак // Науковий журнал «Бізнес Інформ», 2014. – № 5 (436). – С. 133-139.
 8. Беспалюк К.М. Вариация научных подходов к управлению бизнес-портфелем предприятия / К.М. Беспалюк, И.В. Парий // Экономика и предпринимательство, 2013. – № 10. – C. 411-416. (Бази даних: Agris та РИНЦ).
 9. Nataliya Chukhray, Khrystyna Bespaliuk (2019), Studing the Values of Professions for the Millennials as Subject of the Labor Market [w:] Zarządzanie kapitałem lu dzkim w uczelniach, Społeczna Akademia Nauk, Łodz, ss. 163-179.
 10. Беспалюк Х.М. Сучасні інформаційні технології у системі управління підприємством / Х.М. Беспалюк, Н.В. Бабій // Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації: Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 травня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 187.
 11. Беспалюк Х.М. Дослідження туристичної активності студентів / Х.М. Беспалюк, Х.І. Якимів // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали IV-ої міжнародної науково-практичної конф. : (Львів, 24 листопада 2016 року) : тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2016. – С. 300-302.
 12. Беспалюк Х.М. Особливості мерчандайзингу в умовах впровадження концепції категорійного менеджменту в роздрібній торгівлі / Х.М. Беспалюк, С.В. Базарко // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств проблеми та перспективи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18-19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 122-124.
 13. Беспалюк Х.М. Приклади досягнення конкурентомпроможності підприємства за допомогою малих інноваційних рішень / Х.М. Беспалюк, Н.С. Савоніна // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок“. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск ( CD-ROM).
 14. Беспалюк Х.М. Типи нововведень: приклади застосування маркетингу/ Х.М. Беспалюк, Н.С. Савоніна // Тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2018. – С. 14-16.
 15. Беспалюк Х.М., Познякова О.І. Диверсифікація діяльності підприємства в період кризи: проактивні міри чи вимушені заходи // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/mipu-2020, вільний. – С.168-169
 16. Беспалюк Х. М., Процак К. В. Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2021. № 1 (7). С. 121-131. https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121

Громадська діяльність

Є членом Ради молодих вчених інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», захоплюється подорожами, книгами, пише та публікує вірші, грає на скрипці в камерному оркестрі Львівської політехніки «Поліфонія».

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

Електронна пошта: khrystyna.m.bespaliuk@lpnu.ua